ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

merciless

M ER1 S AH0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merciless-, *merciless*, merciles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
merciless(adj) ไร้ความปราณี, See also: ปราศจากความเมตตา, ใจยักษ์, ใจดำ, โหดร้าย, Syn. uncompassionate, harsh, pitiless, Ant. kind, sensitive
mercilessly(adv) อย่างไร้ความปราณี, Syn. brutally
mercilessness(n) การไร้ความปราณี, Syn. cruelty, implacability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
merciless(เมอ'ซิลิส) adj. ไร้ความปรานี,ไม่เห็นอกเห็นใจ., See also: mercilessly adv. mercilessness n., Syn. pitliless

English-Thai: Nontri Dictionary
merciless(adj) ไม่ปรานี,ไม่สงสาร,ไม่เห็นใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหดเหี้ยม(n) ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยม[hīem] (v) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless
เหี้ยม[hīem] (adj) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless  FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adj) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless  FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adv) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity  FR: brutalement ; cruellement
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
ใจดำ[jaidam] (adj) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless  FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[jairāi] (adj) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean  FR: mauvais ; méchant
เลือดเย็น[leūat yen] (adj) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless  FR: insensible
เลือดเย็น[leūat yen] (adv) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly

CMU English Pronouncing Dictionary
MERCILESS M ER1 S AH0 L AH0 S
MERCILESSLY M ER1 S AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merciless (j) mˈɜːʳsɪlɪs (m @@1 s i l i s)
mercilessly (a) mˈɜːʳsɪlɪsliː (m @@1 s i l i s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erbarmungslos; unbarmherzig; mitleidlos {adj} | erbarmungsloser; unbarmherziger; mitleidloser | am erbarmungslosesten; am unbarmherzigsten; am mitleidlosestenmerciless | more merciless | most merciless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮借無き[かしゃくなき, kashakunaki] (n) merciless(ly) [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
酷薄無情[こくはくむじょう, kokuhakumujou] (n,adj-na) cold-hearted; merciless; ruthless [Add to Longdo]
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal [Add to Longdo]
残忍酷薄[ざんにんこくはく, zanninkokuhaku] (n,adj-na) cruel; brutal; atrocious; merciless [Add to Longdo]
残忍非道[ざんにんひどう, zanninhidou] (n,adj-na) cruel and inhuman; brutal; merciless [Add to Longdo]
残忍冷酷[ざんにんれいこく, zanninreikoku] (n,adj-na) atrocious and cold-blooded; cruel; brutal; merciless [Add to Longdo]
情け知らず;情知らず[なさけしらず, nasakeshirazu] (n) coldhearted; pitiless; merciless; heartless [Add to Longdo]
無慈悲[むじひ, mujihi] (adj-na,n) merciless; ruthless [Add to Longdo]
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 merciless
   adj 1: having or showing no mercy; "the merciless enemy"; "a
       merciless critic"; "gave him a merciless beating" [syn:
       {merciless}, {unmerciful}] [ant: {merciful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top