ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mercenary

M ER1 S AH0 N EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mercenary-, *mercenary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mercenary(adj) ซึ่งรับจ้าง, See also: ซึ่งเป็นลูกจ้าง
mercenary(n) ผู้รับจ้าง, See also: ลูกจ้าง, Syn. legionnaire, laborer, professional soldier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mercenary(เมอ'ซะเนอรี) adj. ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น,รบเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนเท่านั้น,รับจ้าง,โลภ,เห็นแก่เงิน. n. ทหารรับจ้าง,ผู้รับจ้างหาเงิน,ลูกมือ,ลูกจ้าง, See also: mercenarily adv. mercenariliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mercenary(adj) เห็นแก่เงิน,โลภ,งก
mercenary(n) ทหารรับจ้าง,ลูกจ้าง,ลูกมือ,ผู้รับจ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mercenaryผู้รับจ้างรบ, ทหารรับจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mercenary troopsทหารรับจ้าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mercenaryHe is very mercenary.

CMU English Pronouncing Dictionary
MERCENARY M ER1 S AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mercenary (n) mˈɜːʳsɪnəriː (m @@1 s i n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Söldner {m} | Söldlinge {pl}; Söldner {pl}mercenary | mercenaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勘定高い[かんじょうだかい, kanjoudakai] (adj-i) calculating; mercenary; closefisted [Add to Longdo]
勤め気[つとめぎ, tsutomegi] (n) mercenary spirit [Add to Longdo]
現金[げんきん, genkin] (adj-na,n) cash; ready money; mercenary; self-interested; (P) [Add to Longdo]
乞食根性[こじきこんじょう, kojikikonjou] (n) mercenary spirit; greed; avarice; base nature [Add to Longdo]
算盤ずく;算盤尽く;算盤づく;算盤尽(io)[そろばんずく(算盤ずく;算盤尽く;算盤尽);そろばんづく(算盤尽く;算盤づく;算盤尽), sorobanzuku ( soroban zuku ; soroban kotogotoku ; soroban jin ); sorobanduku ( soro] (adj-no,n) (uk) mercenary; calculative; greedy; commercial-minded; venal [Add to Longdo]
射利心[しゃりしん, sharishin] (n) mercenary spirit; mind oriented to money-making [Add to Longdo]
召し抱え[めしかかえ, meshikakae] (n) mercenary troops [Add to Longdo]
商人気質[しょうにんかたぎ, shouninkatagi] (n) mercantile mind-set; mercenary spirit; being intent on making a profit [Add to Longdo]
商人気質[しょうにんかたぎ, shouninkatagi] (n) mercantile mind-set; mercenary spirit; being intent on making a profit [Add to Longdo]
商人根性[しょうにんこんじょう, shouninkonjou] (n) mercenary spirit; commercial motives; a nose for profit; moneygrubbing disposition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mercenary
   adj 1: marked by materialism [syn: {materialistic}, {mercenary},
       {worldly-minded}]
   2: serving for wages in a foreign army; "mercenary killers"
     [syn: {mercenary(a)}, {free-lance(a)}, {freelance(a)}]
   3: profit oriented; "a commercial book"; "preached a mercantile
     and militant patriotism"- John Buchan; "a mercenary
     enterprise"; "a moneymaking business" [syn: {mercantile},
     {mercenary}, {moneymaking(a)}]
   n 1: a person hired to fight for another country than their own
      [syn: {mercenary}, {soldier of fortune}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top