ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

membrane

M EH1 M B R EY2 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -membrane-, *membrane*
English-Thai: Longdo Dictionary
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, Syn. cell membrane

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
membrane(n) เยื่อบุผิว, See also: เยื่อหุ้มเซลล์, เยื่อหุ้มบาง, Syn. sheath, skin, lamina
membraned(adj) ซึ่งเป็นเยื่อบุผิว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
membrane(เมม'เบรน) n. เยื่อบุผิว,เยื่อแผ่น
mucous membraneเยื่อบุเมือก
synovial membraneประกอบด้วยเยื่อบาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อ ทำหน้าที่ขับน้ำเมือกเหนียว ๆ เพื่อหล่อลื่นป้องกันการเสียดสี (synovial fluid)
tympanic membranen. เยื่อแก้วหู

English-Thai: Nontri Dictionary
membrane(n) พังผืด,เยื่อหุ้มเซลล์,เยื่อบุผิว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
membraneเยื่อ, แผ่นเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
membraneเยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
membraneเยื่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
membrane, basementเยื่อฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
membrane, cell; membrane, plasmaเยื่อหุ้มเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
membrane, mucous; mucosaเยื่อเมือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
membrane, plasma; membrane, cellเยื่อหุ้มเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
membrane, semipermeableเยื่อให้สารบางอย่างผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
membrane, synovialเยื่อบุข้อ, เยื่อสร้างไขข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
membrane, tectorial; tectoriumเยื่อคลุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
membraneเยื่อ, สิ่งที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ มีรูขนาดเล็กมาก ส่วนมากยอมให้สารซึ่งมีอนุภาคเล็ก ๆ เท่านั้นซึมผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Membrane (Technology)เมมเบรน (เทคโนโลยี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Membrane Attackการทำลายผิวเซล [การแพทย์]
Membrane Bound Cavitiesเซลล์ล้อมรอบช่องว่าง [การแพทย์]
Membrane Depolarizationการลดความต่างศักย์ที่ผิว [การแพทย์]
Membrane filtersเครื่องกรองเมมเบรน [TU Subject Heading]
Membrane Filtersเยื่อกรอง, เครื่องกรองเมมเบรน, ตัวกรองเมมเบรน [การแพทย์]
Membrane Filtrationแผ่นกรองเมมเบรน, การกรองผ่านเยื่อกรอง [การแพทย์]
Membrane Granulosaเมมเบรนแกรนูโลซ่า [การแพทย์]
Membrane Integrityความมั่นคงของเยื่อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
membraneEndometritis is a disease where bacteria enter the uterus and cause inflammation of the inner membrane.
membraneThe following is thought to be one of the reasons stress damages the stomach's mucous membrane.
membraneThroat and nose membranes hurt by dry air allow cold viruses to enter more easily. It is important to carry out sensible counter plans against the cold with heaters and against the dryness with humidifiers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยื่อหุ้มสมอง(n) meninx, See also: membranes enveloping the brain and spinal cord, Example: การชักของผู้ป่วยเกิดจากการติดเชื้อของระบบประสาทเช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยื่อ[yeūa] (n) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film  FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]
เยื่อหุ้มเซลล์[yeūa hum sel] (n, exp) EN: cell membrane  FR: membrane cellulaire [f] ; membrane plasmique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEMBRANE M EH1 M B R EY2 N
MEMBRANES M EH1 M B R EY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
membrane (n) mˈɛmbrɛɪn (m e1 m b r ei n)
membranes (n) mˈɛmbrɛɪnz (m e1 m b r ei n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mó, ㄇㄛˊ, ] membrane; film, #1,937 [Add to Longdo]
薄膜[bó mó, ㄅㄛˊ ㄇㄛˊ, ] membrane; film, #13,274 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] membrane lining inside a cylindrical stem; culm, #39,035 [Add to Longdo]
覆膜[fù mó, ㄈㄨˋ ㄇㄛˊ, ] membrane covering sth; coating [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folientastatur [comp.] {f}membrane keypad; membrane keyboard [Add to Longdo]
Membranbelüfter {m}membrane ventilation [Add to Longdo]
Membranentgaser {m}membrane degasser [Add to Longdo]
Membranfilter {m}membrane filter [Add to Longdo]
Membranpumpe {f}membrane pump; diaphragm pump; airpump [Add to Longdo]
Membranspannung {f}membrane stress [Add to Longdo]
Zellmembrane {f} [biol.]membrane of the cell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くも膜;蜘蛛膜[くもまく, kumomaku] (n) the arachnoid (membrane) [Add to Longdo]
核膜[かくまく, kakumaku] (n) nuclear membrane [Add to Longdo]
偽膜[ぎまく, gimaku] (n) false membrane [Add to Longdo]
逆浸透膜[ぎゃくしんとうまく, gyakushintoumaku] (n) reverse osmosis membrane [Add to Longdo]
鼓膜[こまく, komaku] (n,adj-no) eardrum; tympanic membrane; (P) [Add to Longdo]
細胞崩壊[さいぼうほうかい, saibouhoukai] (n) cytolysis; breakdown of cells by the destruction of their outer membrane [Add to Longdo]
細胞膜[さいぼうまく, saiboumaku] (n) cellular membrane [Add to Longdo]
歯根膜[しこんまく, shikonmaku] (n) periodontal membrane; periodontal ligament [Add to Longdo]
生体膜[せいたいまく, seitaimaku] (n) biological membrane; biomembrane [Add to Longdo]
製膜[せいまく, seimaku] (n) film making; membrane production [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!! [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まく, maku] MEMBRANE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 membrane
   n 1: a thin pliable sheet of material
   2: a pliable sheet of tissue that covers or lines or connects
     the organs or cells of animals or plants [syn: {membrane},
     {tissue layer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top