ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

membership

M EH1 M B ER0 SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -membership-, *membership*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
membership(n) การเป็นสมาชิก, See also: สมาชิกสภาพ, การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, การเข้าร่วม, Syn. participation, affiliation, association

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
membership(เมม'เบอชิพ) n. สมาชิกภาพ,จำนวนสมาชิกทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
membership(n) จำนวนสมาชิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
membershipสมาชิกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
membershipสมาชิกภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
membership functionฟังก์ชันภาวะสมาชิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
membership, termination ofความสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Membershipสมาชิก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
membershipHe got membership of the club by virtue of his wealth.
membershipHe has the privileges of membership.
membershipHe limited the membership to twenty.
membershipHow much is the annual membership fee?
membershipI applied for membership in the association.
membershipShe applied for the membership in a golf club.
membershipThe membership of the Boy Scout troop swelled.
membershipThere's no membership fee for joining.
membershipThis society has a large membership.
membershipWith regard to the membership fee, you must ask the treasurer of the club.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรสมาชิก(n) membership card
สมาชิกภาพ(n) membership, Example: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านประกาศว่า ยินดีที่จะลาออกจากสมาชิกภาพเพื่อให้มีการเลือกตั้งซ่อม, Thai Definition: สถานภาพของสมาชิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรสมาชิก[bat samāchik] (n, exp) EN: membership card  FR: carte de membre [f]
ค่าสมาชิก[khā samāchik] (n, exp) EN: membership fee  FR: cotisation de membre [f]
สมาชิกภาพ[samāchikkaphāp] (n) EN: membership  FR: adhésion [f]
สมัครสมาชิก[samak samāchik] (v, exp) EN: apply for a membership ; sign up for ; subscribe (to)  FR: s'abonner
ทะเบียนสมาชิก[thabīen samāchik] (n, exp) EN: membership roster  FR: liste des membres [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEMBERSHIP M EH1 M B ER0 SH IH2 P
MEMBERSHIPS M EH1 M B ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
membership (n) mˈɛmbəʃɪp (m e1 m b @ sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会友[huì yǒu, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, / ] membership, #42,778 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitgliedsbeitrag {m}membership fee [Add to Longdo]
Mitgliedschaft {f} | Mitgliedschaften {pl}membership | memberships [Add to Longdo]
Mitgliedskarte {f}membership card [Add to Longdo]
Mitgliedsnummer {f}membership number [Add to Longdo]
Parteibuch {n}membership book [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンバーシップ;メンバシップ[menba-shippu ; menbashippu] (n) membership [Add to Longdo]
員外[いんがい, ingai] (n) non-membership [Add to Longdo]
会を抜ける[かいをぬける, kaiwonukeru] (exp,v1) to withdraw from a society; to quit an association; to give up one's membership of a society [Add to Longdo]
会員[かいいん, kaiin] (n) member; the membership; (P) [Add to Longdo]
会員規約[かいいんきやく, kaiinkiyaku] (n) membership agreement (e.g. for a credit card) [Add to Longdo]
会員券[かいいんけん, kaiinken] (n) membership card [Add to Longdo]
会員章[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership badge [Add to Longdo]
会員証[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership certificate [Add to Longdo]
会員制[かいいんせい, kaiinsei] (n) membership system [Add to Longdo]
会員登録[かいいんとうろく, kaiintouroku] (n,vs) membership registration; subscription; member enrolment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 membership
   n 1: the body of members of an organization or group; "they
      polled their membership"; "they found dissension in their
      own ranks"; "he joined the ranks of the unemployed" [syn:
      {membership}, {rank}]
   2: the state of being a member

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top