ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meditation

M EH2 D AH0 T EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meditation-, *meditation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meditation(n) การทำสมาธิ, See also: การเข้าฌาน, Syn. deliberation, contemplation
meditation(n) การไตร่ตรอง, See also: การครุ่นคิด, การพิจารณา, การใคร่ครวญ, Syn. deliberation, contemplation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meditation(เมดดิเท'เชิน) n. การคิดคะนึง,การไตร่ตรอง,การเพ่งพิจารณาดู,การมุ่งหมาย,การเข้าฌาน, Syn. contemplation, pondering
premeditation(พรีเมดดิเท'เชิน) n. การไตร่ตรองล่วงหน้า,การคิดไว้ล่วงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
meditation(n) ความตรึกตรอง,การรำพึง,การคิด,การเข้าฌาน
premeditation(n) การคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meditation๑. สมาธิ, การเข้าสมาธิ๒. การรำพึงธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meditationการเข้าฌาน [TU Subject Heading]
Meditationการเข้าฌาน, การฝึกสมาธิ [การแพทย์]
Meditationการฝึกสมาธิ [การแพทย์]
Meditationsฌาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meditationA sudden loud noise broke in on my meditation.
meditationBeing left alone, he sank into meditation.
meditationFlies and mosquitoes interfered with his meditation.
meditationHe hit on the plan after long meditation.
meditationHe painted an image he had during meditation last night.
meditationHe sat in Zen meditation.
meditationMy father sat deep in meditation with his eyes closed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปัสสนา(n) meditation, See also: enlightenment, insight, introspection, contemplation, intuitive vision, Syn. ความเห็นแจ้ง, Example: วัดอรัญญบรรพตเป็นที่พำนักพักพิงในการบำเพ็ญวิปัสสนาเรื่อยมา ตราบกระทั่งทุกวันนี้, Thai Definition: การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, Notes: (บาลี)
สมาธิ(n) concentration, See also: meditation, contemplation, Example: ในที่สุดเขาก็พยายามรวบรวมสมาธิและความกล้าหาญให้อยู่กับร่องกับรอย, Thai Definition: ภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทางใน(n) meditation, Thai Definition: การหยั่งรู้ด้วยพลังจิต, โดยปริยายหมายถึงการนึกเดาเอาเอง
กรรมฐาน(n) meditation, See also: contemplation, Syn. การเข้าฌาน, Example: แม่ชีสอนให้เรานั่งกรรมฐานทุกคืนก่อนนอน
การไตร่ตรอง(n) meditation, See also: pondering, thinking over, consideration, Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา, Example: ในการพิจารณาคดีต่างๆ ของศาลต้องผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว
การทำสมาธิ(n) meditation, See also: concentration, contemplation, Syn. การเข้าฌาน, Example: การทำสมาธิเป็นการฝึกจิตใจของเราให้มั่นคง ไม่วอกแวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฌาน[chān] (x) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation  FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]
โดยเจตนา[dōi jēttanā] (adv) EN: intentionally ; deliberately  FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
ฝึกสมาธิ[feuk samāthi] (v, exp) EN: practice meditation ; practise meditation (Am.)
เจริญวิปัสสนา[jaroēn wipatsanā] (v, exp) EN: practice meditation  FR: pratiquer la méditation
จินตนา[jintanā] (n) EN: imagination ; reflection   FR: réflexion [f] ; méditation [f]
จมอยู่ในความคิด[jom yū nai khwām khit] (v, exp) EN: be immersed in meditation  FR: être plongé dans les pensées
กรรมฐาน[kammathān] (n) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation  FR: méditation bouddhiste [f]
การเข้าฌาน[kān khaochān] (n) EN: meditation  FR: méditation [f]
การนั่งสมาธิ[kān nangsamāthi] (n) EN: meditation  FR: méditation [f]
การพิจารณา[kān phijāranā] (n) EN: meditation

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDITATION M EH2 D AH0 T EY1 SH AH0 N
MEDITATIONS M EH2 D IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meditation (n) mˌɛdɪtˈɛɪʃən (m e2 d i t ei1 sh @ n)
meditations (n) mˌɛdɪtˈɛɪʃənz (m e2 d i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, / ] meditation (in Buddhism); abstraction; Zen; sanskrit Dhyana, #10,582 [Add to Longdo]
静心[jìng xīn, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄣ, / ] meditation, #24,584 [Add to Longdo]
冥想[míng xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, ] meditation, #32,571 [Add to Longdo]
禅堂[chán táng, ㄔㄢˊ ㄊㄤˊ, / ] meditation room (in Buddhist monastery), #107,748 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrachtung {f} | Betrachtungen {pl}meditation | meditations [Add to Longdo]
Meditation {f}meditation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メディテーション[medeite-shon] (n) meditation [Add to Longdo]
安居[あんご, ango] (n,vs) {Buddh} varsika (meditation retreat; usu. for 90 days starting on the 15th day of the 4th month of the lunisolar calendar) [Add to Longdo]
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n,n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) {Buddh} observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P) [Add to Longdo]
観照[かんしょう, kanshou] (n,vs) meditation; contemplation [Add to Longdo]
観想[かんそう, kansou] (n,vs) meditation; contemplation [Add to Longdo]
経行[きんひん;きょうぎょう, kinhin ; kyougyou] (n) meditation performed while walking [Add to Longdo]
五門禅;五門禪(oK)[ごもんぜん, gomonzen] (n) {Buddh} five approaches to meditation; five objects of meditation [Add to Longdo]
公案[こうあん, kouan] (n) Zen question for meditation (e.g. the sound of one hand clapping); koan [Add to Longdo]
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
瞑想[めいそう, meisou] Meditation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meditation
   n 1: continuous and profound contemplation or musing on a
      subject or series of subjects of a deep or abstruse nature;
      "the habit of meditation is the basis for all real
      knowledge" [syn: {meditation}, {speculation}]
   2: (religion) contemplation of spiritual matters (usually on
     religious or philosophical subjects)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top