ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meanwhile

M IY1 N W AY2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meanwhile-, *meanwhile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meanwhile(adv) ขณะที่, See also: ในขณะที่, ในระหว่าง, Syn. meantime, for the time being

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meanwhile(มีน'ไวล์) n.,adv. เวลาในระหว่างนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
meanwhile(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meanwhileA new year began meanwhile.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระหว่าง(adv) during, See also: meanwhile, meantime, in the meantime, Example: ระหว่างการเดินทาง เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากมาย, Thai Definition: เวลาที่กำลังเป็นไปอยู่
ขณะ(conj) while, See also: meanwhile, in the meantime, meantime, Syn. ขณะที่, ระหว่างที่, Example: ครูสั่งนักเรียนว่าขณะกินห้ามเล่น
ขณะเดียวกัน(conj) at the same time, See also: meanwhile, simultaneous, in the meantime, Example: ทางโรงเรียนช่วยเหลือผู้ปกครองในการลดค่าใช้จ่ายโดยการนำอุปกรณ์การเรียนมาขายให้แก่ผู้ปกครองในราคาถูกขณะเดียวกันก็ลดค่าเทอมลง 10%, Thai Definition: ณ เวลาเดียวกัน
ในขณะเดียวกัน(conj) meanwhile, See also: at the same time, Syn. ในเวลาเดียวกัน, Example: โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกันก็หมุนรอบตัวเองด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขณะ[khana] (conj) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while  FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะเดียวกัน[khana dīokan] (conj) EN: at the same time ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime  FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ในเวลานี้[nai wēlā nī] (n, exp) EN: at this time ; now ; meanwhile  FR: à l'heure actuelle
พลาง[phlāng] (x) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile  FR: en ; tout en ; en attendant
พร้อม[phrøm] (adv) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile  FR: en même temps
พร้อมกัน[phrøm kan] (adv) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether  FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
ระหว่าง[rawāng] (adv) EN: during ; while ; meanwhile ; in the meantime ; in the time of ; in the course of  FR: pendant ; durant
ระหว่างนั้น[rawāng nan] (adv) EN: meanwhile ; meantime ; in the meantime  FR: entre-temps

CMU English Pronouncing Dictionary
MEANWHILE M IY1 N W AY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meanwhile (a) mˈiːnwaɪl (m ii1 n w ai l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在此之际[zài cǐ zhī jì, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄐㄧˋ, / ] meanwhile; at the same time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
そうした中で[そうしたなかで, soushitanakade] (exp) meanwhile [Add to Longdo]
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
既にして[すでにして, sudenishite] (conj) in the meantime; meanwhile [Add to Longdo]
此の内;此の中[このうち, konouchi] (n-adv,n-t) (obs) meanwhile; the other day; recently [Add to Longdo]
然斯[そうこう, soukou] (n) meanwhile [Add to Longdo]
転じて[てんじて, tenjite] (exp) by the way; meanwhile; on the other hand [Add to Longdo]
話変わって[はなしかわって, hanashikawatte] (exp) meanwhile; in the meantime; on the other hand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meanwhile
   adv 1: at the same time but in another place; "meanwhile, back
       at the ranch..."
   2: during the intervening time; "meanwhile I will not think
     about the problem"; "meantime he was attentive to his other
     interests"; "in the meantime the police were notified" [syn:
     {meanwhile}, {meantime}, {in the meantime}]
   n 1: the time between one event, process, or period and another;
      "meanwhile the socialists are running the government" [syn:
      {interim}, {meantime}, {meanwhile}, {lag}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top