ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meandering

M IY0 AE1 N D ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meandering-, *meandering*, meander
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meanderings(n) การพูดหรือเดินวกเวียนไปมา, Syn. rambling, nomadic

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดเลี้ยว(adv) zigzag, See also: meanderingly, Syn. เลี้ยวลด, คดเคี้ยว, Ant. ตรงไปตรงมา, Example: เขานำฉันเดินลดเลี้ยวเคี้ยวคดไปมาตามด่านใหญ่
ความคดเคี้ยว(n) zigzag, See also: meandering, winding, labyrinth, Syn. ความลดเลี้ยว, Example: ความคดเคี้ยวของถนนทำให้ผู้โดยสารเวียนหัว, Thai Definition: ลักษณะของทางที่คดเคี้ยวไปมา
คดไปคดมา(adj) meandering, See also: winding, zigzaging, tortuous, Ant. ตรง
คดไปคดมา(adj) meandering, See also: winding, zigzagging, tortuous, Ant. ตรง, Example: ถนนซึ่งคดไปคดมา ยากต่อการบังคับพวงมาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลี้ยวลด[līolot] (adj) EN: winding ; zigzag ; sinuous ; meandering ; tortuous  FR: sinueux ; tortueux

CMU English Pronouncing Dictionary
MEANDERING M IY0 AE1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meandering (v) mˈɪˈændərɪŋ (m i1 a1 n d @ r i ng)
meanderings (n) mˈɪˈændrɪŋz (m i1 a1 n d r i ng z)
meanderingly (a) mˈɪˈændrɪŋliː (m i1 a1 n d r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迤逦[yǐ lǐ, ㄧˇ ㄌㄧˇ, / ] meandering into the distance; winding on forever; tortuous, #76,032 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うねうね[uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
曲水[きょくすい, kyokusui] (n) meandering stream [Add to Longdo]
曲折[きょくせつ, kyokusetsu] (n,vs) windings; meanderings; complications; (P) [Add to Longdo]
曲流[きょくりゅう, kyokuryuu] (n,vs) meandering stream [Add to Longdo]
九十九折;つづら折り;九十九折り;つづら折;葛折り;葛折[つづらおり, tsuduraori] (adj-no,n) winding; meandering; sinuous; zigzag [Add to Longdo]
蛇行[だこう, dakou] (n,vs) meandering; crawling; (P) [Add to Longdo]
紆余[うよ, uyo] (n) meandering; beating around the bush; abundant talent [Add to Longdo]
紆余曲折[うよきょくせつ, uyokyokusetsu] (n,vs) turns and twists; ups and downs; meandering; complications; vicissitudes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meandering
   adj 1: of a path e.g.; "meandering streams"; "rambling forest
       paths"; "the river followed its wandering course"; "a
       winding country road" [syn: {meandering(a)}, {rambling},
       {wandering(a)}, {winding}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top