ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meal

M IY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meal-, *meal*
English-Thai: Longdo Dictionary
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
bone meal(n) กระดูกป่น, Syn. ground bone

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meal(n) มื้อ, See also: มื้ออาหาร
meal(n) อาหาร, Syn. feast, refreshment
meal(n) ธัญพืชบด, See also: ข้าวบด, ข้าวป่น, Syn. bran, fodder
meals(n) อาหาร, Syn. food
mealy(adj) เป็นแป้ง, See also: เป็นผงละเอียด, Syn. powdery
mealtime(n) เวลารับประทานอาหาร
meal ticket(n) คนหรือแหล่งเงินและอาหาร
meal ticket(n) บัตรอาหาร, Syn. breadwinner
mealy-mouthed(adj) ซึ่งพูดอ้อมค้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meal(มีล) n. มื้ออาหาร,อาหารที่กินในมื้อหนึ่ง ๆ ,เวลารับประทานอาหาร,ผงหยาบของข้าวบด,ข้าวป่น,สารป่น
mealy(มี'ลี) adj. เป็นผง,เป็นของป่น,เป็นข้าวป่น,เป็นแป้ง,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,ซีด,ไม่กล้าบอกความจริง., See also: mealiness n., Syn. powdery
mealy-mouthed(มี'ลีเมาธฺ,-เมาทฺ') adj. พูดอ้อม ๆ แอ้ม ๆ ,ไม่พูดตรงไปตรงมา.
inchmeal(อินชฺ' มีล) adv. ทีละนิ้ว, ทีละน้อย, ทีละนิด, Syn. little by little
oatmeal(โอท'มีล,-มีล') n.,adj. ข้าวโอตบดหยาบ ๆ ,ข้าวโอตต้มที่เป็นอาหารเช้า
piecemeal(พีสฺ'มีล) adv.,adj. เป็นชิ้น ๆ ,เป็นเศษ ๆ ,เป็นอัน ๆ, Syn. piece by piece
whole mealn. แป้งหมี่หยาบ,แป้งจากข้าวที่ไม่ได้เอารำออก}

English-Thai: Nontri Dictionary
meal(n) อาหาร,มื้ออาหาร
mealy(adj) เกี่ยวกับอาหาร,ซีด,เป็นจุดๆ,เป็นผง
piecemeal(adv) ทีละชิ้น,เป็นชิ้น,เป็นเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mealy; farinaceous๑. มีนวลแป้ง [มีความหมายเหมือนกับ farinose]๒. คล้ายแป้ง๓. เป็นแป้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mealอาหารผสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mealA fine dessert finished the meal.
mealAfter a hard day's work, a man can do with a good, hot meal.
mealAfter the meal I asked for the bill.
mealA good brandy completes a fine meal.
mealAll the children are satisfied with her meals.
mealAll the family meet at evening meals.
mealA meal without wine is like a day without sunshine.
mealAre any meals included?
mealAre meals included?
mealAre you giving out meal tickets here?
mealAs a rule, we have three meals a day.
mealAs soon as he arrived, he demanded a meal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรับ(n) tray of food, See also: meal, Example: แม่บ้านนำอาหารจัดมาเป็นสำรับ วางไว้ตรงกลางโต๊ะ, Count Unit: สำรับ, Thai Definition: ภาชนะที่ใส่กับข้าวคาวหวาน
มื้อ(n) meal, Syn. มื้ออาหาร, Example: กินกันให้เต็มคราบไปเลย เพราะมื้อนี้ฉันเลี้ยงเอง, Count Unit: มื้อ, Thai Definition: ช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ส่วนมากมักใช้เกี่ยวกับกริยากิน)
แป้ง(n) starch, See also: meal, Syn. คาร์โบไฮเดรต, Example: อาหารไขมันจะทำให้อ้วนได้มากกว่าเนื่องจากไขมันให้พลังมากกว่าแป้งหรือน้ำตาลเกือบ 2 เท่า
เวลาอาหาร(n) meal time, Example: เมื่อถึงเวลาอาหาร ทุกคนก็เดินเรียงหน้าเข้าไปที่โต๊ะอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารมื้อหน้า[āhān meū nā] (n, exp) EN: next meal  FR: le prochain repas
อาหารมื้อหนึ่ง[āhān meū neung] (n, exp) EN: a meal  FR: un repas
อาหารมื้อนี่[āhān meū nī] (n, exp) EN: this meal  FR: ce repas
อาหารหนัก[āhān nak] (n, exp) EN: heavy meal  FR: repas lourd [m]
อาหารพูนจาน[āhān phūn jān] (n, exp) EN: hearty meal  FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารประจำ[āhān prajam] (n, exp) EN: regular meal
อาหารสำเร็จรูป[āhān samretrūp] (n, exp) EN: instant meal ; delicatessen  FR: nourriture instantanée [f]
อาหารสองมื้อ[āhān søngmeū] (n, exp) EN: two meals  FR: deux repas [mpl]
อาหารว่าง[āhānwāng] (n, exp) EN: snack ; light meal ; refreshment  FR: collation [f] ; léger repas [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEAL M IY1 L
MEALY M IY1 L IY0
MEALS M IY1 L Z
MEALO M IY1 AH0 L OW1
MEALEY M IY1 L IY0
MEALOR M IY1 L ER0
MEALER M IY1 L ER0
MEAL'S M IY1 L Z
MEALING M IY1 L IH0 NG
MEALTIME M IY1 L T AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meal (n) mˈiːl (m ii1 l)
meals (n) mˈiːlz (m ii1 l z)
mealy (j) mˈiːliː (m ii1 l ii)
mealie (n) mˈiːliː (m ii1 l ii)
mealier (j) mˈiːlɪəʳr (m ii1 l i@ r)
mealies (n) mˈiːlɪz (m ii1 l i z)
mealiest (j) mˈiːlɪɪst (m ii1 l i i s t)
mealtime (n) mˈiːltaɪm (m ii1 l t ai m)
mealtimes (n) mˈiːltaɪmz (m ii1 l t ai m z)
mealy-bug (n) mˈiːlɪ-bʌg (m ii1 l i - b uh g)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
膳食[shàn shí, ㄕㄢˋ ㄕˊ, ] meal, #14,239 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] meals, #22,989 [Add to Longdo]
用餐时间[yòng cān shí jiān, ㄩㄥˋ ㄘㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] meal times [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essen {n} | Essen mit fünf Gängenmeal | five-course meal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
お相伴[おしょうばん, oshouban] (n,vs) sharing a meal [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P) [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meal
   n 1: the food served and eaten at one time [syn: {meal},
      {repast}]
   2: any of the occasions for eating food that occur by custom or
     habit at more or less fixed times
   3: coarsely ground foodstuff; especially seeds of various cereal
     grasses or pulse

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 effect
 
 1. etki, sonuç, eser
 2. anlam, husus, meal
 3. tatbik mevkii, fiil, iş, işlem. put into effect, give effect to tatbik mevkiine koymak, uygulamak.cause and effect sebep ve sonuç. for effect gösteriş için. in effect gerçi, aslında, gerçekten, filhakika. of no effect etkisiz, tesirsiz, neticesiz, faydasız take effect yürürlüğe girmek
 4. etkisini göstermek, islemek. to that effect bu hususta, bu mealde effects (çoğ.) eşya, (mal.)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 purport
 
 1. mana, kavram, mefhum, meal
 2. manasında olmak, göstermek, bildirmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 purview
 
 1. meal, mefhum, mana
 2. sadet, konu
 3. (huk.) bir kanunun hüküm (kıs.)mı
 4. saha.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 signification
 
 1. anlam, mana, meal.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sense
 
 1. duyu, his
 2. (gen.) (çoğ.) akıl, dirayet, zeki, muhakeme
 3. şuur
 4. fikir, karar, düşünce
 5. anlam mana, meal, mefhum
 6. idrak etmek, sezmek
 7. (k. dili) anlamak. sense impression duyunun dimağa yaptığı etki, sezgi. sense organ duyu organı. sense perception duyum. bring one to his senses bir kimsenin aklını başına getirmek. common sense aklı selim, sağduyu .in a sense bir anlamda, yani. in one sense bir anlamda, bir taraftan. keen sense keskin duyu. make sense anlamı olmak
 8. makul olmak. make sense out of mana cıkarmak. out of his senses aklı başından gitmiş, çıldırmış. sixth sense altıncı his. take the sense of a meeting bir toplantıya hakim olan genel fikri anlamak, nabız yoklamak. the five senses beş duyu.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top