ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mawkish

M AO1 K IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mawkish-, *mawkish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mawkish(adj) จืดชืด, See also: ไม่มีรสชาติ, เอียน, Syn. tasteless
mawkishly(adv) อย่างจืดชืด
mawkishness(n) ความจืดชืด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mawkish(มอ'คิช) adj. จืดชืด,ไร้ชีวิตชีวา,ละห้อยและไม่สบาย,โศกเศร้า., See also: mawkishly adv. mawkishness n., Syn. insipid

English-Thai: Nontri Dictionary
mawkish(adj) น่ารังเกียจ,น่าหมั่นไส้,น่าคลื่นไส้,ไม่มีชีวิตชีวา,จืดชืด

CMU English Pronouncing Dictionary
MAWKISH M AO1 K IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mawkish (j) mˈɔːkɪʃ (m oo1 k i sh)
mawkishly (a) mˈɔːkɪʃliː (m oo1 k i sh l ii)
mawkishness (n) mˈɔːkɪʃnəs (m oo1 k i sh n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mawkish
   adj 1: effusively or insincerely emotional; "a bathetic novel";
       "maudlin expressions of sympathy"; "mushy effusiveness";
       "a schmaltzy song"; "sentimental soap operas"; "slushy
       poetry" [syn: {bathetic}, {drippy}, {hokey}, {maudlin},
       {mawkish}, {kitschy}, {mushy}, {schmaltzy}, {schmalzy},
       {sentimental}, {soppy}, {soupy}, {slushy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top