ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

matrimony

M AE1 T R AH0 M OW2 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matrimony-, *matrimony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matrimony(n) การแต่งงาน, See also: พิธีสมรส, การสมรสกัน, การออกเรือน, Syn. marriage, wedding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
matrimony(แม'ทระโมนี) n. พิธีสมรส,การสมรส,การมีเรือน, See also: matrimonial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
matrimony(n) การแต่งงาน,การสมรส,การวิวาห์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
matrimonyHer wealth finally allured him into matrimony.
matrimonyThe critical period in matrimony is breakfast time.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวิตแต่งงาน[chīwit taeng-ngān] (n, exp) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony  FR: vie de famille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MATRIMONY M AE1 T R AH0 M OW2 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
matrimony (n) mˈætrɪməniː (m a1 t r i m @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婚姻[hūn yīn, ㄏㄨㄣ ㄧㄣ, ] matrimony; wedding; marriage, #2,807 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eheschließung {f}; Ehestand {m} | Eheschließungen {pl}; Eheständematrimony | matrimonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit [Add to Longdo]
婚姻[こんいん, kon'in] (n,adj-no,vs) marriage; matrimony; (P) [Add to Longdo]
肉食妻帯[にくじきさいたい, nikujikisaitai] (n,vs) meat and matrimony (Buddhism); Buddhist priest eating meat dishes and being married [Add to Longdo]
枸杞[くこ;クコ, kuko ; kuko] (n) (uk) Chinese matrimony vine (Lycium chinense); Chinese wolfberry; goji [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 matrimony
   n 1: the state of being a married couple voluntarily joined for
      life (or until divorce); "a long and happy marriage"; "God
      bless this union" [syn: {marriage}, {matrimony}, {union},
      {spousal relationship}, {wedlock}]
   2: the ceremony or sacrament of marriage

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top