ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mathematical

M AE2 TH AH0 M AE1 T IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mathematical-, *mathematical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mathematical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์, See also: เกี่ยวกับการคำนวณ, Syn. arithmetical, numerical, scientific
mathematically(adv) ทางคณิตศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
mathematical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mathematical analysisคณิตวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mathematical demographyประชากรศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mathematical economicsคณิตเศรษฐศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mathematical inductionอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mathematical logicคณิตตรรกศาสตร์, คณิตตรรกวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mathematical logicคณิตตรรกศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mathematical model๑. แบบจำลองคณิตศาสตร์๒. ตัวแบบคณิตศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mathematical modelตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mathematical programmingกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mathematical programmingกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mathematical abilityความสามารถทางคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]
Mathematical analysisคณิตวิเคราะห์ [เศรษฐศาสตร์]
Mathematical analysisคณิตศาสตร์วิเคราะห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematical analysisการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Mathematical analysisการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]
Mathematical modelแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematical modelตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
mathematical modelmathematical model, แบบจำลองคณิตศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mathematical modelsแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]
Mathematical optimizationการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pythagoras believed that music was a mathematical exercise.พิธาโกรัสเชื่อว่าดนตรี เป็นการฝึกทางคณิตศาสตร์ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It was a mathematical exercise to honor the gods and you will be tested on it.เป็นการฝึกทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกียรติพระเจ้า และคุณจะต้องสอบมัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It was largely mathematical and in spite of reports to the contrary appears to be completely benign in nature.เวลามาตรฐาน ของภูเขา มันเป็นทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ และทั้งๆที่มีการรายงาน ไปในทางตรงกันข้าม Contact (1997)
'Cause I don't give a shit about your medal, because I knew you before you were a mathematical god, when you were pimple-faced and homesick and didn't know what side of the bed to piss on.เพราะชั้นรู้จักนายก่อนที่นายจะได้เหรียญ ชั้นรู้จักนายตั้งแต่นายยังอ่อนหัด ทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง Good Will Hunting (1997)
I don't blame you! It's not about you! You mathematical dick!ชั้นไม่ได้ว่าไม่เกี่ยวกับนาย ไม่เกี่ยวกับ ความสามารถของนาย มันเกี่ยวเด็กคนนั้น Good Will Hunting (1997)
It is a mathematical certainty.ตามหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆ Titanic (1997)
It's a fine example of scientific thinking, as music is mathematical in nature.It's a fine example of scientific thinking, as music is mathematical in nature. Anna and the King (1999)
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้ The Matrix Reloaded (2003)
It's physics. It's one of the great mathematical mysteries.มันคือฟิสิกส์น่ะ /Nหนึ่งในปริศนาของคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ Compulsion (2005)
A bit of a mathematical genius and liked to prove it by playing poker.มีพรสวรรค์ทางคณิตศาสตร์ และชอบพิสูจน์โดยการเล่นโป๊กเกอร์ Casino Royale (2006)
Mathematical joke.แค่ตัวเลขมั่วๆ The Da Vinci Code (2006)
For years, he'd been working on a mathematical theorem using human genomes and DNA migration patterns.หลายปีมานี่, เขาทำงาน เกี่ยวกับทฤษฎีคณิตศาสตร์ โดยการใช้ยีนของสิ่งมีชีวิต และ รูปแบบของการย้าย DNA Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mathematicalEinstein was a mathematical genius.
mathematicalGauss had an innate talent for mathematical problems.
mathematicalHe is good at solving complicated mathematical problems.
mathematicalHe is involved in working out the mathematical problem.
mathematicalTakeo is engrossed in solving mathematical problems.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจทย์[jōt] (n) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic  FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[kaē panhā khanittasāt] (v, exp) EN: solve a mathematical problem  FR: résoudre un problème mathématique [m]
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์[khanittasāt fisik] (n, exp) EN: mathematical physics  FR: physique mathématique [f]
คณิตศาสตร์การเงิน[khanittasāt kānngoen] (n, exp) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics
ปัญหาคณิฅศาสตร์[panhā khanittasāt] (n, exp) EN: mathematical problem  FR: problème mathématique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MATHEMATICAL M AE2 TH AH0 M AE1 T IH0 K AH0 L
MATHEMATICALLY M AE2 TH AH0 M AE1 T IH0 K AH0 L IY0
MATHEMATICALLY M AE2 TH AH0 M AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mathematical (j) mˌæθəmˈætɪkl (m a2 th @ m a1 t i k l)
mathematically (a) mˌæθəmˈætɪkliː (m a2 th @ m a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方程[fāng chéng, ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] mathematical equation, #11,377 [Add to Longdo]
数学分析[shù xué fēn xī, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ ㄒㄧ, / ] mathematical analysis; calculus, #82,535 [Add to Longdo]
数理逻辑[shù lǐ luó jí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˊ, / ] mathematical logic; symbolic logic, #92,366 [Add to Longdo]
分析学[fēn xī xué, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] mathematical analysis; calculus [Add to Longdo]
数学模型[shù xué mó xíng, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] mathematical model [Add to Longdo]
数学物理[shù xué wù lǐ, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] mathematical physics [Add to Longdo]
数理[shù lǐ, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] mathematical sciences [Add to Longdo]
数理分析[shù lǐ fēn xī, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄈㄣ ㄒㄧ, / ] mathematical analysis; calculus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
ダイブテーブル[daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
運算[うんざん, unzan] (n,vs) mathematical operation; calculation [Add to Longdo]
演算[えんざん, enzan] (n,vs) (mathematical) operation; calculation; (P) [Add to Longdo]
解析学[かいせきがく, kaisekigaku] (n) analysis (mathematical) [Add to Longdo]
国際数学オリンピック[こくさいすうがくオリンピック, kokusaisuugaku orinpikku] (n) International Mathematical Olympiad [Add to Longdo]
算式[さんしき, sanshiki] (n) mathematical formula; numerical expression [Add to Longdo]
除号[じょごう, jogou] (n) mathematical division sign [Add to Longdo]
数学関数[すうがくかんすう, suugakukansuu] (n) {comp} mathematical function [Add to Longdo]
数学的[すうがくてき, suugakuteki] (adj-na) mathematical [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記号論理学[きごうろんりがく, kigouronrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]
数学関数[すうがくかんすう, suugakukansuu] mathematical function [Add to Longdo]
数学的[すうじてき, suujiteki] mathematical [Add to Longdo]
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction [Add to Longdo]
数理計画システム[すうりけいかくシステム, suurikeikaku shisutemu] MPS, Mathematical Programming System [Add to Longdo]
数理論理学[すうりろんりがく, suurironrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mathematical
   adj 1: of or pertaining to or of the nature of mathematics; "a
       mathematical textbook"; "slide rules and other
       mathematical instruments"; "a mathematical solution to a
       problem"; "mathematical proof"
   2: relating to or having ability to think in or work with
     numbers; "tests for rating numerical aptitude"; "a
     mathematical whiz" [syn: {numerical}, {mathematical}] [ant:
     {verbal}]
   3: beyond question; "a mathematical certainty"
   4: statistically possible though highly improbable; "have a
     mathematical chance of making the playoffs"
   5: characterized by the exactness or precision of mathematics;
     "mathematical precision"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top