ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mass

M AE1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mass-, *mass*, mas
หรือคุณหมายถึง maß?
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mass(n) พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์, Syn. Eucharist rite
mass(n) ปริมาณมาก, See also: จำนวนมาก, Syn. crowd, heap, volume
mass(n) กอง, See also: กลุ่ม, ก้อน, ชิ้น, ส่วน, Syn. block, piece, portion, section
mass(n) ส่วนใหญ่, Syn. majority, plurality
mass(adj) ซึ่งมีจำนวนมาก, See also: มากมาย
mass(vi) รวมตัวเป็นก้อน, See also: รวมกันเป็นกลุ่ม, รวมกันเป็นกอง, รวมกันหนาแน่น
mass(adj) เกี่ยวกับคนจำนวนมาก, See also: เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก
mass(adj) กว้างมาก, See also: ทั่วไป, ถ้วนทั่ว, เป็นวงกว้าง
massy(adj) ใหญ่มาก, See also: หนักมาก
masses(n) มวลชน, See also: มหาชน, คนทั่วไป, คนสามัญ, Syn. heaps, loads, stacks

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mass(แมส) n. มวล,ก้อน,กอง,ปึก,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,ภาพหรือขนาดสามมิติ,ส่วนใหญ่,ส่วนสำคัญ,ขนาด,ความใหญ่โต,ทั้งมวล,ความเทอะทะ,ความหนาแน่น adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,จำนวนมาก,มากมาย.vi. รวมกันเป็นก้อน vt. ทำให้รวมกันเป็นก้อนหรือกอง,วาดภาพหรือให้สีในลักษณะทั่วไป. -Phr
mass mediaสื่อมวลชน (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารและอื่น ๆ)
mass meetingn. การชุมนุมขนาดใหญ่
mass numbern. จำนวนnucleonsในนิวเคลียสของอะตอมมีค่าใกล้เคียงกับน้ำหนักอะตอม
mass productionn. การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก
massacerการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
massage(มะซาจฺ') v. การนวดกล้ามเนื้อ,เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อ., See also: massager, massagist n.
massage parlorn. โรงนวด,สถานบริการ (อาบ,อบ,นวด)
masseur(มะเซอ') n. หมอนวดผู้ชาย,นักนวดกล้ามเนื้อที่เป็นผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
mass(n) ก้อน,กอง,มวลชน,ความหนาแน่น
mass(vt) รวมเป็นกอง,รวมเป็นก้อน
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
massacre(vt) ฆ่าหมู่,สังหารหมู่
massage(n) การนวด
massage(vt) นวด
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง
massy(adj) หนัก,มาก,ใหญ่โต,หนาแน่น,แข็งแรง,บึกบึน
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
massมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass communicationสื่อสารมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass infectionการติดเชื้อจำนวนมากในกระแสเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass media; media, massสื่อมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass meristemเนื้อเยื่อเจริญเพิ่มปริมาตร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mass migrationการย้ายถิ่นขนานใหญ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mass movementขบวนการมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass movementการเคลื่อนที่ของมวล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mass of the estateกองมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mass partyพรรคมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
massมวล, ปริมาณซึ่งเป็นสมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Massก้อน, มวลน้ำหนัก, มวล, ก้อนเนื้อ [การแพทย์]
Mass (Physics)มวลสาร (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
Mass Action Lawกฏการกระทำของสาร [การแพทย์]
Mass Action Treatmentการปฏิบัติเกี่ยวกับกิริยากระทำของมวลสาร [การแพทย์]
Mass Approachให้เป็นกลุ่มใหญ่, ให้ความรู้ทางสื่อมวลชน [การแพทย์]
Mass Controlการป้องกันกำจัดในรูปจำนวนมาก [การแพทย์]
mass curvemass curve, โค้งสะสม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mass Effectผลจากก้อนในสมอง [การแพทย์]
Mass Formationลักษณะเป็นก้อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
massมิสซา
mass balance(n, uniq) สัดส่วนการผลิต (ปาล์มน้ำมัน)
Mass Hysteria(n, name) อุปทานหมู่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These pictures were taken moments before a mass killing.นี่คือรูปถ่าย ก่อนที่พวกเขาจะโดนสังหารหมู่ Night and Fog (1956)
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา Night and Fog (1956)
I sent a Mass card from the family.ฉันส่งบัตร Mass จากครอบครัว In the Name of the Father (1993)
It falls to me now to appeal to you... the members of the jury, not to get caught up in this... tide of mass hysteria.ว่าตรงกับผมตอนนี้ อุทธรณ์ต่อคุณ ... สมาชิกของคณะลูกขุน, ที่จะไม่ได้รับจมอยู่นี้ ... น้ำขึ้นน้ำลงของฮิสทีเรียมวล In the Name of the Father (1993)
Ifigure it's like mass hysteria, you know?ฉันว่ามันเป็นเหมือนโรคฮิสทีเรียนะว่ามั้ย In the Mouth of Madness (1994)
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์ In the Mouth of Madness (1994)
Locally, the mass killings appear to have moved inland.การฆาตกรรมได้ปรากฏขึ้นอยู่ในเมือง In the Mouth of Madness (1994)
Health officials worldwide are concerned that the message from Vega might trigger a rash of mass suicides not unlike recent cult deaths near San Diego...เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก กังวลว่าข้อความจากเวก้า อาจก่อให้เกิดผื่นของ การฆ่าตัวตาย Contact (1997)
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล Contact (1997)
In a few moments, you will be entering the world of mass media.อีกไม่กี่นาทีพระองค์ก็จะเข้าสู่ โลกแห่งการสื่อสารมวลชย Seven Years in Tibet (1997)
I want complete L.I.G.'s, a resonance test, mass specs... and let's get some varnish samples off to the lab, okay?ผมต้องการให้ตรวจสอบความชื้น ความกังวานของเสียง และวัสดุ แล้วช่วยส่งตัวอย่างน้ำมันเคลือบ ให้ห้องแล็บด้วยนะ โอเค้ The Red Violin (1998)
You could books about those those, like, all that psychic stuff and mass murderers.. เรื่องราวลึกลับ \ หรือไม่ก็ฆาตกรฆ่าโหดอะไรประมาณนั้น Show Me Love (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
massA cloud is a mass of vapor.
massA massive flood paralyzed the local transportation network.
massAn image is formed by the information of the mass communication.
massA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
massA volcano emitting masses of smoke.
massHe always stands aloof from the masses.
massHe is a mass of faults.
massIn a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.
massMass is a Catholic ceremony of remembering Jesus Christ by eating and drinking.
massMassive amounts of carbon dioxide are generated every day.
massMass production reduced the price of many goods.
massNewspapers, television, and radio are called the mass media.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานอาบอบนวด(n) massage parlor, Example: ท่านจะพบกับความวิจิตรตระการตาของสถานอาบอบนวดแบบใหม่, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานบริการที่มีผู้หญิงทำหน้าที่นวดผ่อนคลายหลังการอาบน้ำ
สื่อมวลชน(n) mass media
สื่อสารมวลชน(n) mass communication
ขนส่งมวลชน(n) mass transportation, See also: public transportation, Example: กรุงเทพฯ ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เพราะยังไม่มีระบบขนส่งมวลชน ที่รองรับคนโดยสารจำนวนมากและมีความสะดวกสบายเพียงพอ, Thai Definition: เคลื่อนย้ายคนจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
มวล(n) mass, See also: group, cluster, Syn. กลุ่ม, เหล่า, Example: ผมเริ่มคิดถึงบ้านเกิดที่ต่างจังหวัด คิดถึงบ้านไม้สองชั้นที่มีมวลของหมู่ไม้รายรอบ, Thai Definition: สิ่งที่มีลักษณะรวมอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
สื่อมวลชน(n) mass medium, Example: การจัดเทศกาลครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนมาก, Thai Definition: สื่อกลางที่นำข่าวและความรู้ไปสู่มหาชน เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์
สื่อสารมวลชน(n) mass communication, Example: การใช้ราชาศัพท์ในสื่อสารมวลชน เช่น วิทยุและหนังสือพิมพ์ ยังใช้สับสนไม่ถูกต้อง, Thai Definition: การติดต่อสื่อสารสู่มหาชนโดยอาศัยเครื่องมือหรือสื่อกลางต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
มวลชน(n) masses, See also: multitude, Example: ปราการอันแข็งแรงของศาสนาฮินดูอยู่ที่มวลชนซึ่งเป็นคฤหัสถ์
เคล้น(v) massage, See also: rub, knead, Syn. นวด, คลึง, บีบ, Example: ชายชรารู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวจึงนอนให้หลานชายบีบเคล้นตามลำขาและน่อง, Thai Definition: บีบเน้นไปมา
ปั้น(clas) clod, See also: mass, Example: เจ้าของบ้านใส่ข้าวเหนียวในชามหลายปั้นเพื่อให้จิ้มกับน้ำพริกกิน, Thai Definition: คำบอกลักษณะของของที่เกาะหรือติดรวมกันแน่นไม่กำหนดรูปลักษณะแน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
เบียด[bīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser
เบียดเสียด[bīetsīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser ; écraser
บีบนวด[bīpnūat] (v, exp) EN: massage  FR: masser
เบ้อเร่อ[boēroē] (adj) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive  FR: immense ; énorme; gigantesque
ชุมชน[chumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng  FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[chumnumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob  FR: communauté [f] ; foule [f]
ชุมนุมพล[chumnum phon] (n, exp) FR: masser des troupes
ดัชนีมวลร่างกาย[datchanī mūan rāngkāi] (n, prop) EN: Body Mass Index (BMI)  FR: indice de masse corporelle [m]
ดง[dong] (n) EN: clump ; grove ; thicket  FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MASS M AE1 S
MASS. M AE1 S
MASS. M AE2 S AH0 CH UW1 S AH0 T S
MASSA M AE1 S AH0
MASSE M AE1 S
MASSI M AE1 S IY0
MASSO M AE1 S OW0
MASSER M AE1 S ER0
MASSAD M AE1 S AH0 D
MASSAT M AH0 S AA1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mass (n) mˈæs (m a1 s)
mass (v) mˈæs (m a1 s)
massy (j) mˈæsiː (m a1 s ii)
Masses (n) mˈæsɪz (m a1 s i z)
massed (v) mˈæst (m a1 s t)
masses (v) mˈæsɪz (m a1 s i z)
massif (n) mˈæsˈiːf (m a1 s ii1 f)
massage (v) mˈæsaːʒ (m a1 s aa zh)
masseur (n) mˈæsˈɜːʳr (m a1 s @@1 r)
massier (j) mˈæsɪəʳr (m a1 s i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
群众[qún zhòng, ㄑㄩㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] mass; multitude; the masses, #498 [Add to Longdo]
按摩[àn mó, ㄢˋ ㄇㄛˊ, ] massage, #4,828 [Add to Longdo]
社团[shè tuán, ㄕㄜˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] mass organization (e.g. trade union); union; society, #10,427 [Add to Longdo]
屠杀[tú shā, ㄊㄨˊ ㄕㄚ, / ] massacre, #12,546 [Add to Longdo]
杀戮[shā lù, ㄕㄚ ㄌㄨˋ, / ] massacre; slaughter, #19,364 [Add to Longdo]
大众化[dà zhòng huà, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mass-oriented; to cater for the masses; popularized, #20,463 [Add to Longdo]
惨案[cǎn àn, ㄘㄢˇ ㄢˋ, / ] massacre; tragedy, #22,050 [Add to Longdo]
大屠杀[dà tú shā, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ, / ] massacre; Holocaust, #24,312 [Add to Longdo]
重兵[zhòng bīng, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥ, ] massive military force, #29,646 [Add to Longdo]
残杀[cán shā, ㄘㄢˊ ㄕㄚ, / ] massacre, #33,427 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
真っ新[まっさら, massara] (n) ใหม่
まっすぐ[まっすぐ, massugu] (adv) ตรงไป

German-Thai: Longdo Dictionary
Masse(n) |die, pl. Massen| มวล, กอง, กองขนาดใหญ่, ก้อน
Massenträgheit(n) |die, nur Sg.| ความเฉื่อยของมวล (ฟิสิกส์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Breitensport {m}mass sport; mass sports [Add to Longdo]
Massage {f}massage [Add to Longdo]
Massagesalon {m}massage parlor [Add to Longdo]
Massaker {n}massacre; slaughter [Add to Longdo]
Masse {f} | kritische Masse | gefederte Masse | gesamtgefederte Masse | ungefederte Massemass; masses | critical mass | sprung mass | total sprung mass | unsprung mass [Add to Longdo]
Masse {f} | Massen {pl}bulk; majority | bulks [Add to Longdo]
Masse {f} [electr.]earth; ground [Am.] [Add to Longdo]
Masseelektrode {f}earth electrode [Add to Longdo]
Masseklemme {f}earth terminal [Add to Longdo]
Masseleiter {m}earth conductor; ground wire [Add to Longdo]
Massenabfertigung {f}mass processing [Add to Longdo]
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush [Add to Longdo]
Massenanteil {m}mass portion [Add to Longdo]
Massenarbeitslosigkeit {f}mass unemployment [Add to Longdo]
Massenartikel {m}mass-produced article [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P) [Add to Longdo]
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious [Add to Longdo]
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ごつい手[ごついて, gotsuite] (exp) big hands; massive hands [Add to Longdo]
どっしり[dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial [Add to Longdo]
まっ四角[まっしかく, masshikaku] (n) square [Add to Longdo]
エステサロン[esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei [Add to Longdo]
オイルマッサージ[oirumassa-ji] (n) oil massage [Add to Longdo]
カカオマス[kakaomasu] (n) cacao mass [Add to Longdo]
カマシア[kamashia] (n) (See ヒナユリ) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マスコンプ[ますこんぷ, masukonpu] Masscomp [Add to Longdo]
処理[しょり, shori] process (vs), processing, massage [Add to Longdo]
大記憶[だいきおく, daikioku] mass storage [Add to Longdo]
大記憶ファイル[だいきおくファイル, daikioku fairu] mass storage file [Add to Longdo]
大記憶管理システム[だいきおくかんりシステム, daikiokukanri shisutemu] mass storage control system, MSCS [Add to Longdo]
大容量記憶システム[だいようりょうきおくシステム, daiyouryoukioku shisutemu] MSS, Mass Storage System [Add to Longdo]
大容量記憶装置[だいようりょうきおくそうち, daiyouryoukiokusouchi] mass storage [Add to Longdo]
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer [Add to Longdo]
抹消[まっしょう, masshou] erasure, delete (DEL) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
処分[しょぶん, shobun] Massnahme, -Strafe [Add to Longdo]
処置[しょち, shochi] Massnahme, Vorgehen, Schritt [Add to Longdo]
塊状[かいじょう, kaijou] massiv [Add to Longdo]
大量生産[たいりょうせいさん, tairyouseisan] Massenproduktion [Add to Longdo]
度量衡[どりょうこう, doryoukou] Masse_und_Gewichte [Add to Longdo]
抹殺[まっさつ, massatsu] ausstreichen, tilgen, verneinen [Add to Longdo]
抹消[まっしょう, masshou] streichen, ausstreichen, tilgen [Add to Longdo]
按摩[あんま, anma] Massage, Masseur [Add to Longdo]
措置[そち, sochi] Massnahme, Schritt [Add to Longdo]
[ほど, hodo] Mass, Ausmass, Grad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mass
   adj 1: formed of separate units gathered into a mass or whole;
       "aggregate expenses include expenses of all divisions
       combined for the entire year"; "the aggregated amount of
       indebtedness" [syn: {aggregate}, {aggregated},
       {aggregative}, {mass}]
   n 1: the property of a body that causes it to have weight in a
      gravitational field
   2: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   3: an ill-structured collection of similar things (objects or
     people)
   4: (Roman Catholic Church and Protestant Churches) the
     celebration of the Eucharist
   5: a body of matter without definite shape; "a huge ice mass"
   6: the common people generally; "separate the warriors from the
     mass"; "power to the people" [syn: {multitude}, {masses},
     {mass}, {hoi polloi}, {people}, {the great unwashed}]
   7: the property of something that is great in magnitude; "it is
     cheaper to buy it in bulk"; "he received a mass of
     correspondence"; "the volume of exports" [syn: {bulk},
     {mass}, {volume}]
   8: a musical setting for a Mass; "they played a Mass composed by
     Beethoven"
   9: a sequence of prayers constituting the Christian Eucharistic
     rite; "the priest said Mass"
   v 1: join together into a mass or collect or form a mass;
      "Crowds were massing outside the palace"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top