ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

martyr

M AA1 R T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -martyr-, *martyr*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martyr(n) ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน, See also: ผู้ยอมพลีชีพ
martyr(n) ผู้ทุกข์ทรมาน, See also: ผู้ทนทุกข์, Syn. sufferer
martyr(n) ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ, See also: ผู้เรียกร้องความสนใจ
martyr(vt) ฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องทางศาสนา, See also: ฆ่าให้ตายเพราะไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อ
martyred(adj) ซึ่งเจ็บปวด, See also: ซึ่งทุกข์ทรมาน
martyrdom(n) ความทุกข์ทรมาน, Syn. torment, pain
martyrize(vt) ยอมทุกข์ทรมาน
martyrize(vt) ทำให้ทุกข์ทรมาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

English-Thai: Nontri Dictionary
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyr(vt) ฆ่าด้วยเรื่องศาสนา
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Martyrsผู้พลีชีพในศาสนา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เสียสละ[phū sīasala] (n, exp) EN: person who sacrifices oneself ; martyr
สละชีวิต[sala chīwit] (v, exp) EN: sacrifice oneself ; lay down one's life ; give up one's life ; die a marthr's death  FR: donner sa vie ; se sacrifier ; mourir en martyr

CMU English Pronouncing Dictionary
MARTYR M AA1 R T ER0
MARTYRE M AA0 R T AY1 R
MARTYRS M AA1 R T ER0 Z
MARTYRED M AA1 R T ER0 D
MARTYRDOM M AA1 R T ER0 D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
martyr (v) mˈaːtər (m aa1 t @ r)
martyrs (v) mˈaːtəz (m aa1 t @ z)
martyred (v) mˈaːtəd (m aa1 t @ d)
martyrdom (n) mˈaːtədəm (m aa1 t @ d @ m)
martyring (v) mˈaːtərɪŋ (m aa1 t @ r i ng)
martyrdoms (n) mˈaːtədəmz (m aa1 t @ d @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烈士[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, ] martyr, #9,509 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受難者[じゅなんしゃ, junansha] (n) martyr; sufferer [Add to Longdo]
殉教[じゅんきょう, junkyou] (n,vs) martyrdom [Add to Longdo]
殉教者[じゅんきょうしゃ, junkyousha] (n) martyr [Add to Longdo]
殉死[じゅんし, junshi] (n,vs) dying a martyr; following someone in suicide [Add to Longdo]
殉難[じゅんなん, junnan] (n,vs) martyrdom; (P) [Add to Longdo]
殉難者[じゅんなんしゃ, junnansha] (n) victim; martyr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 martyr
   n 1: one who suffers for the sake of principle [syn: {martyr},
      {sufferer}]
   2: one who voluntarily suffers death as the penalty for refusing
     to renounce their religion
   v 1: kill as a martyr; "Saint Sebastian was martyred"
   2: torture and torment like a martyr [syn: {martyr},
     {martyrize}, {martyrise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top