ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

martin

M AA1 R T AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -martin-, *martin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martin(n) นกนางแอ่น, Syn. swallow
martini(n) เหล้าประเภทค็อกเทล
martinet(n) นายทหารผู้เคร่งครัด, Syn. perfectnist
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, Syn. disciplinarian, moralist
Martinmas(n) วันรำลึกถึง Saint Martin
martingale(n) บังเหียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
martin(มาร์'ทิน) n. นกนางแอ่นชนิดหนึ่ง
martinet(มาร์'ทิเนท) n. ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, See also: martinetish, adj. martinetism n., Syn. disciplinarian
martingale(มาร์'ทิงเกล) n. บังเหียนม้า
martini(มาร์ท'นิ) n. เหล้าค็อกเทลที่ประกอบด้วยเหล้ายีนหรือวอสก้ากับ vermouth (ดู)
martinmas(มาร์'ทันมัส) n. งานเฉลิมฉลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในวินัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Martin hates boats. Martin hates water.มาร์ตินเกสียดเรือ มาร์ตินเกลียดนํ้า Jaws (1975)
Martin sits in his car when we go on the ferry to the mainland.มาร์ตินต้องนั่งในรถเขา ตอนที่เรานั่งเรือเฟอร์รี่ไปเเผ่นดินใหญ่ Jaws (1975)
I have Mrs. Martin Brody here.- คุณนายโบรดี้อยู่นี่ Jaws (1975)
Then they killed Martin and Bobby, they elected Tricky Dick twice, and now people like you think ...จากนั้นพวกเขาก็ฆ่ามาร์ตินกับบ๊อบบี้ พวกเขาเลือกคนขี้โกง 2 สมัย Field of Dreams (1989)
Martin ?มาร์ติน Schindler's List (1993)
Martin and Lewis.มาร์ตินและลูอิส Pulp Fiction (1994)
How do you want that shake, Martin and Lewis, or Amos 'n Andy?วิธีที่คุณต้องการสั่นที่มาร์ตินและลูอิสหรือเอมัสจระเข้แอนดี้? Pulp Fiction (1994)
- Martin and Lewis.- มาร์ตินและลูอิส Pulp Fiction (1994)
Some nigger, some spic writes about Martin Luther King... or fucking Cesar commie Chavez gets a pat on the head.นิโกรบางคน ก็/เขียนเรื่องเกี่ยว มาร์ติน ลูเธอร์ คิงส์... หรือไม่ก็เรื่องซีซาร์ผสมกับเรื่องชาเวซ / เยินยอเทิดทูนไว้เหนือหัว American History X (1998)
So, Mr. Martin you would like us to pass a bill declaring you a human being.คุณอยากให้เราผ่านร่างกฎหมาย ประกาศให้คุณเป็นมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
According to records of the North Am Robotics company the robot, also known as Andrew Martin was powered up at 5:15 p.m. on April 3, 2005.ตามประวัติของ นอร์ธแฮม โรบอติกส์ หุ่นยนต์ หรือในชื่อว่า แอนดรู มาร์ติน Bicentennial Man (1999)
As the great Andrew Martin used to say:แอนดรู มาร์ติน ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวเสมอว่า Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
martinAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
martinA vodka martini, please.
martinEverything (Rev. Martin Luther) King had worked so hard for seemed lost.
martinHurry up, Martin - we're already late!
martinIn 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.
martinIn April of 1968, (Rev. Martin Luther) King was in Memphis, Tennessee.
martinI think it is all right for beginners to take great pains to avoid using Dr Martin's book.
martinMartin Luther King, Jr., a man of peace, was killed by an assassin's bullet.
martinMartin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.
martinMartin Luther King, Jr., persuaded the black citizens to protest peacefully.
martinMartin Luther King, Jr., was the son of a black minister.
martinMartin seemed very tired didn't he?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเต็น[kraten] (n) EN: kingfisher  FR: martin-pêcheur [m] ; alcyon pie [m]
กระทือ[kratheū] (n) EN: Wild Ginger ; Martinique Ginger
มาร์ติน ไฮเด็กเกอร์[Mātin Haidekkoē] (n, prop) EN: Martin Heidegger  FR: Martin Heidegger
นกแอ่น[nok aen] (n) EN: swift  FR: martinet [m]
นกแอ่นบ้าน[nok aen bān] (n, exp) EN: House Swift ; Little Swift  FR: Martinet des maisons [m] ; Martinet à croupion blanc [m] ; Martinet à dos blanc [m] ; Martinet cul-blanc [m]
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว[nok aen lek hāng nām taphōk khāo] (n, exp) EN: Silver-rumped Needletail ; Silver-rumped Swift ; Silver-rumped Spinetail  FR: Martinet leucopyge [m]
นกแอ่นตาล[nok aen tān] (n, exp) EN: Asian Palm Swift  FR: Martinet batassia [m]
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[nok aen taphōk khāo hāng chaēk] (n, exp) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift  FR: Martinet de Sibérie [m] ; Martinet du Pacifique [m] ; Martinet à queue fourchue [m]
นกแอ่นท้องขาว[nok aen thøng khāo] (n, exp) EN: Glossy Swiftlet ; White-bellied Swiftlet  FR: Salangane soyeuse [f] ; Martinet soyeux [m]
นกแอ่นท้องลาย[nok aen thøng lāi] (n, exp) EN: Dark-rumped Swift  FR: Martinet de l'Assam [m] ; Martinet à queue pointue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARTIN M AA1 R T AH0 N
MARTIN M AA1 R T IH0 N
MARTINY M AA1 R T IH0 N IY0
MARTINS M AA1 R T IH0 N Z
MARTINI M AA0 R T IY1 N IY0
MARTINE M AA0 R T IY1 N
MARTING M AA1 R T IH0 NG
MARTINA M AA0 R T IY1 N AH0
MARTINO M AA0 R T IY1 N OW0
MARTINES M AA0 R T IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Martin (n) mˈaːtɪn (m aa1 t i n)
martin (n) mˈaːtɪn (m aa1 t i n)
martini (n) mˈaːtˈiːniː (m aa1 t ii1 n ii)
martins (n) mˈaːtɪnz (m aa1 t i n z)
Martinez (n) maːtənˈɛz (m aa t @ n e1 z)
martinet (n) mˌaːtɪnˈɛt (m aa2 t i n e1 t)
martinis (n) mˈaːtˈiːnɪz (m aa1 t ii1 n i z)
martinets (n) mˌaːtɪnˈɛts (m aa2 t i n e1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马丁[Mǎ dīng, ㄇㄚˇ ㄉㄧㄥ, / ] Martin (name), #18,352 [Add to Longdo]
[yǎng, ㄧㄤˇ, ] martingale, #39,226 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] martingale; stingy; surname Jin, #50,083 [Add to Longdo]
马提尼克[Mǎ tí ní kè, ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ, / ] Martinique (French Caribbean island), #205,533 [Add to Longdo]
马丁・路德[Mǎ dīng· Lu4 de2, ㄇㄚˇ ㄉㄧㄥ· Lù dé, ㄌㄨˋ ㄉㄜˊ, / ] Martin Luther (1483-1546), reformation protestant minister [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Martinshorn {n}(police; ambulance; fire-engine) siren [Add to Longdo]
Martiniquespottdrossel {f} [ornith.]Grey Trembler [Add to Longdo]
Martinique [geogr.]Martinique (mq) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひりひり[hirihiri] (adv,n,vs) (on-mim) prickling pain; smarting; stinging [Add to Longdo]
ショートドリンク[sho-todorinku] (n) short drink (martini, gimlet, etc.) [Add to Longdo]
ドライマティーニ;ドライマーティーニ(ik)[doraimatei-ni ; doraima-tei-ni (ik)] (n) dry martini [Add to Longdo]
フリーマーチン[furi-ma-chin] (n) freemartin [Add to Longdo]
マティーニ;マルティーニ;マーティニ;マーティーニ[matei-ni ; marutei-ni ; ma-teini ; ma-tei-ni] (n) martini [Add to Longdo]
マルティニク[maruteiniku] (n) Martinique [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
岩燕[いわつばめ;イワツバメ, iwatsubame ; iwatsubame] (n) (uk) Asian house martin (species of songbird, Delichon dasypus) [Add to Longdo]
三懸;三繋;三鞅;三掛[さんがい, sangai] (n) (See 面繋,胸繋,尻繋) headstall, martingale, and crupper [Add to Longdo]
紫燕[むらさきつばめ;ムラサキツバメ, murasakitsubame ; murasakitsubame] (n) (1) (uk) powdered oakblue (butterfly) (Narathura bazalus); (2) purple martin (bird) (Progne subis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Martin
   n 1: French bishop who is a patron saint of France (died in 397)
      [syn: {Martin}, {St. Martin}]
   2: United States actor and comedian (born in 1945) [syn:
     {Martin}, {Steve Martin}]
   3: United States actress (1913-1990) [syn: {Martin}, {Mary
     Martin}]
   4: United States singer (1917-1995) [syn: {Martin}, {Dean
     Martin}, {Dino Paul Crocetti}]
   5: any of various swallows with squarish or slightly forked tail
     and long pointed wings; migrate around Martinmas

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top