ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maroon

M ER0 UW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maroon-, *maroon*
Possible hiragana form: まろおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maroon(adj) ซึ่งมีสีแดงม่วงเข้มอมน้ำตาล
maroon(n) สีแดงม่วงเข้มอมน้ำตาล
maroon(n) ลูกหลานหรือผู้สืบสกุลของทาสในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
maroon(n) คนถูกทิ้งไว้, See also: คนถูกปล่อยเกาะ, Syn. castaway
maroon(vt) ปล่อยทิ้งไว้, See also: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ปล่อยเกาะ, Syn. leave, abandon, isolate, cast away
maroon on(phrv) ปล่อยเกาะ, See also: ปล่อยทิ้งไว้ที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maroon(มะรูน') adj. ซึ่งมีสีน้ำตาลแดง vt. ปล่อยเกาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
maroon(adj) สีแดงเข้ม,สีน้ำตาลแดง
maroon(vt) ปล่อยเกาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาด[chāt] (n) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon
แดงเข้ม[daēng khem] (adj) EN: crimson ; deep red ; maroon  FR: cramoisi
นกหัวขวานแดง[nok hūa khwān daēng] (n, exp) EN: Maroon Woodpecker  FR: Pic porphyroïde [m] ; Pic porphyre [m]
นกจับแมลง อกแดง[nok jap malaēng ok daēng] (n, exp) EN: Maroon-breasted Philentoma  FR: Philentome à poitrine marron [m] ; Philentome à plastron roux [m]
นกขมิ้นแดง[nok khamin daēng] (n, exp) EN: Maroon Oriole  FR: Loriot pourpré [m] ; Loriot purpurin [m]
สีเลือดหมู[sī leūat mū] (adj) EN: crimson ; maroon  FR: cramoisi ; rouge sang

CMU English Pronouncing Dictionary
MAROON M ER0 UW1 N
MAROONED M ER0 UW1 N D
MAROONEY M ER0 UW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maroon (v) mˈərˈuːn (m @1 r uu1 n)
maroons (v) mˈərˈuːnz (m @1 r uu1 n z)
marooned (v) mˈərˈuːnd (m @1 r uu1 n d)
marooning (v) mˈərˈuːnɪŋ (m @1 r uu1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
栗色[lì sè, ㄌㄧˋ ㄙㄜˋ, ] maroon (color), #58,858 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maronenspecht {m} [ornith.]Maroon Woodpecker [Add to Longdo]
Blutpirol {m} [ornith.]Maroon Oriole [Add to Longdo]
Samtanemomenfisch {m} (Premnas biaculeatus) [zool.]maroon clown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルーン[maru-n] (n) maroon [Add to Longdo]
海老茶[えびちゃ, ebicha] (n) maroon; reddish-brown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maroon
   adj 1: of dark brownish to purplish red [syn: {maroon},
       {brownish-red}]
   n 1: a person who is stranded (as on an island); "when the tide
      came in I was a maroon out there"
   2: a dark purplish-red to dark brownish-red color
   3: an exploding firework used as a warning signal
   v 1: leave stranded or isolated with little hope of rescue; "the
      travellers were marooned" [syn: {maroon}, {strand}]
   2: leave stranded on a desert island without resources; "The
     mutinous sailors were marooned on an island"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top