ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marked

M AA1 R K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marked-, *marked*, mark, marke
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marked(adj) ชัดเจน, See also: ที่เห็นได้ชัดเจน, โดดเด่น, Syn. noticeable, Ant. ordinary
marked(adj) น่าสงสัย, See also: น่าตำหนิ, น่าจับตามอง
marked(adj) ซึ่งมีเครื่องหมาย, See also: ซึ่งมีรอย, Syn. branded, scarred
markedly(adv) อย่างชัดเจน, See also: อย่างโดดเด่น, Syn. particularly, clearly, materially
markedness(n) ความชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marked(มาร์คฺ) adj. น่าสังเกต,เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,มีรอย,มีเครื่องหมาย., See also: markedly adv. markedness n., Syn. conspicuous
well-markedadj. เด่นชัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marked moneyเงินที่ทำตำหนิไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Markedชัดเจน [การแพทย์]
Marked Bilateral Symmetryผิวหนังนูนแดงหนาชัดเจนมากพบเหมือนกันทั้ง2 ข้าง [การแพทย์]
Marked-Induratedแข็งขึ้นทุกที [การแพทย์]
Markedly Involvedเปลี่ยนแปลงมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For some, their flesh will be marked for life, despite having made it home from the camps.บางคนอาจมีแผลไปตลอดชีวิต นอกเหนือไปจากนั้น... Night and Fog (1956)
'There's a grave marked 'unknown' right beside Arch Stanton.''มีหลุมศพที่เขียนว่า "ไม่มีชื่อ" อยู่ข้างๆกับ อาร์ช แสตนตัน' The Good, the Bad and the Ugly (1966)
They are marked for target practice.เธอขอมันไม่ได้ มันจะเป็นเป้าฝึกซ้อมของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
But baseball has marked the time.แต่เบสบอล ยืนหยัดตลอดมา Field of Dreams (1989)
I've marked every day. Hmm. Very foolish.ฉันทำเครื่องหมายทุกวัน โง่เง่ามาก Wuthering Heights (1992)
One was marked "Cloak Room," and the other "Valuables."มีป้าย "เสื้อผ้า" กับ "ทรัพย์สินมีค่า" Schindler's List (1993)
I'm marked for death, and they send me on the road with a PR nerd.ฉันถูกกาหัว พวกเขาดันส่งฉันไปกับพีอาร์น้องใหม่ eXistenZ (1999)
" Marked for death.""ถูกกาหัว" eXistenZ (1999)
" Marked for death." Oh, Jesus."ถูกกาหัว" โอว จีซัส eXistenZ (1999)
I marked her.ฉันลากเส้นไว้แล้ว. Visitor Q (2001)
The way I see it... these places marked in crops and such... none of them are really near water.ที่นึกออกตอนนี้ บริเวณที่มีเครื่องหมาย ไม่มีที่ไหนใกล้น้ำเลย Signs (2002)
Your human, he's been marked by a Lycan.มนุษย์ของเธอ/เขาเป็นเป็นไลแคน Underworld (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
markedA style marked by mannerisms.
markedCourtesy marked his manner.
markedDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
markedHer manner marked her pride.
markedHis personality is marked by forwardness.
markedHis steps were clearly marked in the snow.
markedOn large farms, cattle are usually marked with brands.
markedThe answer was marked wrong.
markedThe cattle are marked with brands.
markedThe contrast between the two ideas is very marked.
markedThe invention of the transistor marked a new era.
markedThe party was a marked success.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โม่ง[mōng] (n) EN: hooded bandir ; marked man
ผิดหูผิดตา[phit hū phit tā] (adv) EN: noticeably ; markedly ; remarkably

CMU English Pronouncing Dictionary
MARKED M AA1 R K T
MARKEDLY M AA1 R K IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marked (v) mˈaːkt (m aa1 k t)
markedly (a) mˈaːkɪdliː (m aa1 k i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻度[kè dù, ㄎㄜˋ ㄉㄨˋ, ] marked scale; graduated scale, #26,930 [Add to Longdo]
标牌[biāo pái, ㄅㄧㄠ ㄆㄞˊ, / ] marked price, #30,184 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Markierbeleg {m}marked sheet [Add to Longdo]
Markierlochkarte {f}marked card [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
インバー[inba-] (n) Invar (trademarked nickel-steel alloy) [Add to Longdo]
サイズバタフライフィッシュ[saizubatafuraifisshu] (n) scythemarked butterflyfish (Prognathodes falcifer); scythe butterflyfish [Add to Longdo]
シーモンキー[shi-monki-] (n) (See ブラインシュリンプ) Sea-Monkeys (trademarked variant of brine shrimp) [Add to Longdo]
スパム[supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
フローセン[furo-sen] (n) (See ハロセン) Fluothane (trademarked name for halothane) [Add to Longdo]
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] (n) {comp} marked section [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] (n) {comp} effective status of a marked section [Add to Longdo]
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] (n) {comp} marked section start [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] marked section [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start [Add to Longdo]
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end [Add to Longdo]
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marked
   adj 1: strongly marked; easily noticeable; "walked with a marked
       limp"; "a pronounced flavor of cinnamon" [syn: {marked},
       {pronounced}]
   2: singled out for notice or especially for a dire fate; "a
     marked man"
   3: having or as if having an identifying mark or a mark as
     specified; often used in combination; "played with marked
     cards"; "a scar-marked face"; "well-marked roads" [ant:
     {unmarked}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top