ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marginal

M AA1 R JH AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marginal-, *marginal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marginal(adj) เล็กและไม่สำคัญ, See also: เล็กน้อย, ซึ่งไม่จำเป็น, Syn. so-so, minimal
marginal(adj) ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย (ทางการเมือง)
marginal(adj) ซึ่งอยู่ในขอบของหน้ากระดาษ, See also: เกี่ยวกับขอบ, เกี่ยวกับขอบเขต, เกี่ยวกับพรมแดน, Syn. limited, peripheral
marginally(adv) อย่างมีขอบเขต
marginalise(vt) ทำให้ไม่มีความสำคัญ
marginality(n) การทำให้มีขอบเขต
marginalize(vt) ทำให้ไม่มีความสำคัญ
marginalisation(n) การทำให้ไม่มีความสำคัญ
marginalization(n) การทำให้ไม่มีความสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marginal(มาร์'จิเนิล) adj. เกี่ยวกับขอบเขต,เกือบใช้ไม่ได้,เกือบขาดทุน,ร่อแร่,ขายในราคาเกือบขาดทุน., See also: marginality n. marginally adv.
marginal noteข้อความที่ส่วนของ

English-Thai: Nontri Dictionary
marginal(adj) ตรงริม,ตรงขอบ,ร่อแร่,เกือบขาดทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marginal abscessฝีขอบทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marginal densityความหนาแน่นตามขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
marginal distributionการแจกแจงตามขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
marginal gingival groove; free gingival grooveแนวเว้าเหงือกอิสระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
marginal growthการเติบโตแนวขอบใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
marginal initialsเซลล์เริ่มต้นแนวขอบใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
marginal meristemเนื้อเยื่อเจริญแนวขอบใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
marginal placentaพลาเซนตาแนวเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
marginal ridgeสันริมฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
marginal seaทะเลชายอาณาเขต, ทะเลชายขอบทวีป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marginal Abatement Cost Curvesเส้นโค้งต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยสุดท้าย [เศรษฐศาสตร์]
marginal costค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น, Example: ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยในการผลิต เมื่อจำนวนการผลิตเพิ่มมากขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในต้นทุน ดังนั้นทุกๆ หน่วยการผลิตที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ต้นทุนรวมจะเพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยอาจจะลดลง เป็นต้น โดยทั่วไปอย่างง่ายๆ จะคิดจากต้นทุนของหน่วยการผลิตใมหม่ลบด้วยต้นทุนของหน่วยผลิตเดิมก็จะได้ส่วนต่างของต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง [เศรษฐศาสตร์]
Marginal depositเงินประกัน [การบัญชี]
Marginal Plantsพืชชายน้ำ, Example: พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เปล่า ขึ้นในบริเวณ แหล่งน้ำจืดตามชายน้ำ ริมตลิ่ง หรือหนองน้ำที่มีน้ำท่วมขังตื้นๆ โดยทั่วไป จะมีรากหรือทั้งรากและลำต้นเจริญอยู่ในพื้นดิน และส่งลำต้นบางส่วน ใบ และดอกขึ้นมาเหนือน้ำ เช่น ผักเป็ดน้ำ หญ้าต่างๆ พืชน้ำประเภทนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับพืชโผล่เหนือน้ำจนบางครั้งไม่สามารถแยก ได้ชัดเจน เช่น ผักตบไทย โสน [สิ่งแวดล้อม]
Marginal Workerผู้ที่ทำงานบางครั้งบางคราว, Example: บุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางเศรษฐกิจเป็นครั้งคราวเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]
marginalisation (marginalization)การถูกเบียดตกขอบ สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออนาคตการพัฒนาและเศรษฐกิจของประเทศใด ประเทศหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่มีบูรณาการ (integration) เพิ่มขึ้น สภาพการณ์ดังกล่าวมักถูกมองว่าเกิดขึ้นควบคู่ไปกับโลกาภิวัตน์ และประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดมีโอกาสเสี่ยงที่จะตกอยู่ใน สภาวการณ์นี้ เนื่องจากประสบความยากลำบากในการปฏิบัติตามพันธกรณีการเปิดเสรีทางการค้า กอปรกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ประเทศเหล่านี้พึ่งพาตกต่ำลง [การทูต]
Marginality, Socialความเป็นชายขอบทางสังคม [TU Subject Heading]
Marginalsinusโพรงหลอดเลือดดำที่ขอบรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marginalThere is only a marginal difference between the two.

CMU English Pronouncing Dictionary
MARGINAL M AA1 R JH AH0 N AH0 L
MARGINALLY M AA1 R JH AH0 N AH0 L IY0
MARGINALIZE M AA1 R JH AH0 N AH0 L AY2 Z
MARGINALIZED M AA1 R JH AH0 N AH0 L AY2 Z D
MARGINALIZES M AA1 R JH AH0 N AH0 L AY2 Z IH0 Z
MARGINALIZING M AA1 R JH AH0 N AH0 L AY2 Z IH0 NG
MARGINALIZATION M AA2 R JH AH0 N AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marginal (j) mˈaːʤɪnl (m aa1 jh i n l)
marginally (a) mˈaːʤɪnəliː (m aa1 jh i n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注释[zhù shì, ㄓㄨˋ ㄕˋ, / ] marginal notes; annotation; to annotate; to add comments to text, #21,126 [Add to Longdo]
边际成本[biān jì chéng běn, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, / ] marginal cost [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzkosten {pl}marginal cost [Add to Longdo]
Marginalisierung {f}marginalization [Add to Longdo]
Randbemerkung {f} | Randbemerkungen {pl}marginal note; passing remark | marginalia [Add to Longdo]
Randfigur {f}marginal figure [Add to Longdo]
Randkerbung {f}marginal notch [Add to Longdo]
marginalisierento marginalize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マージナル[ma-jinaru] (n) marginal [Add to Longdo]
マージナルコスト[ma-jinarukosuto] (n) marginal cost [Add to Longdo]
マージナルスポーツ[ma-jinarusupo-tsu] (n) marginal sports [Add to Longdo]
マージナルマン[ma-jinaruman] (n) marginal man [Add to Longdo]
マージンドコーラルフィッシュ[ma-jindoko-rarufisshu] (n) margined coralfish (Chelmon marginalis); Western beaked butterflyfish; Willemawillum [Add to Longdo]
限界検査[げんかいけんさ, genkaikensa] (n) {comp} marginal test; marginal check [Add to Longdo]
限界効用[げんかいこうよう, genkaikouyou] (n) marginal utility [Add to Longdo]
限界効用均等の法則[げんかいこうようきんとうのほうそく, genkaikouyoukintounohousoku] (n) law of equimarginal utility [Add to Longdo]
限界効用逓減の法則[げんかいこうようていげんのほうそく, genkaikouyouteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal utility [Add to Longdo]
限界試験[げんかいしけん, genkaishiken] (n) {comp} marginal test; marginal check [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
限界検査[げんかいけんさ, genkaikensa] marginal test, marginal check [Add to Longdo]
限界試験[げんかいしけん, genkaishiken] marginal test, marginal check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marginal
   adj 1: at or constituting a border or edge; "the marginal strip
       of beach" [syn: {fringy}, {marginal}]
   2: of questionable or minimal quality; "borderline grades";
     "marginal writing ability" [syn: {borderline}, {marginal}]
   3: just barely adequate or within a lower limit; "a bare
     majority"; "a marginal victory" [syn: {bare(a)}, {marginal}]
   4: producing at a rate that barely covers production costs;
     "marginal industries"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top