ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

many

M EH1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -many-, *many*
English-Thai: Longdo Dictionary
many more(phrase) อื่นๆ อีกมากมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
many(det) มากมาย, See also: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ
many(pron) คนหรือสิ่งของจำนวนมาก, Syn. the many
many(n) จำนวน, See also: คนส่วนมาก, Syn. abundance, thousands, greatnumber
many(adj) มากมาย, See also: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ, Syn. countless, most, numerous, Ant. few, scant, scarce
many times(adv) บ่อย, See also: ถี่, หลายครั้ง, Syn. frequently, mostly, often, time and again
many-sided(adj) หลายด้าน, See also: หลากหลาย, หลายแง่, Syn. polyhedral
many a time(adv) บ่อย, See also: ถี่, หลายครั้ง, Syn. often
many-sidedness(n) การมีหลายด้าน, See also: ความหลากหลาย
many is the time(idm) หลายครั้ง
Many hands make light work.(idm) งานสำเร็จได้หากร่วมแรงร่วมใจกันทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
many(เม'นี) adj. มากเป็นจำนวนมาก. n. จำนวนมาก. -Phr. (The many มนุษย์ส่วนใหญ่) pron. คนหรือสิ่งของจำนวนมาก, Syn. divers
manyplies(เมน'นิพลิซ) n. =omasum

English-Thai: Nontri Dictionary
many(adj) มาก,หลาย
many(n) จำนวนมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
many valued logicตรรกศาสตร์หลายค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
many1990 saw many incidents.
many2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
manyA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
manyAbout how many days will it take to get there?
manyAcids act on many things including metals.
manyA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
manyActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
manyActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
manyAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
manyAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
manyAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
manyAfter many hardships, he now lives in comparative ease.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลายเท่า(adv) many times (e.g. the number of), Example: ในจำนวนผู้ที่แสดงความจำนงอยากจะเป็นนักการเมือง มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงหลายเท่า, Thai Definition: เพิ่มขึ้นจากจำนวนที่มีอยู่เดิมเป็นจำนวนมาก
ภูริ(adv) many, See also: much, Syn. มาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เยอะแยะ(adv) many, See also: much, abundantly, plentifully, Syn. มากมาย, เยอะ, Ant. น้อย, Example: เรามีความต้องการที่จะจำโน่นจำนี่เยอะแยะไปหมด, Thai Definition: มากเหลือหลาย, ถมไป
เป็นร้อยเป็นพัน(adv) many, See also: very much, in great quantity, in great numbers, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Ant. น้อย, Example: ตอนน้ำท่วมถนนใหม่ๆ จะมีตัวเงินตัวทองออกมาว่ายบนถนนเป็นร้อยเป็นพัน
เป็นสิบๆ(adv) many, See also: very, several, Syn. มาก, มากมาย, Ant. น้อย, Example: ลูกมีรถแข่งเป็นสิบๆ คันแล้ว คันนี้แม่เลยซื้อมาให้น้องบ้าง, Thai Definition: อย่างมากมาย
อักโข(adj) plentiful, See also: many, considerable, Syn. มาก, Example: งานวิจัยต้องการทุนรอนอักโขอยู่ ดังนั้นรัฐควรจัดหาทุนรอนมาส่งเสริมทางด้านนี้มากๆ, Thai Definition: มาก, หลาย
ยั้วเยี้ย(adv) many, See also: a lot of, much, numerous, plentiful of, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย
ยั้วเยี้ย(adv) many, See also: a lot of, much, numerous, plentiful of, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย
ทรงเครื่อง(adj) extra-ingredient, See also: many materials, rich ingredient, made of superior material, Example: แม่ของเขาทำกระท้อนทรงเครื่องอร่อยมาก, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่มีของประดับหรือเครื่องปรุงเกินปกติ
นานา(det) many, See also: various, diversified, different, numerous, Syn. หลาย, ต่างๆ, มากมาย, หลากหลาย, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: ในร้านนี้มีผลไม้นานาชนิดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเนก[anēk-] (pref) EN: multi- (pref.) ; many ; plural  FR: multi- (préf.)
บาน[bān] (adv) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of  FR: beaucoup ; énormément
ฉัตร[chat] (n) EN: many-tiered umbrella  FR: ombrelle étagée [f]
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ฟุ้ง[fung] (adv) EN: too much ; too many  FR: diffusément
...จำนวนมาก[... jamnūan māk] (n, exp) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous  FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de
ก่ายกอง[kāikøng] (adj) EN: many ; lots of ; plenty ; abundant
กี่[kī] (x) EN: how many ; how much  FR: combien de
กี่ครั้ง[kī khrang] (n, exp) EN: how many times ?  FR: combien de fois ?
แหล่[laē] (adv) EN: much ; many

CMU English Pronouncing Dictionary
MANY M EH1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
many (n) mˈɛniː (m e1 n ii)
many-sided (j) mˌɛnɪ-sˈaɪdɪd (m e2 n i - s ai1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
许多[xǔ duō, ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ, / ] many; a lot of; much, #541 [Add to Longdo]
好多[hǎo duō, ㄏㄠˇ ㄉㄨㄛ, ] many; quite a lot; much better, #1,710 [Add to Longdo]
多次[duō cì, ㄉㄨㄛ ㄘˋ, ] many times; repeatedly, #1,846 [Add to Longdo]
多年[duō nián, ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ, ] many years, #2,024 [Add to Longdo]
多种[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ, / ] many kinds of; multiple; diverse; multi-, #2,099 [Add to Longdo]
多个[duō ge, ㄉㄨㄛ ㄍㄜ˙, / ] many; multiple; multi- (faceted, ethnic etc), #4,025 [Add to Longdo]
多谢[duō xiè, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄝˋ, / ] many thanks; thanks a lot, #7,154 [Add to Longdo]
多方面[duō fāng miàn, ㄉㄨㄛ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] many-sided; in many aspects, #7,521 [Add to Longdo]
百家[bǎi jiā, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, ] many schools of thought; many people or households, #15,011 [Add to Longdo]
繁琐[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] many and complicated; mired in minor details, #16,422 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
um ein Vielfachesmany times over [Add to Longdo]
gar manchermany a person [Add to Longdo]
manche; mancher; manchesmany a [Add to Longdo]
die verschiedensten Sortenmany different kinds; all sorts [Add to Longdo]
viele Leute wurden verletztmany people were hurt [Add to Longdo]
Vielen Dank!Many thanks! [Add to Longdo]
Kleinvieh macht auch Mist. [übtr.]Many a mickle macks a muckle. [Add to Longdo]
Viele Hände machen bald ein Ende.Many hands make light work. [Add to Longdo]
Viele Hunde sind des Hasen Tod.Many hounds soon catch the hare. [Add to Longdo]
Viele küssen die Hand, die sie gerne abhacken würden.Many kiss the hand they wish to cut off. [Add to Longdo]
Manyarweber {m} [ornith.]Streaked Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
たんと[tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
どやどや[doyadoya] (adv,adv-to) (on-mim) sound of many footsteps [Add to Longdo]
わいわい[waiwai] (adv) (on-mim) noisily; clamorously; many people making a din; (P) [Add to Longdo]
アルマニャック[arumanyakku] (n) armagnac (fre [Add to Longdo]
オペレーションマニュアル[opere-shonmanyuaru] (n) {comp} Operations manuals [Add to Longdo]
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars) [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[onrainmanyuaru] (n) {comp} online-manual; online documentation; on-screen electronic book [Add to Longdo]
カスタマーマニュアル[kasutama-manyuaru] (n) {comp} customer manual [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] program maintenance manual [Add to Longdo]
マニュアル[まにゅある, manyuaru] manual [Add to Longdo]
ユーザーズマニュアル[ゆーざーずまにゅある, yu-za-zumanyuaru] users' manual [Add to Longdo]
ユーザマニュアル[ゆーざまにゅある, yu-zamanyuaru] user manual, user's guide [Add to Longdo]
参考マニュアル[さんこうマニュアル, sankou manyuaru] reference manual [Add to Longdo]
重複部分配列[じゅうふくぶぶんはいれつ, juufukububunhairetsu] many-one array section [Add to Longdo]
利用者マニュアル[りようしゃマニュアル, riyousha manyuaru] user manual, user's guide [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
満四歳[まんよんさい, manyonsai] 4_Jahre, volle_4_Jahre_alt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 many
   adj 1: a quantifier that can be used with count nouns and is
       often preceded by `as' or `too' or `so' or `that';
       amounting to a large but indefinite number; "many
       temptations"; "the temptations are many"; "a good many";
       "a great many"; "many directions"; "take as many apples
       as you like"; "too many clouds to see"; "never saw so
       many people" [ant: {few}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top