ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manufacturer

M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manufacturer-, *manufacturer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manufacturer(n) ผู้ผลิต, See also: ผู้สร้าง, ผู้ทำ, Syn. builder, constructor, maker
manufacturers(n) ผู้ผลิต, See also: บริษัทผู้ผลิต

English-Thai: Nontri Dictionary
manufacturer(n) ช่างฝีมือ,ผู้ผลิต,เจ้าของโรงงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manufacturerIf that washing machine goes wrong again, I shall complain to the manufacturer.
manufacturerManufacturers are liable for defects in their products.
manufacturerSo from then on, manufacturers had to pay real cash.
manufacturerThe manufacturer guaranteed the new machine for 5 years.
manufacturerThe manufacturer of the television set is a Japanese company.
manufacturerWe supply parts to the auto manufacturer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ผลิต(n) producer, See also: manufacturer, maker, constructor, creator, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ, Ant. ผู้บริโภค, Example: สุวัฒน์เป็นผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหนึ่งของประเทศ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้ผลิต[børisat phūphalit] (n, exp) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผลิต[phalit] (v) EN: produce ; manufacture ; make ; generate  FR: produire ; fabriquer ; manufacturer
ผู้ผลิต[phūphalit] (n) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: producteur [m] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้ผลิตเครื่องบิน[phūphalit khreūangbin] (n, exp) EN: aircraft manufacturer  FR: avionneur [m] ; constructeur d'avions [m]
ผู้ผลิตรถยนต์[phūphalit rotyon] (n, exp) EN: carmaker ; car manufacturer
ผู้สร้าง[phū sāng] (n) EN: maker ; creator ; producer ; director ; manufacturer ; impresario  FR: créateur [m] ; édificateur [m] (r.)
โรงงานแก้ว[rōng-ngān kaēo] (n, exp) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks  FR: verrerie [f]
โรงงานกระจก[rōng-ngān krajok] (n, exp) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks  FR: verrerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANUFACTURER M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 ER0
MANUFACTURERS M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 ER0 Z
MANUFACTURER'S M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 ER0 Z
MANUFACTURERS' M AE2 N AH0 F AE1 K CH ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manufacturer (n) mˌænjufˈæktʃərər (m a2 n y u f a1 k ch @ r @ r)
manufacturers (n) mˌænjufˈæktʃərəz (m a2 n y u f a1 k ch @ r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制造业者[zhì zào yè zhě, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ ㄓㄜˇ, / ] manufacturer, #201,793 [Add to Longdo]
生产企业[shēng chǎn qǐ yè, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] manufacturer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handwerker {m} | Handwerker {pl}manufacturer | manufacturers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
インテル[interu] (n) (1) {comp} Intel (chip manufacturer); (2) interline leads; (P) [Add to Longdo]
コンパック[konpakku] (n) {comp} Compaq (computer manufacturer); (P) [Add to Longdo]
スズキ[suzuki] (n) Suzuki (Japanese automobile and motorcycle manufacturer) [Add to Longdo]
セットメーカー[settome-ka-] (n) manufacturer of assembled products (wasei [Add to Longdo]
ダイハツ[daihatsu] (n) Daihatsu (Japanese automobile manufacturer) [Add to Longdo]
ベレッタ[beretta] (n) Beretta (Italian firearm manufacturer) [Add to Longdo]
マニュファクチャラー[manyufakuchara-] (n) manufacturer [Add to Longdo]
メーカー(P);メーカ(P)[me-ka-(P); me-ka (P)] (n) manufacturer; maker; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
生産者[せいさんしゃ, seisansha] manufacturer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manufacturer
   n 1: a business engaged in manufacturing some product [syn:
      {manufacturer}, {maker}, {manufacturing business}]
   2: someone who manufactures something [syn: {manufacturer},
     {producer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top