ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mandate

M AE1 N D EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mandate-, *mandate*
Possible hiragana form: まんだて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mandate(n) คำสั่ง, See also: ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, Syn. command, decree, order, commission
mandate(vt) สั่งการ, See also: ออกคำสั่ง, ควบคุม, บังคับ
mandate(vt) มอบอำนาจ (ให้ทำบางสิ่ง), See also: ให้อำนาจ
mandated(n) ซึ่งได้รับคำสั่ง, Syn. adminstered, assigned, ordered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander

English-Thai: Nontri Dictionary
mandate(n) คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต
mandate(vt) ทำให้อยู่ในอาณัติ,มอบอำนาจ,ออกประกาศิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mandateอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandate๑. คำสั่งศาลสูง (ป. วิ. แพ่ง)๒. การมอบอำนาจ (ก. แพ่ง)๓. อาณัติ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandate of heavenอาณัติแห่งสวรรค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandate territoryอาณาเขตในอาณัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandated territoryอาณาเขตในอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mandateอาณัติ [การทูต]
mandated territoriesอาณาเขตในอาณัติ [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาณัติ(n) mandate, See also: regulation, order, command, injunction, ordinance, Syn. ข้อบังคับ, คำสั่ง, กฎ, Example: เขามีความเป็นอยู่ง่ายๆ จึงไม่ชอบอยู่ในอาณัติหรือข้อบังคับวินัยของใครได้นานๆ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณัติ[ānat] (n) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance  FR: mandat [m] ; délégation [f]
มอบอำนาจ[møp-amnāt] (v, exp) EN: authorize ; assign authority  FR: accréditer ; mandater
สั่งจ่าย[sang jāi] (v, exp) EN: order to pay for ; demand payment ; request payment  FR: mandater

CMU English Pronouncing Dictionary
MANDATE M AE1 N D EY2 T
MANDATED M AE1 N D EY2 T IH0 D
MANDATES M AE1 N D EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mandate (v) mˈændɛɪt (m a1 n d ei t)
mandated (v) mˈændɛɪtɪd (m a1 n d ei t i d)
mandates (v) mˈændɛɪts (m a1 n d ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wählerauftrag {m}mandate (given by the electorate) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンデート[mande-to] (n) (See 負託) mandate [Add to Longdo]
委任統治[いにんとうち, inintouchi] (n) mandate [Add to Longdo]
医者の指図[いしゃのさしず, ishanosashizu] (n) doctor's mandate [Add to Longdo]
運用委託[うんよういたく, unyouitaku] (n) mandate (e.g. to use resources); lease (e.g. to use facilities) [Add to Longdo]
国民服[こくみんふく, kokuminfuku] (n) national uniform (such as mandated for Japanese males in 1940) [Add to Longdo]
指図(P);指し図[さしず, sashizu] (n,vs,adj-no) instruction; mandate; directions; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mandate
   n 1: a document giving an official instruction or command [syn:
      {mandate}, {authorization}, {authorisation}]
   2: a territory surrendered by Turkey or Germany after World War
     I and put under the tutelage of some other European power
     until they are able to stand by themselves [syn: {mandate},
     {mandatory}]
   3: the commission that is given to a government and its policies
     through an electoral victory
   v 1: assign under a mandate; "mandate a colony"
   2: make mandatory; "the new director of the school board
     mandated regular tests"
   3: assign authority to

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top