ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

managing director

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -managing director-, *managing director*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
managing director(n) กรรมการผู้จัดการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
managing directorn. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
managing directorกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
managing directorAs head of the sales team she reports only to the managing director.
managing directorGuess what the managing director started off the meeting by saying. The first thing out of his mouth was an announcement of some major restructuring.
managing directorI was delighted to hear of your promotion to Senior Managing Director.
managing directorMimura Yasuyuki (Konichika LTD, Managing Director) died of heart attack on the third, age 45.
managing directorOur managing director is incompatible with the president.
managing directorYou will be interested to know that we have just introduced our new Managing Director, Mr Masaru Ezaki.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ็มดี(n) Managing Director, See also: MD, Syn. กรรมการผู้จัดการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
เอ็มดี[Em.Dī.] (x) EN: Managing Director
กรรมการผู้จัดการ[kammakān phūjatkān] (n, exp) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorstandsvorsitzende {m,f}; Vorstandsvorsitzender [econ.]managing director [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
取締役社長[とりしまりやくしゃちょう, torishimariyakushachou] (n) managing director; president of a company (US) [Add to Longdo]
常務[じょうむ, joumu] (n) (1) (abbr) managing director; executive director; (2) routine business; regular business; (P) [Add to Longdo]
常務取締役[じょうむとりしまりやく, joumutorishimariyaku] (n) managing director [Add to Longdo]
専務[せんむ, senmu] (n) managing director; special duty; conductor; (P) [Add to Longdo]
専務取締役[せんむとりしまりやく, senmutorishimariyaku] (n) (senior) managing director [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  managing director
      n 1: someone who controls resources and expenditures [syn:
           {director}, {manager}, {managing director}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top