ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malign

M AH0 L AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malign-, *malign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malign(vt) ใส่ร้าย, See also: พูดให้ร้าย, กล่าวหา, ทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. traduce, defame, slander
malign(adj) ร้ายกาจ, Syn. harmful, evil, bad, Ant. benign
maligner(n) คนกล่าวหา, See also: ผู้กล่าวร้าย
malignant(adj) เป็นอันตราย, See also: ร้ายแรง, มีภัย, อันตรายมาก
malignant(adj) ที่มุ่งร้าย
malignity(n) การมุ่งร้าย, See also: ความประสงค์ร้าย, การกระทำที่ประสงค์ร้าย
malignance(n) ความชั่วร้าย
malignancy(n) การปองร้าย, See also: เจตนาร้าย, การประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย
malignancy(n) การใส่ร้าย, See also: การพูดให้ร้าย, การกล่าวหา, การทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. malice, fatality, virulence
malignancy(n) เนื้อร้าย, Syn. tumour, cancer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame, slander
malignance(-'เนินซฺ) n. =malignancy (ดู)
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง
malignant(มะลิก'เนินทฺ) adj. ร้าย,มีภัย,มีเจตนาร้าย,อันตรายมาก,ถึงตาย,มักทำให้ตายได้., See also: malignantly adv., Syn. spiteful, vile
malignity(มะลิก'นิที) n. ความร้าย,การมีอันตรายมาก,ความมุ่งร้าย,การกระทำที่ประสงค์ร้าย, Syn. malice

English-Thai: Nontri Dictionary
malign(adj) มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,เป็นภัย
malign(vt) ใส่ร้าย,กล่าวหา
malignant(adj) ร้าย,ร้ายแรง,ถึงตาย
malignity(n) ความมุ่งร้าย,ความร้ายกาจ,การใส่ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malignancy๑. ความร้าย๒. โรคร้าย๓. มะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ cancer] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malignantร้าย, ร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malignant hypertensionความดันเลือดสูงร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malignant tumourเนื้องอกร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malignanciesมะเร็ง [การแพทย์]
Malignancies, Metastaticมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น [การแพทย์]
Malignancies, Radiation Inducedรังสีทำให้เกิดมะเร็ง, เนื้องอกเกิดจากรังสี, เนื้องอกจากรังสี [การแพทย์]
Malignantมะเร็ง, ชนิดร้าย, ร้ายแรง, ชนิดร้ายแรง, ภาวะร้ายแรง, ชนิดรุนแรง, มะเร็งแท้ [การแพทย์]
Malignant Changesการกลายเป็นมะเร็ง [การแพทย์]
Malignant Formชนิดร้ายแรง [การแพทย์]
Malignant Hyperthermiaความร้อนสูงขั้นรุนแรง [การแพทย์]
Malignant, Potentiallyกลายเป็นเนื้องอกร้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
malignGeorge 3 has been unfairly maligned by historians.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาดโคลน(v) malign, See also: defame, slander, Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
ให้ร้าย(v) defame, See also: malign, slander, smear, vilify, abuse, Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ป้ายร้าย, Example: เขาได้ใช้วิธีประจบสอพลอเลียเจ้านายหรือแม้กระทั่งให้ร้ายเพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์ตนเอง, Thai Definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
ฝีกาฬ(n) malignant sore, See also: kind of severe pustule, Syn. โรคฝีกาฬ, Example: ในสมัยก่อน ประชาชนเสียชีวิตเนื่องจากฝีกาฬกันเป็นจำนวนมาก, Count Unit: หัว, Thai Definition: ฝีสีดำ มีพิษร้าย มักทำให้ผู้ป่วยถึงตาย
ความร้าย(n) malignance, See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness, Syn. ความชั่ว, ความเลว, ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย, Ant. ความดี, Example: ในที่สุดเขาก็ถูกเปิดโปงความร้ายของเขาออกมา
สาดโคลน(v) slander, See also: malign, vilify, defame, make a false charge, Example: ผู้สมัครแต่ละคนสาดโคลนกันอย่างเมามัน, Thai Definition: ใส่ร้ายป้ายสี, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีกาฬ[fīkān] (n) EN: malignant sore ; kind of severe pustule
ให้ร้าย[hairāi] (v, exp) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse  FR: calomnier ; diffamer
ความชั่วร้าย[khwām chūarāi] (n) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness  FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
ความเลว[khwām lēo] (n) EN: malignance ; badness ; vice  FR: médiocrité [f]
เนื้อร้าย[neūarai] (n, exp) EN: cancer ; malignant tumor ; gangrene  FR: cancer [m] ; tumeur maligne [f] ; gangrène [f]
พิษ[phit] (adj) EN: toxic ; poisonous ; malignancy ; harm  FR: toxique
ร้าย[rāi] (adj) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible  FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
สาดโคลน[sāt khlōn] (v, exp) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge  FR: salir la réputation

CMU English Pronouncing Dictionary
MALIGN M AH0 L AY1 N
MALIGNED M AH0 L AY1 N D
MALIGNANT M AH0 L IH1 G N AH0 N T
MALIGNANCY M AH0 L IH1 G N AH0 N S IY0
MALIGNANCIES M AH0 L IH1 G N AH0 N S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malign (v) mˈəlˈaɪn (m @1 l ai1 n)
maligns (v) mˈəlˈaɪnz (m @1 l ai1 n z)
maligned (v) mˈəlˈaɪnd (m @1 l ai1 n d)
malignant (j) mˈəlˈɪgnənt (m @1 l i1 g n @ n t)
maligning (v) mˈəlˈaɪnɪŋ (m @1 l ai1 n i ng)
malignity (n) mˈəlˈɪgnɪtiː (m @1 l i1 g n i t ii)
malignancy (n) mˈəlˈɪgnənsiː (m @1 l i1 g n @ n s ii)
malignantly (a) mˈəlˈɪgnəntliː (m @1 l i1 g n @ n t l ii)
malignities (n) mˈəlˈɪgnɪtɪz (m @1 l i1 g n i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation), #7,706 [Add to Longdo]
恶性肿瘤[è xìng zhǒng liú, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, / ] malign tumor, #11,462 [Add to Longdo]
恶神[è shén, ㄜˋ ㄕㄣˊ, / ] malignant deity; fiend [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verleumden; schlecht machen | verleumdend; schlecht machend | verleumdet; schlecht gemacht | verleumdet | verleumdetemalign | maligning | maligned | maligns | maligned [Add to Longdo]
maligne; bösartig {adj} [med.]malign; malignant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マレフィック[marefikku] (n,adj-na) malefic; malevolent (person, force, etc.); malign; evil [Add to Longdo]
悪疾[あくしつ, akushitsu] (n) malignant or virulent disease [Add to Longdo]
悪質[あくしつ, akushitsu] (adj-na,n) bad quality; malignancy; vicious; malignant; (P) [Add to Longdo]
悪症[あくしょう, akushou] (n) malignant or virulent disease [Add to Longdo]
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n) malignancy; virulence; malignant (cancer); pernicious (anemia, anaemia); (P) [Add to Longdo]
悪性リンパ腫;悪性リンパしゅ[あくせいリンパしゅ, akusei rinpa shu] (n) malignant lymphoma [Add to Longdo]
悪性黒色腫[あくせいこくしょくしゅ, akuseikokushokushu] (n) malignant melanoma [Add to Longdo]
悪性腫瘍[あくせいしゅよう, akuseishuyou] (n) malignant tumor; malignant tumour [Add to Longdo]
悪性新生物[あくしょうしんせいぶつ, akushoushinseibutsu] (n) malignant growth [Add to Longdo]
悪性水腫[あくせいすいしゅ, akuseisuishu] (n) malignant edema; malignant oedema [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malign
   adj 1: evil or harmful in nature or influence; "prompted by
       malign motives"; "believed in witches and malign
       spirits"; "gave him a malign look"; "a malign lesion"
       [ant: {benign}, {benignant}]
   2: having or exerting a malignant influence; "malevolent stars";
     "a malefic force" [syn: {malefic}, {malevolent}, {malign},
     {evil}]
   v 1: speak unfavorably about; "She badmouths her husband
      everywhere" [syn: {badmouth}, {malign}, {traduce}, {drag
      through the mud}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top