ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malicious

M AH0 L IH1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malicious-, *malicious*, maliciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malicious(adj) มุ่งร้าย, See also: ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, ผูกพยาบาท, Syn. spiteful, malevolent
maliciously(adv) อย่างมุ่งร้าย, See also: อย่างประสงค์ร้าย, อย่างอาฆาตแค้น, อย่างผูกพยาบาท
maliciousness(n) ความมุ่งร้าย, See also: การประสงค์ร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malicious(มะลิช'เชิส) adj. มุ่งร้าย,ปองร้าย,มุ่งร้าย,ผูกพยาบาท., See also: maliciously adv. maliciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
malicious(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งปองร้าย,ที่ผูกพยาบาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious accusationการกล่าวหาโดยเจตนาร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious actการจงใจกระทำผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious arrestการจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damageความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damage; malicious mischiefความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [ดู criminal damage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damage; malicious mischiefความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious falsehoodข้อความใส่ร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious injuryการทำร้ายร่างกายโดยเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious killingการฆ่าคนโดยเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maliciousBeware of 'One Ring' malicious nuisance calls!!
maliciousMalicious gossip spreads like wildfire. I guess that's why they say bad news travels fast.
maliciousThere are frequent instances of malicious door-to-door selling, such as pushing water purifiers on people after carrying out water quality tests without permission.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าชัง(adj) hateful, See also: malicious, malevolent, Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า, Ant. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม, Thai Definition: ที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุ[du] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious  FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เจตนาร้าย[jēttanā rāi] (x) EN: with malice ; with evil intent ; malicious
การฟ้องเท็จ[kān føng thet] (n, exp) EN: malicious prosecution
การฆ่าคนโดยเจตนา[kān khā khon dōi jēttanā] (n, exp) EN: malicious killing
น่าชัง[nāchang] (v) EN: be hateful ; be malicious ; be malevolent
น่าชัง[nāchang] (adj) EN: hateful ; malicious ; malevolent  FR: abominable
ปองร้าย[pøng rāi] (v, exp) EN: be malicious ; intend to harm ; have ill will  FR: tramer ; manigancer
ประสงค์ร้าย[prasongrāi] (v) EN: have a malicious intention ; bear malice ; wish to harm
ร้าย[rāi] (adj) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible  FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
หวังร้าย[wang rāi] (adj) EN: malicious ; with ill will

CMU English Pronouncing Dictionary
MALICIOUS M AH0 L IH1 SH AH0 S
MALICIOUSLY M AH0 L IH1 SH IH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malicious (j) mˈəlˈɪʃəs (m @1 l i1 sh @ s)
maliciously (a) mˈəlˈɪʃəsliː (m @1 l i1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶毒[è dú, ㄜˋ ㄉㄨˊ, / ] malicious, #16,411 [Add to Longdo]
厉鬼[lì guǐ, ㄌㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] malicious spirit; devil, #56,695 [Add to Longdo]
恶声[è shēng, ㄜˋ ㄕㄥ, / ] malicious abuse; lewd song; evil reputation, #129,491 [Add to Longdo]
奸险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, / ] malicious; treacherous; wicked and crafty, #138,203 [Add to Longdo]
恶意中伤[è yì zhōng shāng, ㄜˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄕㄤ, / ] malicious libel; slander [Add to Longdo]
恶意代码[è yì dài mǎ, ㄜˋ ㄧˋ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] malicious code (e.g. virus); malware [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words) [Add to Longdo]
悪心[おしん, oshin] (n) (See おしん) evil thought; malicious motive [Add to Longdo]
悪念[あくねん, akunen] (n) evil thought; malicious motive; spite [Add to Longdo]
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean [Add to Longdo]
意地悪[いじわる, ijiwaru] (adj-na,n) malicious; ill-tempered; unkind; (P) [Add to Longdo]
陰口(P);蔭口;影口(iK)[かげぐち, kageguchi] (n,adj-no) malicious gossip; backbiting; speaking ill behind someone's back; (P) [Add to Longdo]
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady [Add to Longdo]
害意[がいい, gaii] (n) malice; malicious intent; intent to kill [Add to Longdo]
邪気[じゃき;じゃけ(ok);ざけ(ok), jaki ; jake (ok); zake (ok)] (n) (1) (じゃき only) maliciousness; ill will; (2) (じゃき only) noxious gas; (3) (arch) (See 物の怪) (vengeful) ghost; specter; spectre [Add to Longdo]
賊心[ぞくしん, zokushin] (n) (1) malicious intent; inclination for wrongdoing; (2) rebellious mind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malicious
   adj 1: having the nature of or resulting from malice; "malicious
       gossip"; "took malicious pleasure in...watching me
       wince"- Rudyard Kipling [ant: {unmalicious}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top