ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malevolent

M AH0 L EH1 V AH0 L AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malevolent-, *malevolent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malevolent(adj) เป็นอันตราย, See also: เป็นภัย, ชั่ว, เลว, Syn. harmful, malignant, vicious
malevolent(adj) มุ่งร้าย, See also: ประสงค์ร้าย, Syn. malicious, vengeful, ill-wishing, Ant. benevolent
malevolently(adv) อย่างมุ่งร้าย, See also: อย่างเป็นอันตราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malevolent(มะเลฟ'ะเลินทฺ) adj. มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,ชั่ว,เลว,เป็นภัย, See also: malevolently adv., Syn. hostile

English-Thai: Nontri Dictionary
malevolent(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งให้ร้าย,ซึ่งคิดร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
น่าชัง[nāchang] (v) EN: be hateful ; be malicious ; be malevolent
น่าชัง[nāchang] (adj) EN: hateful ; malicious ; malevolent  FR: abominable

CMU English Pronouncing Dictionary
MALEVOLENT M AH0 L EH1 V AH0 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malevolent (j) mˈəlˈɛvəlnt (m @1 l e1 v @ l n t)
malevolently (a) mˈəlˈɛvəlntliː (m @1 l e1 v @ l n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マレフィック[marefikku] (n,adj-na) malefic; malevolent (person, force, etc.); malign; evil [Add to Longdo]
荒ぶる神[あらぶるかみ, araburukami] (exp,n) (arch) malevolent god [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malevolent
   adj 1: wishing or appearing to wish evil to others; arising from
       intense ill will or hatred; "a gossipy malevolent old
       woman"; "failure made him malevolent toward those who
       were successful"
   2: having or exerting a malignant influence; "malevolent stars";
     "a malefic force" [syn: {malefic}, {malevolent}, {malign},
     {evil}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top