ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make out-, *make out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make out(phrv) เขียน, Syn. fill in, fill out, fill up, write out
make out(phrv) มองเห็นชัดเจน
make out(phrv) เข้าใจ, See also: ค้นพบ, Syn. figure out, puzzle out, work out
make out(phrv) ตอบได้, See also: ตอบคำถาม, ตอบ
make out(phrv) ทำสำเร็จ, See also: มีชีวิตอยู่, Syn. get on, go on
make out(phrv) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
make out(phrv) ประสบความสำเร็จ
make out(phrv) อ้างว่า, Syn. give out
make out(phrv) แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง, ปลอมแปลง
make out(phrv) ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้ครบจำนวน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make outAs far as I could make out, he was experimenting with new methods.
make outAt first I could not make out what he was saying.
make outCan you help me? I can't make out how to start this machine.
make outCan you make out the meaning easily?
make outCan you make out what he is trying to say?
make outCan you make out what she is driving at?
make outCan you make out why he won't go with us?
make outCan you make out why John left so suddenly?
make outCould you make out a certificate of health?
make outCould you make out what he was saying?
make outDid you make out what he said?
make outDo you think you can make out the list in an hour?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออก[øk] (v) EN: issue ; make out  FR: sortir ; émettre
ออกใบเสร็จ[øk baiset] (v, exp) EN: make out a receipt
ออกเช็ค[øk chek] (v, exp) EN: make out a cheque
แปล[plaē] (v) EN: decode ; render ; decipher ; make out  FR: déchiffrer ; décoder
สังเกตออก[sangkēt øk] (v) EN: see ; make out ; perceive ; find out  FR: percevoir

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃいちゃ[ichaicha] (adv,n,vs) flirt; make out [Add to Longdo]
宜しくやる[よろしくやる, yoroshikuyaru] (exp,v5r) (1) (uk) to make out with; to make cozy with (cosy); (2) to do at one's own discretion [Add to Longdo]
合点が行く[がてんがいく, gatengaiku] (exp,v5k-s) to understand; to make out [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) [Add to Longdo]
人影を認める[ひとかげをみとめる, hitokagewomitomeru] (exp,v1) to make out someone's figure [Add to Longdo]
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 make out
   v 1: detect with the senses; "The fleeing convicts were picked
      out of the darkness by the watchful prison guards"; "I
      can't make out the faces in this photograph" [syn: {spot},
      {recognize}, {recognise}, {distinguish}, {discern}, {pick
      out}, {make out}, {tell apart}]
   2: make out and issue; "write out a check"; "cut a ticket";
     "Please make the check out to me" [syn: {write out}, {issue},
     {make out}, {cut}]
   3: comprehend; "I cannot make out what this politician is
     saying"
   4: proceed or get along; "How is she doing in her new job?";
     "How are you making out in graduate school?"; "He's come a
     long way" [syn: {do}, {fare}, {make out}, {come}, {get
     along}]
   5: come to terms with; "We got by on just a gallon of gas";
     "They made do on half a loaf of bread every day" [syn:
     {cope}, {get by}, {make out}, {make do}, {contend},
     {grapple}, {deal}, {manage}]
   6: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
     everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
     intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in the
     hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with}, {get
     laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate}, {have
     intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw}, {fuck},
     {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a go at it},
     {bang}, {get it on}, {bonk}]
   7: kiss, embrace, or fondle with sexual passion; "The couple
     were necking in the back seat of the car" [syn: {neck}, {make
     out}]
   8: write all the required information onto a form; "fill out
     this questionnaire, please!"; "make out a form" [syn:
     {complete}, {fill out}, {fill in}, {make out}]
   9: imply or suggest; "Your remarks make me out to be stupid"
   10: try to establish; "She made out that she know nothing about
     the crime"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top