ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

majesty

M AE1 JH AH0 S T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -majesty-, *majesty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
majesty(n) ความสง่าผ่าเผย, See also: ความสง่างาม, Syn. loftiness, grandeur, glory
majesty(n) ความมีอำนาจสูงสุด, See also: ความมีอำนาจ, Syn. Highness, excellence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur, sovereignty
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste

English-Thai: Nontri Dictionary
majesty(n) ความโอ่อ่า,ความสง่าผ่าเผย,พระเจ้าแผ่นดิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
majestyHe carries himself with the majesty of a king.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมเด็จ(n) majesty

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรมบพิตร[børommabøphit] (pr) EN: Your Majesty
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[kān min Phraboromdēchānuphāp] (n, exp) EN: lèse majesté ; lese-majesty  FR: crime de lèse-majesté [m]
แล้วแต่จะโปรด[laēotāe ja prōt] (xp) EN: as it may please the court ; as it may please your Majesty  FR: comme il siéra à votre honneur (litt.)
ในหลวง[Nai Lūang] (n, prop) EN: the King ; His Majesty  FR: le Roi
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[Phrabātsomdetphrajāoyūhūa] (x) EN: His Majesty the King ; HM the King  FR: Sa Majesté le roi
พระเจ้าแผ่นดิน[phrajāophaendin] (n) EN: king ; monarch ; sovereign ; His Majesty  FR: roi [m]
พระเจ้าอยู่หัว[phrajāoyūhūa] (n) EN: king ; sovereign ; His Majesty  FR: roi [m] ; souverain [m] ; Sa Majesté
พระนาง[phranāng] (n) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen ; princess  FR: Sa Majesté ; reine [f] ; princesse [f]
พระนางเจ้า[phranāngjao] (n) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen  FR: Sa Majesté ; reine [f]
พระองค์[Phra-ong] (pr) EN: His Majesty ; Her Majesty ; His Highness ; Her Highness  FR: Votre Majesté ; Sa Majesté

CMU English Pronouncing Dictionary
MAJESTY M AE1 JH AH0 S T IY0
MAJESTY'S M AE1 JH AH0 S T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
majesty (n) mˈæʤəstiː (m a1 jh @ s t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Majestät {f} | Majestäten {pl}majesty | majesties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty [Add to Longdo]
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
威風[いふう, ifuu] (n) majesty; dignity [Add to Longdo]
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury [Add to Longdo]
王后陛下[おうこうへいか, oukouheika] (n) Her Majesty the Queen [Add to Longdo]
皇后陛下[こうごうへいか, kougouheika] (n) her majesty the Empress [Add to Longdo]
国王陛下[こくおうへいか, kokuouheika] (exp) His Majesty the King [Add to Longdo]
今上陛下[きんじょうへいか, kinjouheika] (n) the reigning emperor; His Majesty the Emperor [Add to Longdo]
女王陛下[じょおうへいか, joouheika] (exp) Her Majesty the Queen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  majesty
      n 1: impressiveness in scale or proportion [syn: {stateliness},
           {majesty}, {loftiness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top