ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

majestic

M AH0 JH EH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -majestic-, *majestic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
majestic(adj) สูงส่ง, See also: น่าเคารพนับถือ, น่าเกรงขาม, ซึ่งมีอำนาจ, Syn. royal, regal, dignified
majestic(adj) ยิ่งใหญ่, See also: หรูหราโอ่อ่า, สง่างาม, มีอำนาจ, Syn. grand, dignified, sumptuous, exalted
majestically(adv) อย่างสง่าผ่าเผย, See also: อย่างน่าเกรงขาม, อย่างน่าเคารพนับถือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, See also: majestically adv., Syn. grand, splendid

English-Thai: Nontri Dictionary
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majestical(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สง่าผ่าเผย(adv) with a dignified look, See also: majestically, Syn. สง่า, Example: ท่านประธานนั่งสง่าผ่าเผยด้านหน้าที่ประชุม, Thai Definition: ดูน่านับถือยำเกรง
ผ่าเผย(adv) majestically, See also: grandly, Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย, Example: การไปเยือนอเมริกาครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่อชาติเราต้องไปอย่างผ่าเผยไร้ชนักติดหลัง เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน, Thai Definition: อย่างงามสง่า, อย่างองอาจน่าเกรงขาม
คู่บารมี(adj) majestic, See also: august, grand, Example: ช้างเผือกคู่บารมีของในหลวงมีหลายเชือก
ยรรยง(adj) majestic, See also: grand, dignified, lofty, stately, regal, awful, noble, august, Syn. งามสง่า, กล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอ่อ่า[ō-ā] (adj) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty  FR: imposant ; grandiose ; majestueux
สง่า[sa-ngā] (adj) EN: dignified ; majestic ; grand  FR: digne ; majestueux
ศรี-[sī-] (pref) EN: [majestic, glorious]  FR: [majestueux, glorieux]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAJESTIC M AH0 JH EH1 S T IH0 K
MAJESTICALLY M AH0 JH EH1 S T IH0 K AH0 L IY0
MAJESTICALLY M AH0 JH EH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
majestic (j) mˈəʤˈɛstɪk (m @1 jh e1 s t i k)
majestically (a) mˈəʤˈɛstɪkliː (m @1 jh e1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崇高[chóng gāo, ㄔㄨㄥˊ ㄍㄠ, ] majestic; sublime, #9,179 [Add to Longdo]
盛典[shèng diǎn, ㄕㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, ] majestic pomp; grand ceremony, #10,852 [Add to Longdo]
雄壮[xióng zhuàng, ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] majestic; awesome; full of power and grandeur, #27,432 [Add to Longdo]
磅礴[páng bó, ㄆㄤˊ ㄅㄛˊ, ] majestic; boundless, #37,670 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, / ] majestic; dignified, #39,275 [Add to Longdo]
威风凛凛[wēi fēng lǐn lǐn, ㄨㄟ ㄈㄥ ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄣˇ, / ] majestic; awe-inspiring presence; impressive power, #42,855 [Add to Longdo]
威仪[wēi yí, ㄨㄟ ㄧˊ, / ] majestic presence; awe-inspiring manner, #55,380 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoheitsvoll; majestätisch {adj} | hoheitsvoller | am hoheitsvollstenmajestic | more majestic | most majestic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P) [Add to Longdo]
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) [Add to Longdo]
厳然;儼然[げんぜん, genzen] (n,adj-t,adv-to) grave; solemn; majestic; stern; authoritative [Add to Longdo]
壮大[そうだい, soudai] (adj-na,n) magnificent; grand; majestic; splendid; (P) [Add to Longdo]
荘厳華麗[そうごんかれい, sougonkarei] (n,adj-na) majestic and splendid [Add to Longdo]
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 majestic
   adj 1: majestic in manner or bearing; superior to mundane
       matters; "his majestic presence"; "olympian detachment";
       "olympian beauty and serene composure" [syn: {majestic},
       {olympian}]
   2: having or displaying great dignity or nobility; "a gallant
     pageant"; "lofty ships"; "majestic cities"; "proud alpine
     peaks" [syn: {gallant}, {lofty}, {majestic}, {proud}]
   3: belonging to or befitting a supreme ruler; "golden age of
     imperial splendor"; "purple tyrant"; "regal attire"; "treated
     with royal acclaim"; "the royal carriage of a stag's head"
     [syn: {imperial}, {majestic}, {purple}, {regal}, {royal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top