ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maintenance

M EY1 N T AH0 N AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maintenance-, *maintenance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maintenance(n) การรักษาสภาพ, See also: การผดุง, การทะนุบำรุง, การดูแลรักษา, Syn. upkeep, continuation, preservation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maintenance(เมน'เทนเนินซฺ) n. การผดุงไว้,การธำรงไว้,การรักษาไว้,การดำเนินต่อไป,วิถีชีวิต,การดำเนินชีวิต
maintenance doseขนาดยาที่ใช้ควบคุมอาการ
file maintenanceการบำรุงรักษาแฟ้มข้อมูลหมายถึง การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง อยู่เสมอ เป็นต้นว่า เพิ่ม/ลด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางประการ
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหมายถึง แผนงานการบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maintenance๑. การบำรุงรักษา, การธำรงรักษา๒. ค่าอุปการะเลี้ยงดู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance๑. การบำรุงรักษา๒. ค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenanceการบำรุงรักษา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenanceการบำรุงรักษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
maintenance allowanceเบี้ยเลี้ยงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenance bond insuranceการประกันภัยการค้ำประกันการบำรุงรักษา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenance doseขนาดพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance, patternการธำรงรักษาแบบอย่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance-free batteryแบตเตอรี่ปลอดการบำรุงรักษา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maintenanceการบำรุงรักษา [TU Subject Heading]
Maintenanceการบำรุงรักษา [สิ่งแวดล้อม]
Maintenanceค่าบำรุงรักษา [การบัญชี]
maintenancemaintenance, การบำรุงรักษา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Maintenanceการบำรุงรักษา, การดูแลรักษา [การแพทย์]
Maintenanceใช้กำลังงานเพื่อดำรงชีวิต, ระยะไข้คง [การแพทย์]
Maintenance and repairการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม [TU Subject Heading]
Maintenance Costค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา, ราคาของการบำรุงรักษา [การแพทย์]
Maintenance Feesค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Maintenance margin rateอัตรามาร์จินที่ต้องดำรงไว้, Example: อัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นเกณฑ์บังคับว่า มูลค่าหลักประกันของลูกค้า (Margin) ที่วางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อด้วยเงินกู้ (หรือที่ขายชอร์ต)ไว้จะต้องเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตรา Maintenance Margin Rate ที่เป็นเกณฑ์บังคับนี้ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด Maintenance Margin Rate ไว้ 2 ระดับ ระดับแรกคือระดับที่ใช้เป็นเกณฑ์ Margin Call (เรียกให้ลูกค้าวางมาร์จินเพิ่ม) เช่นกำหนดไว้ที่ 35% หากมูลค่ามาร์จิน (หรือหลักประกัน) ส่วนที่เหลืออยู่ของลูกค้าเมื่อเทียบกับ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ (หรือที่ขายชอร์ตไว้) แล้วมีอัตราเท่ากับหรือต่ำกว่า 35% บริษัทหลัก ทรัพย์เจ้าหนี้จะต้องเรียกให้ลูกค้าราย นี้วางมาร์จินเพิ่ม เพื่อให้มาร์จินกลับมาสูงกว่าอัตรา Margin Call ระดับที่สองคือระดับที่ใช้เป็นเกณฑ์ Forced Sell (กรณีเป็น ลูกค้าเงินกู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์) หรือเกณฑ์ Forced Buy (กรณีเป็นลูกค้าขายชอร์ต)ระดับที่ สองนี้จะมีอัตราต่ำกว่าระดับแรก เช่น เกณฑ์ Forced Sell กำหนดที่อัตรา 25% เป็นต้น หากมูลค่ามาร์จินที่เหลืออยู่ของลูกค้า เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้มีอัตรา ต่ำถึงระดับดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์เจ้าหนี้จะต้องทำการบังคับขายหลักทรัพย์บางส่วน ของลูกค้านั้นเพื่อลดภาระหนี้ของลูกค้า ซึ่งจะมีผลให้มาร์จินของลูกค้าเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่มีอัตราไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ Forced Sell นี้ เกณฑ์ Forced Buy ก็เป็นทำนองเดียวกัน (ดู Margin Call, Forced Sell, Forced Buy) ได้ [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
maintenance crew(n) พนักงานซ่อมบำรุง, ช่างซ่อมบำรุง, See also: fitter, machinist, mechanic, repairman, troubleshooter, Syn. ้handyman

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maintenanceGetting a sports car is easy, compared to the maintenance one must do on it.
maintenanceIt is necessary to secure financing for local road maintenance.
maintenanceThe maintenance of the house costs a lot.
maintenanceThe police are responsible for the maintenance of law and order.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าเลี้ยงชีพ(n) alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงดู
ค่าเลี้ยงดู(n) alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงชีพ, Example: บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง ค่าเลี้ยงดู มรดก ฯลฯ เรียกในสมัยปัจจุบันว่า “กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล”, Thai Definition: เงินจ่ายให้แก่อดีตคู่สมรสเพื่อเป็นค่ายังชีพหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร
การทะนุบำรุง(n) maintenance, See also: keep, preservation, reservation, retention, Syn. การดูแลรักษา, การเอาใจใส่, การป้องกัน, การทำนุบำรุง, การบำรุงรักษา, Ant. การทำลาย, Example: การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคน, Thai Definition: การเอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น การทะนุบำรุงบิดามารดา การทะนุบำรุงบุตรธิดา, การซ่อมแซมรักษา, การอุดหนุนให้เจริญขึ้น เช่น การทะนุบำรุงวัด, การธำรงรักษาไว้ เช่น การทะนุบำรุงศาสนา การทะนุบำรุงบ้านเมือง, การทำนุบำรุง ก็ว่า
การธำรง(n) maintenance, See also: defensibility, protection, preservation, Syn. การดำรง, การคงอยู่, การรักษา, การทรงไว้, การชูไว้, Ant. การทำลาย, Example: ไม่มีทางใดจะดี จะตรง จะสำคัญยิ่งไปกว่าการธำรงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัย ทั้งในด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติ
การผดุง(n) support, See also: maintenance, backing, help, assistance, standing for, Syn. การประดุง, การค้ำจุน, การหนุน, การเกื้อหนุน, Example: การผดุงฐานะของเขาให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำ
การผดุง(n) keeping, See also: maintenance, holding, reserving, retaining, upholding, Syn. การรักษา, การธำรงไว้, Example: หลักกฎหมายที่ปรับให้เข้ากับระเบียบโลกใหม่ คือ การผดุงไว้ซึ่งหลักการสิทธิเสรีภาพมนุษยชน และประชาธิปไตย
การดำรง(n) maintenance, See also: protection, preservation, keeping, Syn. การรักษา, Thai Definition: การรักษาไว้ให้มีอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริการซ่อมบำรุง[børikān sǿmbamrung] (n, exp) EN: maintenance service  FR: service d'entretien [m] ; service de maintenance [m]
การบำรุงรักษา[kān bamrungraksā] (n) EN: maintenance  FR: maintenance [f]
การบำรุงรักษาแบบแก้ไข[kān bamrungraksā baēp kaēkhai] (n, exp) EN: corrective maintenance (CM)
การบำรุงรักษาเชิงรุก[kān bamrungraksā choēng ruk] (n, exp) EN: proactive maintenance
การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน[kān bamrungraksā pheūa pǿngkan] (n, exp) EN: preventive maintenance: (PM)
การบำรุงรักษาตามสภาพ[kān bamrungraksā tām saphāp] (n, exp) EN: condition-based maintenance: (CBM)
การดำรง[kān damrong] (n) EN: maintenance
การดูแลรักษา[kān dūlaēraksā] (n) EN: maintenance
การรักษา[kān raksā] (n) EN: maintenance  FR: entretien [m]
การซ่อมบำรุง[kān sǿmbamrung] (n, exp) EN: maintenance  FR: maintenance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAINTENANCE M EY1 N T AH0 N AH0 N S
MAINTENANCE M EY1 N T N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maintenance (n) mˈɛɪntənəns (m ei1 n t @ n @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
维修[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ, / ] maintenance (of equipment); to protect and maintain, #3,421 [Add to Longdo]
维持费[wéi chí fèi, ㄨㄟˊ ㄔˊ ㄈㄟˋ, / ] maintenance costs, #122,704 [Add to Longdo]
维修区[wéi xiū qū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ ㄑㄩ, / ] maintenance area [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsschutz {m}maintenance of industrial health and safety standards [Add to Longdo]
Aufrechterhaltungsgebühr {f}maintenance fee [Add to Longdo]
Bahndienstwagen {m}maintenance car [Add to Longdo]
Hausmeister {m}maintenance supervisor [Add to Longdo]
Instandhaltungsverfahren {n}maintenance procedure [Add to Longdo]
Instandhaltungszwänge {pl}; instandhaltungseinschränkungen {pl}maintenance constraints [Add to Longdo]
Unterhaltszahlung {f}maintenance payment [Add to Longdo]
Wartungsarbeit {f} | Wartungsarbeiten {pl}; Unterhaltungsarbeiten {pl}maintenance work | maintenance (works) [Add to Longdo]
Wartungsdienst {m}maintenance service [Add to Longdo]
Wartungsempfehlung {f}maintenance recommendation [Add to Longdo]
Wartungsfeld {n}maintenance panel [Add to Longdo]
Wartungsvertrag {m}maintenance contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus [Add to Longdo]
システムメンテナンス[shisutemumentenansu] (n) {comp} system maintenance [Add to Longdo]
システム保守[システムほしゅ, shisutemu hoshu] (n) {comp} system maintenance [Add to Longdo]
ビルメンテナンス[birumentenansu] (n) building maintenance [Add to Longdo]
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] (n) {comp} file maintenance [Add to Longdo]
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] (n) {comp} program maintenance manual [Add to Longdo]
プログラム保守説明書[プログラムほしゅせつめいしょ, puroguramu hoshusetsumeisho] (n) {comp} program maintenance manual [Add to Longdo]
メインテナンス[meintenansu] (n) {comp} maintenance [Add to Longdo]
メンテ[mente] (n) (abbr) (See メンテナンス) maintenance [Add to Longdo]
メンテナンス[mentenansu] (n) maintenance; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムメンテナンス[しすてむめんてなんす, shisutemumentenansu] system maintenance [Add to Longdo]
システム保守[システムほしゅ, shisutemu hoshu] system maintenance [Add to Longdo]
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] file maintenance [Add to Longdo]
プログラム保守マニュアル[プログラムほしゅマニュアル, puroguramu hoshu manyuaru] program maintenance manual [Add to Longdo]
プログラム保守説明書[プログラムほしゅせつめいしょ, puroguramu hoshusetsumeisho] program maintenance manual [Add to Longdo]
メンテナンス[めんてなんす, mentenansu] maintenance [Add to Longdo]
リモートメインテナンス[りもーとめいんてなんす, rimo-tomeintenansu] remote maintenance [Add to Longdo]
遠隔保守[えんかくほしゅ, enkakuhoshu] remote maintenance [Add to Longdo]
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] corrective maintenance [Add to Longdo]
事後保全[じごほぜん, jigohozen] corrective maintenance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maintenance
   n 1: activity involved in maintaining something in good working
      order; "he wrote the manual on car care" [syn: {care},
      {maintenance}, {upkeep}]
   2: means of maintenance of a family or group
   3: court-ordered support paid by one spouse to another after
     they are separated [syn: {alimony}, {maintenance}]
   4: the act of sustaining life by food or providing a means of
     subsistence; "they were in want of sustenance"; "fishing was
     their main sustainment" [syn: {sustenance}, {sustentation},
     {sustainment}, {maintenance}, {upkeep}]
   5: the unauthorized interference in a legal action by a person
     having no interest in it (as by helping one party with money
     or otherwise to continue the action) so as to obstruct
     justice or promote unnecessary litigation or unsettle the
     peace of the community; "unlike champerty, criminal
     maintenance does not necessarily involve personal profit"
     [syn: {maintenance}, {criminal maintenance}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top