ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mainstay

M EY1 N S T EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mainstay-, *mainstay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mainstay(n) คนหรือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญ, See also: หัวเรี่ยวหัวแรง, หลักสำคัญ, Syn. linchpin, pillar
mainstay(n) เชือกเส้นใหญ่ที่โยงกับเสาซึ่งอยู่ท้ายหรือกลางเรือ, Syn. forestay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mainstay(เมน'สเท) n. บุคคลหรือสิ่งที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง,เชือกโยงหรือแกนแนวของmainmast (ดู) ,หลักสำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
mainstay(n) หัวเรี่ยวหัวแรง,หลักสำคัญ,เชือกทอดจากเสากระโดงใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mainstayOverseas food exports are one of the mainstays of agribusiness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกนนำ(n) mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai Definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
แขนนาง(n) pillar, See also: mainstay, prop of a roof, Example: ภายนอกอุโบสถหัวเสามีแขนนางแกะสลักต่อรับชายคา, Thai Definition: ไม้ยันชายคา
หัวเรี่ยวหัวแรง(n) mainstay, See also: main power, main force, Syn. หัวแรง, Example: งานนี้ถ้าไม่ได้คุณเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเห็นทีจะแย่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำกิจการต่างๆ
หัวแรง(n) mainstay, See also: main power, main force, Syn. หัวเรี่ยวหัวแรง, Example: งานสำเร็จไปด้วยดีเพราะมีเขาเป็นหัวแรงสำคัญ, Thai Definition: ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำกิจการต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกนนำ[kaēnnam] (n) EN: mainstay ; backbone  FR: pilier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAINSTAY M EY1 N S T EY2
MAINSTAYS M EY1 N S T EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mainstay (n) mˈɛɪnstɛɪ (m ei1 n s t ei)
mainstays (n) mˈɛɪnstɛɪz (m ei1 n s t ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支柱[zhī zhù, ㄓ ㄓㄨˋ, ] mainstay, #7,243 [Add to Longdo]
支柱产业[zhī zhù chǎn yè, ㄓ ㄓㄨˋ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] mainstay industry [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptstütze {f} | Hauptstützen {pl}mainstay | mainstays [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋台骨[やたいぼね, yataibone] (n) framework; mainstay; support; supporter [Add to Longdo]
基幹[きかん, kikan] (n) mainstay; nucleus; key; (P) [Add to Longdo]
主控え[しゅびかえ, shubikae] (n) mainstay [Add to Longdo]
重鎮[じゅうちん, juuchin] (n) leader; authority; mainstay; (P) [Add to Longdo]
大黒柱[だいこくばしら, daikokubashira] (n) (1) central pillar (of a building); (2) mainstay (e.g. of an economy); backbone (e.g. of a family); provider; main man; (P) [Add to Longdo]
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
中枢[ちゅうすう, chuusuu] (n,adj-no) centre; center; pivot; mainstay; nucleus; backbone; central figure; pillar; key man; (P) [Add to Longdo]
[はしら, hashira] (n) (1) pillar; post; (2) support; prop; mainstay; (suf,ctr) (3) counter for buddhas, gods, nobles, etc.; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mainstay
   n 1: a prominent supporter; "he is a pillar of the community"
      [syn: {pillar}, {mainstay}]
   2: a central cohesive source of support and stability; "faith is
     his anchor"; "the keystone of campaign reform was the ban on
     soft money"; "he is the linchpin of this firm" [syn:
     {anchor}, {mainstay}, {keystone}, {backbone}, {linchpin},
     {lynchpin}]
   3: the forestay that braces the mainmast

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top