ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnificence

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnificence-, *magnificence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnificence(n) ความสง่างาม, See also: ความผึ่งผาย, ความภาคภูมิ, Syn. beauty, the sublime, grandeur

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnificence(แมกนิฟ'ฟิเซินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความโอ่อ่า,ความงดงาม,ความสง่า,ความภาคภูมิ,ความผึ่งผาย (splendour,grandeur)

English-Thai: Nontri Dictionary
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโอ่อ่า(n) magnificence, See also: grandeur, luxury, splendour, Syn. ความสวยสง่า, ความงดงาม, Example: เขาพำนักภายในห้องชุดที่มีความโอ่อ่าและหรูหราซึ่งมีชื่อว่าชาร์ลส์โรส, Thai Definition: ความสะสวยอย่างมีสง่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศรี[sī] (n) EN: glory ; honour splendour ; magnificence ; fame ; renown  FR: gloire [m] ; honneur [m] ; célébrité [f] ; renommée [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnificence (n) mˈægnˈɪfɪsns (m a1 g n i1 f i s n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壮丽[zhuàng lì, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧˋ, / ] magnificence; magnificent; majestic; glorious, #22,290 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
華麗[かれい, karei] (adj-na,n) splendor; splendour; magnificence; (P) [Add to Longdo]
豪勢;豪盛[ごうせい, gousei] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance [Add to Longdo]
豪壮[ごうそう, gousou] (adj-na,n) splendour; splendor; magnificence; grandeur [Add to Longdo]
豪奢[ごうしゃ, gousha] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance [Add to Longdo]
丈(P);長(oK)[たけ(P);たき(ok), take (P); taki (ok)] (n) (1) height; stature; (2) length; measure; (3) all (one has); everything; (4) magnificence (of a waka poem, etc.); (P) [Add to Longdo]
壮麗[そうれい, sourei] (adj-na,n) splendour; splendor; pompousness; magnificence [Add to Longdo]
雄大[ゆうだい, yuudai] (adj-na,n) grandeur; magnificence; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnificence
   n 1: splendid or imposing in size or appearance; "the grandness
      of the architecture"; "impressed by the richness of the
      flora" [syn: {impressiveness}, {grandness}, {magnificence},
      {richness}]
   2: the quality of being magnificent or splendid or grand; "for
     magnificence and personal service there is the Queen's
     hotel"; "his `Hamlet' lacks the brilliance that one expects";
     "it is the university that gives the scene its stately
     splendor"; "an imaginative mix of old-fashioned grandeur and
     colorful art"; "advertisers capitalize on the grandness and
     elegance it brings to their products" [syn: {magnificence},
     {brilliance}, {splendor}, {splendour}, {grandeur},
     {grandness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top