ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnanimous

M AE0 G N AE1 N AH0 M AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnanimous-, *magnanimous*, magnanimou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnanimous(adj) ใจบุญ, See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง, Syn. generous, benevolent, Ant. ungenerous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnanimous(แมกแนน'นิมัส) adj. ใจกว้าง,มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,มีจิตใจสูงส่ง,สูงส่ง., See also: magnanimousness n., Syn. noble, generous

English-Thai: Nontri Dictionary
magnanimous(adj) เผื่อแผ่,ใจกว้าง,เอื้ออารี,ไม่เห็นแก่ตัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าใหญ่ใจโต(adj) generous, See also: magnanimous, Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่, Example: คนที่หน้าใหญ่ใจโตอย่างเขาทำอะไรก็ดูใหญ่ดูโตไปหมด, Thai Definition: ใจกว้างมากเกินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGNANIMOUS M AE0 G N AE1 N AH0 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnanimous (j) mˈægnˈænɪməs (m a1 g n a1 n i m @ s)
magnanimously (a) mˈægnˈænɪməsliː (m a1 g n a1 n i m @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坦荡[tǎn dàng, ㄊㄢˇ ㄉㄤˋ, / ] magnanimous; broad and level, #25,582 [Add to Longdo]
宽宏大量[kuān hóng dà liàng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] magnanimous, #61,723 [Add to Longdo]
宽宏[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, / ] magnanimous, #85,025 [Add to Longdo]
宽大为怀[kuān dà wéi huái, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄨㄟˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] magnanimous (成语 saw); generous, #105,199 [Add to Longdo]
宽宏大度[kuān hóng dà dù, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ, / ] magnanimous; generous; broad-minded, #146,966 [Add to Longdo]
宽洪[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, / ] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice), #242,962 [Add to Longdo]
宽洪大度[kuān hóng dà dù, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ, / ] magnanimous; generous; broad-minded, #1,021,850 [Add to Longdo]
宽弘[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, / ] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice) [Add to Longdo]
宽洪大量[kuān hóng dà liàng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] magnanimous; generous; broad-minded [Add to Longdo]
心眼大[xīn yǎn dà, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄉㄚˋ, ] magnanimous; considerate; thoughtful; able to think of everything that needs to be thought of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寛仁[かんにん, kannin] (adj-na,n) magnanimous [Add to Longdo]
寛仁大度[かんじんたいど, kanjintaido] (n) being generous, benevolent and magnanimous in disposition [Add to Longdo]
気宇広大[きうこうだい, kiukoudai] (n) magnanimous [Add to Longdo]
気宇壮大[きうそうだい, kiusoudai] (n,adj-na) magnanimous in one's attitude of mind; grand in one's idea or mind-set [Add to Longdo]
浩然[こうぜん, kouzen] (n,adj-t,adv-to) (1) broadminded; magnanimous; (2) great and prosperous; vast [Add to Longdo]
太っ腹[ふとっぱら, futoppara] (adj-na,n,adj-no) generous; magnanimous; big-hearted; broad-minded; (P) [Add to Longdo]
大らか;多らか[おおらか, ooraka] (adj-na) (1) (uk) placid; composed; serene; calm; (2) big hearted; broad-minded; magnanimous; (3) great quantity (of something) [Add to Longdo]
大人物[だいじんぶつ, daijinbutsu] (n) great or magnanimous man [Add to Longdo]
天空海濶;天空海闊[てんくうかいかつ, tenkuukaikatsu] (n) the open sky and the serene sea; as open as the sky and serene as the sea; magnanimous [Add to Longdo]
明朗闊達[めいろうかったつ, meiroukattatsu] (adj-na) upbeat and freehearted; cheerful and magnanimous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnanimous
   adj 1: noble and generous in spirit; "a greathearted general";
       "a magnanimous conqueror" [syn: {greathearted},
       {magnanimous}]
   2: generous and understanding and tolerant; "a heart big enough
     to hold no grudges"; "that's very big of you to be so
     forgiving"; "a large and generous spirit"; "a large heart";
     "magnanimous toward his enemies" [syn: {big}, {large},
     {magnanimous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top