ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnanimity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnanimity-, *magnanimity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnanimity(n) ความใจกว้าง, See also: ความใจบุญ, การมีจิตใจสูงส่ง, Syn. charitableness, munificence, generosity, Ant. vindictiveness, selfishness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnanimity (n) mˌægnənˈɪmɪtiː (m a2 g n @ n i1 m i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雅量[がりょう, garyou] (n) magnanimity; generosity; tolerance [Add to Longdo]
寛恕[かんじょ, kanjo] (n,adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity [Add to Longdo]
襟度[きんど, kindo] (n) magnanimity; generosity; welcoming personality [Add to Longdo]
才量[さいりょう, sairyou] (n) (1) wisdom and magnanimity; witty intelligence and large-mindedness; (2) measurement; volume and weight [Add to Longdo]
仁恕[じんじょ, jinjo] (n) benevolence; magnanimity [Add to Longdo]
大度[たいど, taido] (n) magnanimity [Add to Longdo]
大目[おおめ, oome] (adj-na,n) large eyes; magnanimity [Add to Longdo]
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity [Add to Longdo]
度量[どりょう, doryou] (n) length and capacity; measures; generosity; magnanimity [Add to Longdo]
包容[ほうよう, houyou] (n,vs) implication; toleration; magnanimity; comprehension [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnanimity
   n 1: liberality in bestowing gifts; extremely liberal and
      generous of spirit [syn: {munificence}, {largess},
      {largesse}, {magnanimity}, {openhandedness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top