ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magistrate

M AE1 JH AH0 S T R EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magistrate-, *magistrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magistrate(n) ผู้พิพากษา, Syn. judge
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, See also: พนักงานปกครอง, Syn. jurist, justice, officer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magistrate(แมจ'จิสเทรท) n. ผู้พิพากษา,พนักงานผู้ปกครอง, See also: magistrateship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร,ผู้พิพากษา,นักปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magistrateผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู justice of the peace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
magistrateผู้พิพากษาศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magistrate's courtศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magistrate, ex-officioผู้พิพากษาศาลแขวงโดยตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาลแขวง(n) district court, See also: magistrate court, Example: เขาเคยเป็นผู้พิพากษาศาลแขวงมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว, Count Unit: ศาล, แห่ง, Thai Definition: ศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจไต่สวนหรือออกคำสั่งใดๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจดังที่ระบุไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้พิพากษา[phūphiphāksā] (n) EN: judge ; magistrate ; jurist  FR: juge [m] ; magistrat [m]
ผู้พิพากษาศาลแขวง[phūphiphāksā sān khwaēng] (n, exp) EN: magistrate

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGISTRATE M AE1 JH AH0 S T R EY2 T
MAGISTRATE M AE1 JH IH0 S T R EY2 T
MAGISTRATES M AE1 JH IH0 S T R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magistrate (n) mˈæʤɪstrɛɪt (m a1 jh i s t r ei t)
magistrates (n) mˈæʤɪstrɛɪts (m a1 jh i s t r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
判官[pàn guān, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, ] magistrate (during Tang and Song dynasties); mythological underworld judge, #29,556 [Add to Longdo]
府尹[fǔ yǐn, ㄈㄨˇ ㄧㄣˇ, ] magistrate; prefect, #73,875 [Add to Longdo]
行政长官[xíng zhèng cháng guān, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄢ, / ] magistrate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラエトル[puraetoru] (n) praetor (Roman magistrate) [Add to Longdo]
代官[だいかん, daikan] (n) Edo-period prefectural governor (magistrate, bailiff); (P) [Add to Longdo]
町奉行[まちぶぎょう, machibugyou] (n) (Edo-period) town magistrate [Add to Longdo]
判官[はんがん;ほうがん, hangan ; hougan] (n) (1) judge; magistrate; (2) (arch) 4th (or 3rd) grade official; assistant district officer [Add to Longdo]
奉行[ぶぎょう, bugyou] (n,vs) magistrate; shogunate administrator; (P) [Add to Longdo]
奉行所[ぶぎょうしょ, bugyousho] (n) magistrate's office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magistrate
   n 1: a lay judge or civil authority who administers the law
      (especially one who conducts a court dealing with minor
      offenses)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top