ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

madness

M AE1 D N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -madness-, *madness*, madnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
madness(n) ความวิกลจริต, See also: ความบ้า, ความคลั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
madness(แมด'นิสฺ) n. ความบ้า,ความวิกลจริต,ความคลั่ง,ความคลั่งไคล้,โรคกลัวน้ำ,ความโง่บรม,ความโกรธจัด,ความกระตือรือร้นอย่างมาก, Syn. insanity
canine madnessn. โรคกลัวน้ำ,โรคหมาบ้า, Syn. rabies

English-Thai: Nontri Dictionary
madness(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความวิกลจริต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Madness, Myxedemaเอะอะโวยวายพูดไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Madness, Myxedematousอาการโรคจิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
madnessAnger is a form of madness.
madnessGenius and madness are but a hairbreadth away from each other.
madnessGenius is but one remove from madness.
madnessHis conduct was nothing short of madness.
madnessI believe in the madness called "Now".
madnessIt is no use trying to separate the sheep from the goats while in a state of madness.
madnessIt's the height of madness to say so.
madnessIt would be madness to climb that mountain in winter.
madnessNobody can stop my turning to madness.
madnessThe time has come for mankind to put an end to the madness and immorality of the arms race.
madnessWhat he did was nothing less than madness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคลั่ง(n) madness, See also: craze, mania, Syn. ความบ้าคลั่ง, ความคลั่งไคล้, Example: ความคลั่งของผู้คนต่อนักร้องคนนี้ทำให้บัตรคอนเสิร์ตขายหมดอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: การหมกมุ่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป เช่น คลั่งอ่านหนังสือ คลั่งเล่นกล้วยไม้
ความบ้า(n) insanity, See also: madness, craziness, mania, delirium, mental disorder, mental illness, lunacy, Syn. ความวิกลจริต, ความวิปลาส, Example: ความเครียดทำเกิดความบ้าได้
ความวิกลจริต(n) insanity, See also: madness, Syn. ความวิปลาส, ความวิปริต, Ant. ความปกติ, Thai Definition: ความประพฤติหรือกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความบ้า[khwām bā] (n) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy  FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
MADNESS M AE1 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
madness (n) mˈædnəs (m a1 d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疯狂[fēng kuáng, ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ, / ] madness; extreme popularity, #2,626 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
き印[きじるし, kijirushi] (n) (sl) (sens) (See 気違い) madness; madman [Add to Longdo]
気違い(P);気狂い;基地外(iK)[きちがい, kichigai] (n,adj-no) (1) (sens) madness; madman; (2) enthusiast; freak; junkie; (P) [Add to Longdo]
気違い沙汰;気狂い沙汰[きちがいざた, kichigaizata] (n) (sens) insane behavior; madness [Add to Longdo]
狂い死に;狂死[くるいじに, kuruijini] (n,vs) (sens) death in madness; dying insane [Add to Longdo]
狂気[きょうき, kyouki] (n,adj-no) (See 正気) madness; insanity; (P) [Add to Longdo]
狂気の沙汰;狂気のさた[きょうきのさた, kyoukinosata] (exp) (col) crazy deed; unbelievable deed; the height of madness; act of sheer madness [Add to Longdo]
狂乱[きょうらん, kyouran] (n,vs,adj-no) fury; frenzy; madness; (P) [Add to Longdo]
発狂[はっきょう, hakkyou] (n,vs) madness; craziness; insanity [Add to Longdo]
佯狂[ようきょう, youkyou] (n) feigned madness [Add to Longdo]
癲狂[てんきょう, tenkyou] (n) madness; insanity; lunacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 madness
   n 1: obsolete terms for legal insanity [syn: {lunacy},
      {madness}, {insaneness}]
   2: an acute viral disease of the nervous system of warm-blooded
     animals (usually transmitted by the bite of a rabid animal);
     rabies is fatal if the virus reaches the brain [syn:
     {rabies}, {hydrophobia}, {lyssa}, {madness}]
   3: a feeling of intense anger; "hell hath no fury like a woman
     scorned"; "his face turned red with rage" [syn: {fury},
     {rage}, {madness}]
   4: the quality of being rash and foolish; "trying to drive
     through a blizzard is the height of folly"; "adjusting to an
     insane society is total foolishness" [syn: {folly},
     {foolishness}, {craziness}, {madness}]
   5: unrestrained excitement or enthusiasm; "poetry is a sort of
     divine madness" [syn: {madness}, {rabidity}, {rabidness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top