ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

machinery

M AH0 SH IY1 N ER0 IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -machinery-, *machinery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
machinery(n) เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, ชิ้นส่วนของเครื่องจักร, Syn. machine, engine, motor
machinery(n) โครงสร้าง, See also: ระบบปฎิบัติงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
machinery(มะชีน'นะรี) n. เครื่องจักร,เครื่องกล, กลุ่มเครื่องกล,ระบบ,

English-Thai: Nontri Dictionary
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
machinery๑. เครื่องจักร๒. ระบบเครื่องจักร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machineryกลการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
machinery room; machine roomห้องเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
machinery, politicalกลไกทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Machineryเครื่องจักรกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machineryเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machineryเครื่องจักร [การบัญชี]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในสถานที่ทำงาน [TU Subject Heading]
Machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
machineryEfficient machinery replaced manual labor.
machineryIn addition to the general curriculum there are tutorials in the essentials of machinery, training is also carried out for skills in and learning how to use the various types of machinery.
machineryJohn claimed that the dishonest salesman had tricked him into buying a useless piece of machinery.
machineryMachinery dispenses with much labor.
machineryMachinery rods work of creative interest.
machineryMachinery uses a lot of electricity.
machineryOur factory needs a lot of machinery.
machinerySomething must be wrong with the machinery.
machineryThe company asked the bank to loan them some money to buy new machinery.
machineryThe factory decided to do away with the old machinery.
machineryThe firm decided to do away with the old machinery.
machineryThe machinery was produced by American company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักร(n) machine, See also: machinery, engine
เครื่องยนต์กลไก(n) machinery, See also: machine, engine, motor, Example: มนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปผลิตเครื่องยนต์กลไกที่จะให้ความสะดวกสบายกับตัวเอง
เครื่องกล(n) machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกลไก, เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, Example: ร่างกายของมนุษย์เรานั้นเปรียบเสมือนเครื่องกลชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการส่งถ่ายแรงจากจุดหนึ่งเพื่อไปใช้ทำประโยชน์ในการเอาชนะความต้านทาน ณ จุดอื่นได้ เช่น รอก คาน ลิ่ม
เครื่อง(n) machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องยนต์กลไก, Example: เครื่องของรถคันสีขาวไม่ค่อยดีเท่าไรควรนำไปซ่อมบำรุงได้แล้ว, Count Unit: เครื่อง
เครื่องกลไก(n) machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล, Example: ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของละครดึกดำบรรพ์คือการจัดฉากให้สมจริงและใช้เครื่องกลไกประกอบการจัดฉากนั้น, Count Unit: เครื่อง
เครื่องจักร(n) machinery, See also: engine, machine, motor, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องจักรกล, Example: เราลงทุนซื้อเครื่องจักรมาเพื่อทำการผลิตให้รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เครื่องจักรกล(n) machinery, See also: machine, engine, motor, Syn. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
กลไก(n) mechanism, See also: machinery, device, Example: นาฬิกาเรือนนี้มีกลไกทำงานซับซ้อนมาก, Thai Definition: ตัวจักรต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักร[jak] (n) EN: machine ; mechanism ; machinery  FR: machine [f] ; mécanisme [m]
เครื่อง[khreūang] (n) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor  FR: machine [f] ; mécanisme [m]
เครื่องจักร[khreūangjak] (n) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment  FR: machine [f] ; engin [m]
เครื่องจักรทำเบเกอรี่[khreūangjak tham bēkēarī] (n, exp) EN: bakery machinery
เครื่องกล[khreūangkon] (n, exp) EN: machine ; machinery
เครื่องกลไก[khreūangkonkai] (n) EN: machinery
กล[kon] (n) EN: machine ; machinery ; mecanism  FR: machine [f]
กลไก[konkai] (n) EN: mechanism ; machinery ; device ; movement  FR: mécanisme [m]
กลไกทางการเมือง[konkai thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political machinery
กลยุทธ์ทางการเมือง[konlayut thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political machinery

CMU English Pronouncing Dictionary
MACHINERY M AH0 SH IY1 N ER0 IY0
MACHINERY M AH0 SH IY1 N R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
machinery (n) mˈəʃˈiːnəriː (m @1 sh ii1 n @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机电[jī diàn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ, ] machinery and power-generating equipment, #9,409 [Add to Longdo]
机械装置[jī xiè zhuāng zhì, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] machinery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegsmaschinerie {f}machinery of war [Add to Longdo]
Maschinerie {f} | Maschinerien {pl}machinery | machineries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガタがくる;がたがくる[gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery) [Add to Longdo]
プラント[puranto] (n) plant (i.e. equipment, machinery, etc.); (P) [Add to Longdo]
化学機械[かがくきかい, kagakukikai] (n) chemical machinery [Add to Longdo]
機器(P);器機[きき, kiki] (n) machinery and tools; (P) [Add to Longdo]
機材[きざい, kizai] (n) machine parts; machinery; equipment; (P) [Add to Longdo]
強盗返し;龕灯返し;龕燈返し(oK)[がんどうがえし;がんとうがえし, gandougaeshi ; gantougaeshi] (n) rotating stage machinery, which rolls backwards 90 degrees to reveal the next scene [Add to Longdo]
苦情処理機関[くじょうしょりきかん, kujoushorikikan] (n) grievance machinery; complaints department [Add to Longdo]
空気機械[くうききかい, kuukikikai] (n) pneumatic machinery [Add to Longdo]
建屋[たてや, tateya] (n) structure for housing heavy machinery [Add to Longdo]
建設機械[けんせつきかい, kensetsukikai] (n) construction machinery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 machinery
   n 1: machines or machine systems collectively
   2: a system of means and activities whereby a social institution
     functions; "the complex machinery of negotiation"; "the
     machinery of command labored and brought forth an order"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top