ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

macerate

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -macerate-, *macerate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
macerate(vi) เปื่อย, See also: ยุ่ย, Syn. macerate, marinate
macerate(vt) ทำให้เปื่อย, See also: ทำให้ยุ่ย, เคี่ยวจนเปื่อย, Syn. steep
macerater(n) คนหรือสิ่งที่ทำให้เปื่อยยุ่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
macerate(แมส'เซอเรท) vt. แช่ยุ่ย,ทำให้ยุ่ย,ทำให้บาง., See also: macerater n. macerator n. macerative adj. maceration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
macerate(vt) ทำให้ยุ่ย,ทำให้เปื่อยยุ่ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดองยา[døngyā] (v, exp) EN: macerate herbs in alcohol

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
macerate (v) mˈæsərɛɪt (m a1 s @ r ei t)
macerated (v) mˈæsərɛɪtɪd (m a1 s @ r ei t i d)
macerates (v) mˈæsərɛɪts (m a1 s @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
潤かす[ふやかす, fuyakasu] (v5s,vt) (uk) to soak; to steep; to macerate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 macerate
   v 1: separate into constituents by soaking
   2: become soft or separate and disintegrate as a result of
     excessive soaking; "the tissue macerated in the water"
   3: soften, usually by steeping in liquid, and cause to
     disintegrate as a result; "macerate peaches"; "the gizzards
     macerates the food in the digestive system"
   4: cause to grow thin or weak; "The treatment emaciated him"
     [syn: {waste}, {emaciate}, {macerate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top