ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mace

M EY1 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mace-, *mace*
English-Thai: Longdo Dictionary
mace(n) สเปรย์พริก เช่น Our web site offers statistics and tips for personal safety and information about personal safety devices that contain pepper spray and mace., See also: pepper spray

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mace(n) คทา, Syn. baton, scepter, wand
mace(n) ดอกจันทน์เทศ (เครื่องเทศชนิดหนึ่ง)
macerate(vi) เปื่อย, See also: ยุ่ย, Syn. macerate, marinate
macerate(vt) ทำให้เปื่อย, See also: ทำให้ยุ่ย, เคี่ยวจนเปื่อย, Syn. steep
Macedonia(n) ประเทศมาเซอะโดเนียอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป
macerater(n) คนหรือสิ่งที่ทำให้เปื่อยยุ่ย
macebearer(n) ผู้ถือคทาในพิธี, Syn. mace, macer
Macedonian(n) ชาวมาเซอะโดเนีย
maceration(n) การทำให้เปื่อยยุ่ย
macerative(adj) ซึ่งทำให้เปื่อยยุ่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mace(เมสฺ) n. ดอกจันทน์เทศ,คทา
macer(เม'เซอะ) n. คนถือคฑาในพิธี,ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งศาล
macerate(แมส'เซอเรท) vt. แช่ยุ่ย,ทำให้ยุ่ย,ทำให้บาง., See also: macerater n. macerator n. macerative adj. maceration n.
glumaceous(กลูเม'ซัส) adj. ปลายแหลม
grimace(กริม'เมส) n. หน้าตาบูดบึ้ง,หน้าตาบู้บี้. vi. ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือบู้บี้., See also: grimacer n. grimacingly adv., Syn. scowl
pharmaceutic(al) (ฟาร์มะซู'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับเภสัชกรรม,กี่ยวกับยา,เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์. n. ยา,เภสัชภัณฑ์.
pomace(พัม'มิส) n. กากผลแอปเปิลที่คั้นน้ำออกแล้ว,กากผลไม้ที่คั้นน้ำออกแล้ว,กาก
spermaceti(สเพอ'มะเซท'ทิ) n. ไขปลาวาฬ (จากหัวปลาวาฬ) ใช้ในการทำเครื่องสำอางและอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
mace(n) กระบอง,ไม้อาชญาสิทธิ์,คทา
macerate(vt) ทำให้ยุ่ย,ทำให้เปื่อยยุ่ย
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
grimace(vi) ทำหน้าบูดบึ้ง,ทำหน้าตาบูดเบี้ยว,แหกหูแหกตา
pharmaceutical(adj) เกี่ยวกับยา,เกี่ยวกับเภสัชกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maceคทา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maceralมาเซอรัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
maceration๑. การแช่ยุ่ย๒. การยุ่ยของทารกในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macerationการแช่ยุ่ย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macerationเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย [การแพทย์]
MacEwen Signsการเคาะกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
แช่[chaē] (v) EN: steep ; soak ; immerse ; dip  FR: macérer ; tremper ; immerger
ดอง[døng] (v) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep  FR: mariner ; infuser ; macérer
ดองเหล้า[døng lao] (v, exp) EN: soak in the liquor  FR: macérer dans de l'alcool
ดองยา[døngyā] (v, exp) EN: macerate herbs in alcohol
นกหัวขวานด่างอกลายจุด[nok hūa khwān dāng ok lāi jut] (n, exp) EN: Fulvous-breasted Woodpecker  FR: Pic de Macé [m]
นกขี้เถ้าใหญ่[nok khīthao yai] (n, exp) EN: Large Cuckooshrike  FR: Échenilleur de Macé [m] ; Échenilleur robuste [m] ; Grand Échenilleur [m]
แสยะ[sayae] (v) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully  FR: forcer un sourire
แสยะปาก[sayae pāk] (v, exp) EN: grimace ; grimace with the mouth  FR: grimacer
ทาก[thāk] (n) EN: slug ; leech  FR: limace [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MACE M EY1 S
MACEY M EY1 S IY0
MACEK M IH0 K EH1 K
MACEDA M AH0 S EY1 D AH0
MACEDO M AH0 S EY1 D OW0
MACERA M AH0 S EH1 R AH0
MACEWEN M AH0 K Y UW1 AA0 N
MACEWAN M EY1 S W AA0 N
MACEWAN M AH0 K Y UW1 AA0 N
MACEWEN M EY1 S W AA0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mace (n) mˈɛɪs (m ei1 s)
maces (n) mˈɛɪsɪz (m ei1 s i z)
macerate (v) mˈæsərɛɪt (m a1 s @ r ei t)
macerated (v) mˈæsərɛɪtɪd (m a1 s @ r ei t i d)
macerates (v) mˈæsərɛɪts (m a1 s @ r ei t s)
Macedonian (n) mˌæsɪdˈounɪəʳn (m a2 s i d ou1 n i@ n)
macerating (v) mˈæsərɛɪtɪŋ (m a1 s @ r ei t i ng)
Macedonians (n) mˌæsɪdˈounɪəʳnz (m a2 s i d ou1 n i@ n z)
mace-bearer (n) mˈɛɪs-bɛəʳrər (m ei1 s - b e@ r @ r)
mace-bearers (n) mˈɛɪs-bɛəʳrəz (m ei1 s - b e@ r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] mace; ancient long metal weapon with four edges and no blades, the upper end smaller and the lower end fixed with a handle, #13,800 [Add to Longdo]
马其顿[Mǎ qí dùn, ㄇㄚˇ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Macedonia, #24,619 [Add to Longdo]
钢鞭[gāng biān, ㄍㄤ ㄅㄧㄢ, / ] mace (weapon), #95,399 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keule {f}; Streitkolben {m} | chemische Keule {f}mace | chemical mace [Add to Longdo]
Muskatblüte {f} | Muskatblüten {pl}mace | maces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ガロン瓶[ガロンびん, garon bin] (n) gallon bottle; three litre glass bottle used for pharmaceuticals [Add to Longdo]
クジャクスズメダイ[kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ属[クロソラスズメダイぞく, kurosorasuzumedai zoku] (n) Stegastes (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera) [Add to Longdo]
スズメダイ属[スズメダイぞく, suzumedai zoku] (n) Chromis (genus containing most damselfish of the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ソラスズメダイ属[ソラスズメダイぞく, sorasuzumedai zoku] (n) Pomacentrus (genus of marine damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ツヅラフジ科;葛藤科[ツヅラフジか(ツヅラフジ科);つづらふじか(葛藤科), tsudurafuji ka ( tsudurafuji ka ); tsudurafujika ( kattou ka )] (n) Menispermaceae (moonseed family of plants) [Add to Longdo]
ニレ科[ニレか, nire ka] (n) (See 楡) Ulmaceae (plant family); elm [Add to Longdo]
ヒレナガスズメダイ属[ヒレナガスズメダイぞく, hirenagasuzumedai zoku] (n) Neoglyphidodon (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mace
   n 1: (trademark) a liquid that temporarily disables a person;
      prepared as an aerosol and sprayed in the face, it
      irritates the eyes and causes dizziness and immobilization
      [syn: {Mace}, {Chemical Mace}]
   2: an official who carries a mace of office [syn: {macebearer},
     {mace}, {macer}]
   3: spice made from the dried fleshy covering of the nutmeg seed
   4: a ceremonial staff carried as a symbol of office or authority

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top