ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luxurious

L AH0 G ZH ER1 IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luxurious-, *luxurious*, luxuriou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luxurious(adj) มากมาย, See also: สมบูรณ์, Syn. opulent, rich, Ant. poor
luxurious(adj) หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, โอ่อ่า, Syn. rich, sumptuous, lavish, Ant. squalid
luxuriously(adv) อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างหรูหรา, Syn. richly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luxurious(ลักซู' เรียส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,บำรุงความสุข,โอ่อ่า, See also: luxuriously adv. luxuriousness n., Syn. voluptuous

English-Thai: Nontri Dictionary
luxurious(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,น่าสบาย,โอ่อ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
luxuriousBrian's girlfriend often begs him to take her to luxurious restaurants.
luxuriousI can not feel at home in a luxurious hotel.
luxuriousThe hotel was luxurious beyond description.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ่อ่า(adj) luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai Definition: สะสวยอย่างมีสง่า
ของฟุ่มเฟือย(n) luxury, See also: luxurious thing, Example: ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนลดการจับจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น น้ำหอมที่นำเข้าจากต่างประเทศ
คอสูง(adj) luxurious, See also: high-tasted, lavish, sumptuous, Example: ถ้าไม่อยากอมลูกกวาดจะซื้อข้าวพองกินก็ได้ห่อหนึ่งพอดี ถ้าคอสูงขึ้นไปหน่อยจะซื้อถั่วตัดกินยังได้ตั้งแผ่นหนึ่ง, Thai Definition: ชอบกินหรือใช้ของดีราคาแพง
โก้หรู(adj) luxurious, See also: elegant, comfortable, Syn. หรูหรา, หรู, Example: รถยนต์ที่โก้หรูย่อมเป็นเครื่องแสดงความภาคภูมิและความมีฐานะดีในสายตาของผู้คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (adj) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive  FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ของฟุ่มเฟือย[khøng fumfeūay] (n) EN: luxurious ; luxury ; kuxury goods  FR: luxe [m] ; objet de luxe [m] ; produit de luxe [m]
คอสูง[khøsūng] (adj) EN: luxurious
นิสัยฟุ่มเฟือย[nisai fumfeūay] (n, exp) EN: luxurious habits  FR: goût du luxe [m]
โอ่อ่า[ō-ā] (adj) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty  FR: imposant ; grandiose ; majestueux
หรู[rū] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[rūrā] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
สำรวย[samrūay] (adj) EN: foppish ; pleasure-loving ; luxurious ; extravagant ; idle

CMU English Pronouncing Dictionary
LUXURIOUS L AH0 G ZH ER1 IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luxurious (j) lˈʌgʒˈuəʳrɪəʳs (l uh1 g zh u@1 r i@ s)
luxuriously (a) lˈʌgʒˈuəʳrɪəʳsliː (l uh1 g zh u@1 r i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
豪华[háo huá, ㄏㄠˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] luxurious, #3,528 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luxusauto {n}luxurious car; luxury car [Add to Longdo]
luxuriös; komfortabel; verschwenderisch {adj} | luxuriöser; komfortabler; verschwenderischer | am luxuriösesten; am komfortabelsten; am verschwenderischstenluxurious | more luxurious | most luxurious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
豪華絢爛[ごうかけんらん, goukakenran] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) luxurious and gorgeous [Add to Longdo]
豊潤[ほうじゅん, houjun] (adj-na,n) rich and prosperous; luxurious; abundant [Add to Longdo]
茂る(P);繁る[しげる, shigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be in full leaf; to be rampant; to luxuriate; to be luxurious; (P) [Add to Longdo]
奢る(P);傲る;驕る[おごる, ogoru] (v5r,vt) (1) (esp. 奢る) to give (someone) a treat; (v5r,vi) (2) to be extravagant; to live luxuriously; (3) (esp. 驕る 傲る) to be proud; to be haughty; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luxurious
   adj 1: displaying luxury and furnishing gratification to the
       senses; "an epicurean banquet"; "enjoyed a luxurious
       suite with a crystal chandelier and thick oriental rugs";
       "Lucullus spent the remainder of his days in voluptuous
       magnificence"; "a chinchilla robe of sybaritic
       lavishness" [syn: {epicurean}, {luxurious}, {luxuriant},
       {sybaritic}, {voluptuary}, {voluptuous}]
   2: rich and superior in quality; "a princely sum"; "gilded
     dining rooms" [syn: {deluxe}, {gilded}, {grand}, {luxurious},
     {opulent}, {princely}, {sumptuous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top