ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luster

L AH1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luster-, *luster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luster(vi) กลายเป็นมันเงา
luster(n) ความเป็นเงา, See also: ความเป็นมัน, สิ่งที่ทอเป็นมัน, Syn. shine, sheen, gloss, Ant. dullness, gloom, darkness
luster(n) ความรุ่งโรจน์, See also: ความเลืองชื่อลือนาม, บารมี, เกียรติศักดิ์, Syn. excellence, glory, spendor
luster(n) ความสว่างสุกใส, See also: ความโชติช่วง, ความเปล่งปลั่ง, ความผ่องใส, Syn. brilliance, radiance
luster(n) เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา
luster(vt) ฉาบให้เป็นเงา, See also: ทำให้เป็นเงา
luster(n) สารที่ใช้เป็นยาขัดเงา
luster(n) ช่วงเวลาห้าปี, Syn. lustrum

English-Thai: Nontri Dictionary
baluster(n) ซี่กรง,ราวระเบียง
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม
bluster(vi) เอ็ดตะโร,คำราม,ตะคอก
cluster(n) กลุ่ม,ก้อน,หมู่,ฝูง,พวก,พวง,ช่อ
cluster(vi) รวมกลุ่ม,เป็นหมู่,เป็นฝูง,เป็นพวก
fluster(vt) ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้สับสนใจ,ทำให้งงงวย,ทำให้สลึมสลือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lusterความมันแวววาว, ความมันวาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lusterOur cat's fur has lost its luster.
lusterSetting a new record added luster to his name.
lusterThis ring lost its luster.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[aksøn khūap] (n, exp) EN: consonant cluster ; compound consonants  FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
ช่อ[chø] (n) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; corsage  FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ฝนชะช่อมะม่วง[fonchachømamūng] (n) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence
การแบ่งกลุ่ม[kān baeng klum] (n, exp) EN: classification ; clustering
การแบ่งกลุ่มข้อมูล[kān baeng klum khømūn] (n, exp) EN: data clustering ; data classification
คำราม[khamrām] (v) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster  FR: grogner ; gronder
คุยโต[khui tō] (v, exp) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt  FR: se vanter ; se flatter
กลุ่ม[klum] (n) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy  FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กอ[kø] (n) EN: clump ; grove ; cluster  FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUSTER L AH1 S T ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光彩[guāng cǎi, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ, ] luster; splendor; radiance; brilliance, #9,954 [Add to Longdo]
光泽[guāng zé, ㄍㄨㄤ ㄗㄜˊ, / ] luster, #11,089 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] luster of gems, #12,824 [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] luster of gem, #26,679 [Add to Longdo]
[cuǐ, ㄘㄨㄟˇ, ] luster of gems, #45,957 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] luster of gem, #91,455 [Add to Longdo]
[cuǒ, ㄘㄨㄛˇ, ] luster of gems, #667,794 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] luster (of pearls), #1,027,054 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lüsterklemme {f}luster terminal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
くすみ[kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
しどろもどろ[shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
とちる[tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とっちる[tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
へどもど[hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology) [Add to Longdo]
クラスタ;クラスター[kurasuta ; kurasuta-] (n) cluster [Add to Longdo]
クラスター爆弾[クラスターばくだん, kurasuta-bakudan] (n) cluster bomb [Add to Longdo]
クラスター分析[クラスターぶんせき, kurasuta-bunseki] (n) cluster analysis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラスタ[くらすた, kurasuta] cluster [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
ロストクラスタ[ろすとくらすた, rosutokurasuta] lost cluster [Add to Longdo]
集落[しゅうらく, shuuraku] cluster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luster
   n 1: a quality that outshines the usual [syn: {luster},
      {lustre}, {brilliancy}, {splendor}, {splendour}]
   2: the visual property of something that shines with reflected
     light [syn: {shininess}, {sheen}, {luster}, {lustre}]
   3: a surface coating for ceramics or porcelain [syn: {luster},
     {lustre}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top