ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lush

L AH1 SH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lush-, *lush*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lush(adj) เขียวชอุ่ม, See also: เขียวขจี, Syn. rich, abundant, prolific, Ant. barren, sparse, withered, stale
lush(adj) นุ่มและฉ่ำ (รสชาติ), Syn. sweet, juicy, succulent, Ant. withered, stale
lush(adj) หรูหรา, See also: ฟู่ฟ่า, โอ่อ่า, Syn. luxurious
lush(n) คนขี้เมา (คำสแลง), See also: ขี้เมา, Syn. drunkard, alcoholic, sot
lush(vt) ดื่มสุรา
lush(vi) ดื่มสุรา
lush(sl) เหล้า, See also: สุรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lush(ลัช) adj. เขียวชอุ่ม,เขียวขจี,ฉ่ำ,อุดมสมบูรณ์,มีมาก,รุ่งเรือง,เจริญ n. คนขี้เหล้า,คนขี้เมา, See also: lushness n. ดูlurk, Syn. luxuriant, Ant. sparse, arid
blush(บลัช') {blushed,blushing,blushes} vi. หน้าแดง,ละลาย,ขวยใจ vt. ทำให้แดง,หน้าแดง -n. หน้าแดง,สีแดง,สีชมพู,การมองแวบเดียว, See also: blusher n. ดูblush blushfulness n. ดูblush
blushing(บลัช'ชิง) adj. หน้าแดง,อาย,ขวยใจ,เขินขวย -n. หน้าแดง
flush(ฟลัช) {flushed,flushing,flushes} n. อาการหน้าแดง,การ (อารมณ์) ไหลทะลัก,กำลังวังชา,ความกระชุ่มกระชวย,การออกหน่อ,การแตกหน่อ,ไพ่ชุดเดียว,ไพ่ชุดเดียว 5 ใบ v. หน้าแดงขึ้น,ทำให้หน้าแดงขึ้น,ท่วม,ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง,ทำให้ตื่นเต้น,แดงขึ้น,ไหลพุ่ง,ไหลทะลัก. vt. ทำ
plush(พลัช) n. สิ่งทอผ้ากำมะหยี่ขนยาว,ความหรูหราฟุ่มเฟือย,ความสบาย
slush(สลัช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,ปลักตม,น้ำโสโครกจากห้องครัว,ส่วนผสมน้ำมันหล่อลื่นกับสารอื่น,น้ำมันผสมน้ำในอ่างเครื่องยนต์,ของเหลวที่เละเหนียว,คำพูดที่เหลวไหล.vt.สาดหรือทำให้เปื้อนด้วยของเหลวดังกล่าว,โปะด้วยซีเมนต์,ชะล้างโดยการสาดน้ำจำนวนมาก
unblushing(อันบลัช'ชิง) adj. ไม่ละอายใจ,ไม่กระดาก,ไม่อาย,หน้าด้าน,หน้าไม่แดง., See also: unblushingly adv. unblushingness n., Syn. shameless

English-Thai: Nontri Dictionary
blush(n) เลือดขึ้นหน้า,หน้าแดง
blush(vi, vt) หน้าแดง,ขวยอาย
blushing(adj) อาย,หน้าแดง,ขวยเขิน
flush(vi) แล่น,ไหลทะลัก,ท่วม,หน้าแดง
plush(n) ผ้ากำมะหยี่ชนิดหนึ่ง
slush(n) โคลน,ดินเลน,ตม,ปลัก,น้ำโสโครก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lushThe mountains are a lush green in summer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชอุ่ม(v) verdant, See also: lush, grassy, Syn. ชุ่ม, สดชื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉะ[chae] (adj) EN: wet ; muddy ; slushy  FR: boueux
ชักโครก[chakkhrōk] (v, exp) EN: water closet ; closet ; flush toilet  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
เฉอะแฉะ[choechae] (adj) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy  FR: détrempé ; boueux
แดงก่ำ[daēng kam] (v, exp) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy
ค่าน้ำร้อนน้ำชา[khānāmrønnāmchā] (n) EN: bribe ; kickback ; slush fund  FR: bakchich [m]
โคลน[khlōn] (n) EN: mud ; mire ; slush  FR: boue [f] ; gadoue [f] ; fange [f] ; bourbe [m] ; vase [f]
ไหลบ่า[lai bā] (v, exp) EN: flush
ไหลทะลัก[lai thalak] (v, exp) EN: flush
เลน[lēn] (n) EN: mud ; mire ; slush ; muck   FR: boue [f] ; gadoue [f] ; bourbier [m] ; bourbe [f]
หน้าแดง[nādaēng] (v) EN: blush ; turn red ; go red ; redden  FR: rougir ; piquer un fard (fam.) ; devenir écarlate

CMU English Pronouncing Dictionary
LUSH L AH1 SH
LUSHER L AH1 SH ER0
LUSHLY L AH1 SH L IY0
LUSHLIFE L AH1 SH L AY0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lush (n) lˈʌʃ (l uh1 sh)
lusher (j) lˈʌʃər (l uh1 sh @ r)
lushes (n) lˈʌʃɪz (l uh1 sh i z)
lushest (j) lˈʌʃɪst (l uh1 sh i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庐山[Lú shān, ㄌㄨˊ ㄕㄢ, / ] Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi; Mt Lushan in Jiujiang, famous as summer holiday spot, #17,519 [Add to Longdo]
茂盛[mào shèng, ㄇㄠˋ ㄕㄥˋ, ] lush, #28,608 [Add to Longdo]
旅顺[Lǚ shùn, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, / ] Lüshun; Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905, #38,025 [Add to Longdo]
绿油油[lǜ yóu yóu, ㄌㄩˋ ㄧㄡˊ ㄧㄡˊ, 绿 / ] lush green; verdant, #42,332 [Add to Longdo]
旅顺口区[Lǚ shùn kǒu qū, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄑㄩ, / ] Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning, #89,431 [Add to Longdo]
庐山区[Lú shān qū, ㄌㄨˊ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] Lushan district of Jiujiang city 九江市, Jiangxi, #102,530 [Add to Longdo]
旅顺港[Lǚ shùn gǎng, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄍㄤˇ, / ] Lüshun port, on the tip of the Liaoning peninsula; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905; in Lüshunkou district of Dalian 大連|大连, Liaoning, #175,125 [Add to Longdo]
[sēn, ㄙㄣ, / ] lush growth (trees); fishing using bundled wood (archaic), #665,243 [Add to Longdo]
旅顺口[Lǚ shùn kǒu, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, / ] Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning [Add to Longdo]
蓬茸[péng róng, ㄆㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, ] lush; luxuriant (of grass or hair); soft lush hair [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besoffene {m,f}; Besoffener | Besoffenen {pl}; Besoffenelush | lushes [Add to Longdo]
saftig; grün; üppig {adj} | üppiger Wuchslush | lush growth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
びしゃびしゃ[bishabisha] (adv) soaked; slushy; wet [Add to Longdo]
ほお紅;頬紅[ほおべに, hoobeni] (n) rouge; blusher [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぽっ[potsu] (adv-to) (on-mim) with a blush; slightly flushed; fresh-faced [Add to Longdo]
ストレートフラッシュ[sutore-tofurasshu] (n) straight flush [Add to Longdo]
フラッシュ[furasshu] (n) (1) flash; (2) flush; (P) [Add to Longdo]
フラッシュバルブ[furasshubarubu] (n) (1) flashbulb; (2) flush valve [Add to Longdo]
プラッシュ[purasshu] (n) plush [Add to Longdo]
ポッと;ぽっと[potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lush
   adj 1: produced or growing in extreme abundance; "their riotous
       blooming" [syn: {exuberant}, {lush}, {luxuriant},
       {profuse}, {riotous}]
   2: characterized by extravagance and profusion; "a lavish
     buffet"; "a lucullan feast" [syn: {lavish}, {lucullan},
     {lush}, {plush}, {plushy}]
   3: full of juice; "lush fruits"; "succulent roast beef";
     "succulent plants with thick fleshy leaves" [syn: {lush},
     {succulent}]
   n 1: a person who drinks alcohol to excess habitually [syn:
      {alcoholic}, {alky}, {dipsomaniac}, {boozer}, {lush},
      {soaker}, {souse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top