ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lurk

L ER1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lurk-, *lurk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lurk(vi) ซุ่มซ่อน, See also: ดักซุ่ม, ซุ่มโจมตี, Syn. haunt, prowl, skulk
lurk(vi) หลบ, See also: ซ่อน, เดินลับๆล่อๆ, Syn. hide
lurk about(phrv) คอยซุ่มอยู่บริเวณ, See also: ดักซุ่มแถวๆ, Syn. lurk around
lurk around(phrv) คอยซุ่มอยู่บริเวณ, See also: ดักซุ่มแถวๆ, Syn. lurk about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lurk(เลิร์ค) {lurked,lurking,lurks} vi. ซุ่มซ่อน,ดักซึ่ม,แอบแฝง,สิงสู่,คอยอยู่., See also: lurker n. ดูlurk lurkingly adv. ดูlurk

English-Thai: Nontri Dictionary
lurk(vi) ซ่อน,ดักซุ่ม,สิงสู่,แอบแฝง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lurkerผู้ซุ่มอ่านข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lurkerผู้ซุ่มอ่านข่าว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lurkingการซุ่มอ่านข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lurkingการซุ่มอ่านข่าว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ghosts lurk in the shadows, eager to remind us of the choices we made.เหล่าภูติผีซ่อนอยู่ในเงามือเพื่อที่จะเตือนถึงสิ่งที่เราได้เลือกทำลงไป Distant Past (2007)
Spiritual sex with the vampire, lurks between the lines of sanskrit tablets.จิตวิญญาณ เพศสัมพันธ์ของแวมไพร์ ซ่อนอยู่ในแผ่นจารึกภาษาสันสกฤต No Such Thing as Vampires (2007)
Inside every hero lurks the potential for a monster.ภายในของวีรบุรุษทุกคน มีสัตว์ร้ายแฝงอยู่ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Scratch any hero and a monster lurks beneath.เบื้องหลังวีระบุรุษทุกคน แล้วจะพบสัตว์ร้ายแฝงอยู่เบื้องหลัง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
They prefer to lurk in the darkness of their nests, feasting on rot and filth.พวกมันชอบแอบแฝงอยู่ในความมืด รังของพวกมันก็คือสิ่งที่เน่าเหม็นและโสโครก Beauty and the Beast (2009)
It makes no sense. If trolls like to lurk in their caves so much, what's this one doing in Camelot?ไม่เห็นเข้าใจ ถ้าพวกโทรลชอบหลบอยู่ในถ้ามาก แล้วมันมาทำอะไรที่คาเมลอทนี่ล่ะ Beauty and the Beast (2009)
So it's no accident that prisons have iron bars to not merely contain the body, but the evil that may lurk within it.ดังนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะมีกรงเหล็กในคุก ไม่ใช่เพื่อกันคนหนีอย่างเดียวแต่ป้องกันการลอบจู่โจมของวิญญาณร้าย The Haunting in Connecticut (2009)
And see if treachery lurks there.แล้วดูว่ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ Delicate Things (2010)
These pretenders live in shadows these creatures lurk in dark corners of our society.แต่พวกฉ้อฉลพวกนี้\กบดานอยู่ในเงามืด เป็นสัตว์ร้ายซ่อนตัวอยู่ใน\มุมมืดของสังคม Supergirl (2010)
So my guess is that he's got to lurk around their networkที่ฉันเดาคือ เขาไปด้อมๆ มองๆ แถวเน็ตเวิร์คของเหยื่อ The Internet Is Forever (2010)
Clearly, they have no idea what lurks out there.จริงๆ นะ เขาไม่รู้หรือไงว่าจะมีคนแอบใช้ A Matter of Life and Death (2010)
Could the secrets of backwards time travel lurk in their Stygian depths?สามารถลับของการเดินทางข้ามเวลาไปข้างหลัง แฝงตัวอยู่ในระดับความ ลึก สไทกีแอน ของพวกเขา? Is Time Travel Possible? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lurkA thief lurked in the dark doorway.
lurkSolve the mystery lurking behind the murder!
lurkThe devil lurks behind the cross.
lurkThe urge to scream lurks in my breast, and the mirror of my heart reflects another self.
lurkWell then, it becomes a matter of urgent concern to the lurkers of this mailing list whether the guilty party confesses or not.

CMU English Pronouncing Dictionary
LURK L ER1 K
LURKS L ER1 K S
LURKED L ER1 K T
LURKING L ER1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lurk (v) lˈɜːʳk (l @@1 k)
lurks (v) lˈɜːʳks (l @@1 k s)
lurked (v) lˈɜːʳkt (l @@1 k t)
lurking (v) lˈɜːʳkɪŋ (l @@1 k i ng)
lurking-place (n) lˈɜːʳkɪŋ-plɛɪs (l @@1 k i ng - p l ei s)
lurking-places (n) lˈɜːʳkɪŋ-plɛɪsɪz (l @@1 k i ng - p l ei s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P) [Add to Longdo]
デラーク[dera-ku] (n) {comp} delurk [Add to Longdo]
ラーカー[ra-ka-] (n) {comp} lurker [Add to Longdo]
ラーク[ra-ku] (n) (1) {comp} lurk; (2) Lark (cigarette brand) [Add to Longdo]
疑団[ぎだん, gidan] (n) a doubt that lurks in one's soul and that cannot be resolved [Add to Longdo]
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]
蟠る[わだかまる, wadakamaru] (v5r) (1) (uk) to lurk; to hover in the background; (2) to be coiled up; to stretch tortuously [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デラーク[でらーく, dera-ku] delurk [Add to Longdo]
ラーカー[らーかー, ra-ka-] lurker [Add to Longdo]
ラーク[らーく, ra-ku] lurk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lurk
   v 1: lie in wait, lie in ambush, behave in a sneaky and
      secretive manner [syn: {lurk}, {skulk}]
   2: be about; "The high school students like to loiter in the
     Central Square"; "Who is this man that is hanging around the
     department?" [syn: {loiter}, {lounge}, {footle}, {lollygag},
     {loaf}, {lallygag}, {hang around}, {mess about}, {tarry},
     {linger}, {lurk}, {mill about}, {mill around}]
   3: wait in hiding to attack [syn: {ambush}, {scupper},
     {bushwhack}, {waylay}, {lurk}, {ambuscade}, {lie in wait}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top