ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lung

L AH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lung-, *lung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lung(n) ปอด
lunge(n) การแทง, See also: การทิ่ม, การเสียบ, Syn. stab, thrust
lunge(n) การพุ่งเข้าใส่, See also: การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. rush, charge, lurch
lunge(vi) แทง, See also: ทิ่ม, เสียบ, Syn. stab, thrust
lunge(vt) พุ่งไปข้างหน้า, See also: พุ่งใส่, Syn. plunge
lungan(n) ลำไย, Syn. longan
lunge at(phrv) ทิ่มแทง, See also: แทง
lungfish(n) ปลาที่มีปอดและเหงือกเป็นอวัยะหายใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lung(ลัง) n. ปอด. -Phr. (at the top of one's lungs ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้,ดังสุดกู่)
lungan(ลัง'เกิน) n. ลำไย, Syn. longan
lunge(ลันจฺ) {lunged,lunging,lunges} vi.,vt.,n. (การ) ทิ่ม,แทง,พุ่งใส่,ถลัน,เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. stab, plunge
aqua-lung(แอด'วะลัง) n. เครื่องหายใจใต้น้ำที่ติดตัวนักประดาน้ำ (..to breathe under water)
clung(คลัง) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cling
flung(ฟลัง) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3ของfling
plunge(พลันจฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,จุ้ม,จ้วง,โผ,พรวด,สอด,ทำให้ถลำเข้า,ผลัก,เป็นหนี้,สถานที่กระโดดน้ำ,สถานที่ว่ายน้ำ -Phr. (take the plunge ตัดสินใจกะทันหัน), Syn. immerse
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ,เครื่องสูบ,คนบ้าระห่ำ,คนไม่ยั้งคิด
slung(สลัง) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sling

English-Thai: Nontri Dictionary
lung(n) ปอด
clung(vi pt และ pp ของ) cling
FAR-far-flung(adj) แผ่กว้าง,กว้าง,แผ่ไพศาล,กว้างขวาง
flung(vt pt และ pp ของ) fling
plunge(n) การจุ่ม,การจ้วง,การถลา,การโผ,การกระโดด
plunge(vi, vt) ดำลง,จุ้ม,จ้วง,ถลา,โผ,กระโดดลง
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ,ลูกสูบ,เครื่องดัน,คนเสี่ยงโชค,คนบ้าระห่ำ
slung(vt pt และ pp ของ) sling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lungปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lungปอด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lung calculus; pulmolithนิ่วปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lungปอด [การแพทย์]
Lung Abscessฝีในปอด, โพรงหนองในปอด, ปอดเป็นฝี, หนองฝีในปอด [การแพทย์]
Lung Abscess, Carcinomatousฝีมะเร็งในปอด [การแพทย์]
Lung Apicesบริเวณยอดของปอด, ยอดของปอด [การแพทย์]
Lung Aspiration Biopsyเนื้อปอดที่ตัดมาตรวจ [การแพทย์]
Lung Basesฐานของปอด [การแพทย์]
Lung Bathบริเวณทรวงอก [การแพทย์]
Lung Budsปุ่มปอด [การแพทย์]
Lung Buds, Accessoryหน่อปอดส่วนเกิน [การแพทย์]
Lung Cancer, Secondaryมะเร็งปอดทุติยภูมิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lungA study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.
lungEverybody sang at the top of their lungs.
lungFor him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'
lungHe died of lung cancer.
lungHe is afraid of getting lung cancer.
lungHe's got cancer in his lung.
lungHe was operated on for lung cancer.
lungIf George doesn't stop smoking, he will run the risk of developing lung cancer.
lungIncidentally, that the gills of fish are bright red is because there are many 'capillary vessels' collected there, the same as for lungs.
lungIs there a link between smoking and lung cancer?
lungIt may cause lung cancer, too.
lungLeaves are to plants what lungs are to animals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปอด(n) lung, Example: การร้องไห้ครั้งแรกของเด็กไม่ได้เกิดมาจากความเสียใจแต่เพื่อเป็นการให้ปอดทำงาน, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: อวัยวะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ อยู่ภายในร่างกายของคนหรอสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นส่วนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดพัทลุง[Jangwat Phatthalung] (n, prop) EN: Phatthalung province  FR: province de Phatthalung [f]
จิ้ม[jim] (v) EN: dip ; plunge ; dunk  FR: plonger ; tremper
ปัก[pak] (v) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in  FR: planter ; enfoncer ; ficher
พัทลุง[Phatthalung] (n, prop) EN: Phatthalung  FR: Phatthalung
ปอด[pøt] (n) EN: lung  FR: poumon [m]
ปอดขวา[pøt khwā] (n, exp) EN: right lung  FR: poumon droit [m]
ปอดซ้าย[pøt sāi] (n, exp) EN: left lung  FR: poumon gauche [m]
โรคปอด[rōk pøt] (n, exp) EN: lung trouble ; pulmonary disease  FR: maladie pulmonaire [f]
ต่ำ[tam] (v) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive  FR: plonger

CMU English Pronouncing Dictionary
LUNG L AH1 NG
LUNGE L AH1 N JH
LUNGS L AH1 NG Z
LUNGED L AH1 N JH D
LUNGER L AH1 NG ER0
LUNGES L AH1 N JH IH0 Z
LUNGING L AH1 N JH IH0 NG
LUNGREN L AH1 NG R EH0 N
LUNGFISH L AH1 NG F IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lung (n) lˈʌŋ (l uh1 ng)
lunge (v) lˈʌnʤ (l uh1 n jh)
lungs (n) lˈʌŋz (l uh1 ng z)
lunged (v) lˈʌnʤd (l uh1 n jh d)
lunges (v) lˈʌnʤɪz (l uh1 n jh i z)
lunging (v) lˈʌnʤɪŋ (l uh1 n jh i ng)
lung-power (n) lˈʌŋ-pauər (l uh1 ng - p au @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, ] lung, #3,004 [Add to Longdo]
肺癌[fèi ái, ㄈㄟˋ ㄞˊ, ] lung cancer, #9,312 [Add to Longdo]
肺病[fèi bìng, ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, ] lung disease, #43,593 [Add to Longdo]
肺刺激性毒剂[fèi cì jī xìng dú jì, ㄈㄟˋ ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] lung irritant [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| การพัฒนา
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การเจรจา, การประนีประนอม
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สวน
Entwicklungen(n) |pl.|, See also: Entwicklung
Stellung nehmenแสดงความคิดเห็น
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lunge {f} [anat.] | Lungen {pl} | eiserne Lunge {f}lungs | lungs | iron lung [Add to Longdo]
Lungen...pulmonary [Add to Longdo]
lungert herummooches [Add to Longdo]
lungerte herumbummed [Add to Longdo]
lungerte herummooched [Add to Longdo]
Lungenaufblähung {f} [med.]emphysema [Add to Longdo]
Lungenembolie {f} [med.]pulmonary embolism [Add to Longdo]
Lungenentzündung {f}; Pneumonie {f} [med.]pneumonia [Add to Longdo]
Lungenfibrose {f} [med.]fibrosis of the lungs; pulmonary fibrosis [Add to Longdo]
Lungenkrankheit {f} [med.] | chronische Lungenkrankheit | eine Lungenkrankheit der Bergarbeiter [med.]lung disease; pulmonary disease | chronic lung disease: chronic pulmonary disease | pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis [Add to Longdo]
Lungenhochdruck {m} [med.]pulmonary hypertension [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぶり[zuburi] (adv,adv-to) (stabbing) through; (plunging) into [Add to Longdo]
アクアラング[akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
ピストン[pisuton] (n) piston; plunger; (P) [Add to Longdo]
プランジャー[puranja-] (n) plunger [Add to Longdo]
プランジャーポンプ[puranja-ponpu] (n) plunger pump [Add to Longdo]
ラバーカップ[raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]
ルンギー;ロンジー[rungi-; ronji-] (n) lungi (Burmese clothing) [Add to Longdo]
ルンゲ[runge] (n) lung (ger [Add to Longdo]
逆飛び込み[さかとびこみ, sakatobikomi] (n,vs) headlong dive; header; plunge [Add to Longdo]
逆落し;逆落とし[さかおとし, sakaotoshi] (n) plunging or dropping an object headfirst (down a precipice) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はい, hai] LUNGE [Add to Longdo]
肺がん[はいがん, haigan] Lungenkrebs [Add to Longdo]
肺活量[はいかつりょう, haikatsuryou] Lungenkapazitaet [Add to Longdo]
肺炎[はいえん, haien] Lungenentzuendung [Add to Longdo]
肺病[はいびょう, haibyou] Lungenkrankheit, Schwindsucht [Add to Longdo]
肺肝[はいかん, haikan] Lunge_und_Leber, Herzensgrund [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lung
   n 1: either of two saclike respiratory organs in the chest of
      vertebrates; serves to remove carbon dioxide and provide
      oxygen to the blood

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top