ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lump

L AH1 M P   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lump-, *lump*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lump(n) ก้อน, See also: ก้อนบวม, ก้อนนูน, Syn. chunk, hunk, pile
lump(n) ก้อนน้ำตาลสี่เหลี่ยม
lump(n) คนโง่เซอะซะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนทึ่ม
lump(adj) ที่เป็นก้อน, See also: ที่รวมกันเป็นก้อน
lump(vt) ยอมรับ (แม้จะไม่ชอบ)
lump(vt) รวมกันเป็นก้อน, See also: รวบรวมเป็นกลุ่มก้อน, Syn. combine
lump(n) ส่วนมาก, See also: ส่วนใหญ่, Syn. majority, plurality, multitude
lump(vt) อดทน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อดกลั้น
lump it(phrv) ทนกล้ำกลืน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อดกลั้น
lumpish(adj) โง่, Syn. dull, stupid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lump(ลัมพฺ) {lumped,lumping,lumps} n. ก้อน,ก้อนบวม,ก้อนนูน,กอง,ก้อนน้ำตาลสี่เหลี่ยม,จำนวนมาก,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่ adj. เป็นก้อน,ประกอบจากหลาย ๆ ก้อนรวมกัน. vt. รวมกัน,โป๊ะ,ทำให้เป็นก้อน. vi. กลายเป็นก้อน,เคลื่อนที่หรือขยับตัวอย่างอุ้ยอ้าย.
lump sumn. เงินก้อน
lumpy(ลัม'พี) adj. เป็นก้อน,ปกคลุมไปด้วยก้อน,ไม่เรียบ, See also: lumpily adv. ดูlumpy lumpiness n. ดูlumpy, Syn. lumpish, thick, cloddy
clump(คลัมพฺ) n. หมู่ต้นไม้,ก้อน,กลุ่ม v. เดินหนักและงุ่มง่าม,จับกันเป็นกลุ่มก้อน, See also: clumpy, clumpish, Syn. bunch
plump(พลัมพฺ) adj.,v. (กลายเป็น,ทำให้) จ้ำม่ำ,มีเนื้อ,ค่อนข้างอ้วน, See also: plumpness n. vi. ตกลงมาฮวบ, พูดโพล่ง, โผล่พรวด, n. การตกลงฮวบ, เสียงตกลงมาฮวบ adj. โดยตรง, ทื่อ ๆ, โผงผาง
slump(สลัมพฺ) vi.,n. (การ) ตกต่ำมาก,ตกฮวบลง,ซบเซา,ล้มลง,ลู่ต่ำลง,โค้งหลังลง,ลดอย่างฉับพลันและมาก,จมลง,ถลำลง,ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ,ท่าหลังโกง,ความเงื่องหงอย,ความเศร้าซึม, Syn. fail, fall, slouch, decline

English-Thai: Nontri Dictionary
lump(n) กอง,ก้อน
lump(vt) รวมกัน,รวบรวม,โปะ,ทำให้เป็นก้อน,เหมา
lumpish(adj) โง่เขลา,อุ้ยอ้าย,เป็นก้อน
clump(n) กลุ่ม,ก้อน,ทิวไม้
clump(vi) เดินงุ่มง่าม,เดินกะเผลก
clump(vt) จับกลุ่ม,จับเป็นก้อน
plump(adj) ท้วม,อวบ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ,อูม,พอง
plump(vi, vt) ท้วมขึ้น,หล่น,ตกลงมา,ตกฮวบ,ดิ่งลง
slump(n) การตกต่ำ,การถลำ,การจมลง,ความซบเซา,การทรุดลง
slump(vi) ตกต่ำ,ถลำ,จมลง,ตกฮวบ,ล้มลง,ซบเซา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lump-sum appropriationงบเหมาจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lump-sum appropriationงบเหมาจ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lumpectomyการผ่าตัดเอาเฉพาะเนื้องอกออก [การแพทย์]
Lumpsก้อน [การแพทย์]
Lumpyลักษณะเป็นก้อน, ลักษณะก้อนแข็ง [การแพทย์]
Lumpy Bumpyเป็นจุดๆ [การแพทย์]
Lumpy Depositsก้อนหนาบ้างบางบ้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lumpDon't just stand there like a lump, start taking notes!
lumpDon't lump all these issues together. You need to give every single one careful consideration.
lumpEvery time I see that picture of my late mother, I feel a lump in my throat.
lumpHe banged his head against a shelf and got a big lump.
lumpHe is a lump of selfishness.
lumpHer kindness gave me a lump in my throat.
lumpI bumped my head against the door and got a lump.
lumpI have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril.
lumpI have a lump in my breast.
lumpI paid in a lump sum when I bought a television set.
lumpKuala Lumpur is worth visiting.
lumpOne lump of sugar, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้อน(n) lump, See also: chunk, Example: กลุ่มคนงานที่พากันมาประท้วงมีการปาก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: สิ่งที่แยกหรือแตกออกจากสิ่งใหญ่ ไม่กำหนดรูปแน่นอน โดยมากมีลักษณะค่อนข้างกลม
ก้อนขี้หมา(n) knob on the crocodile's mouth, See also: lump at the end of a crocodile's mouth, Syn. ขี้หมา, หัวขี้หมา, Example: จระเข้อ้าปากกว้างจนมองเห็นก้อนขี้หมาตรงปลายปากชัดเจน, Thai Definition: ปุ่มเหนือปลายปากบนของจระเข้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[an] (n) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item  FR: machin [m] ; truc [m]
อั้นตั้น[antan] (adj) EN: stocky ; chubby ; plump
ชิ้น[chin] (n) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit  FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ดง[dong] (n) EN: clump ; grove ; thicket  FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m]
ฝืดเคือง[feūtkheūang] (adj) EN: depressed ; slump
จ่ายครั้งเดียว[jāi khrang dīo] (v, exp) EN: pay in a lump sum
จ่ายเป็นก้อน[jāi pen køn] (x) EN: lump sum payment
จ้ำม่ำ[jammam] (adj) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump  FR: grassouillet ; potelé
กอ[kø] (n) EN: clump ; grove ; cluster  FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
ก้อน[køn] (n) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum  FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUMP L AH1 M P
LUMPP L AH1 M P
LUMPS L AH1 M P S
LUMPY L AH1 M P IY0
LUMPED L AH1 M P T
LUMPER L AH1 M P ER0
LUMPUR L AH2 M P UH1 R
LUMPING L AH1 M P IH0 NG
LUMPKIN L AH1 M P K IH0 N
LUMPKINS L AH1 M P K IH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lump (v) lˈʌmp (l uh1 m p)
lumps (v) lˈʌmps (l uh1 m p s)
lumpy (j) lˈʌmpiː (l uh1 m p ii)
Lumpur (n) lˈuːmpɜːʳ (l uu1 m p @@)
lumped (v) lˈʌmpt (l uh1 m p t)
lumpier (j) lˈʌmpɪəʳr (l uh1 m p i@ r)
lumping (v) lˈʌmpɪŋ (l uh1 m p i ng)
lumpish (j) lˈʌmpɪʃ (l uh1 m p i sh)
lumpiest (j) lˈʌmpɪɪst (l uh1 m p i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱, #598 [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] lump; spherical substance, #17,692 [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] lumpy; rock pile; uneven, #19,256 [Add to Longdo]
块状[kuài zhuàng, ㄎㄨㄞˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] lump, #25,345 [Add to Longdo]
块煤[kuài méi, ㄎㄨㄞˋ ㄇㄟˊ, / ] lump coal, #75,906 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, ] lump in bowels; obstruction of the bowels; the crux of a problem, #84,061 [Add to Longdo]
流氓无产者[liú máng wú chǎn zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ ㄨˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] lumpenproletariat (in marxist theory) [Add to Longdo]
肿瘤切除术[zhǒng liú qiè chú shù, ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄝˋ ㄔㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] lumpectomy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallpauschale {f}lump compensation [Add to Longdo]
Gesamtpreis {m}lump sum price [Add to Longdo]
Klumpen {m}; Kloß {m}; Stück {n} | Klumpen {pl} | Klumpen bildenlump | lumps | to lump [Add to Longdo]
Lumpenhändler {m} | Lumpenhändler {pl}ragman | ragmen [Add to Longdo]
Lumpenproletariat {n}lumpenproletariat [Add to Longdo]
Lumpensammler {m}rag and bone man [Add to Longdo]
Lumpensammler {m} | Lumpensammler {pl}ragman | ragmen [Add to Longdo]
Pauschalbetrag {m}; Pauschalsumme {f}lump sum; lumped sum [Add to Longdo]
Pauschalbezahlung {f}; Pauschalzahlung {f}; einmalige Bezahlung {f}lump payment [Add to Longdo]
Preispauschale {f}; Pauschalbetrag {m}; Pauschalpreis {m}; Pauschale {f}lump sum [Add to Longdo]
lumpige drei Schillingea paltry three shillings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろっと;ごろりと[gorotto ; gororito] (adv) (1) (on-mim) slumping; flopping down; (2) heavily rotating [Add to Longdo]
すってんころり;すってんころりん[suttenkorori ; suttenkororin] (adv,adv-to) falling plump; falling down flat [Add to Longdo]
ぞろり[zorori] (adv,adv-to) (1) (arch) (on-mim) all together in a line; all together in a lump; (2) dressed sloppily; overdressed for the occasion [Add to Longdo]
たんこぶ[tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
どかっと;どかと[dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight) [Add to Longdo]
どしん[doshin] (adv-to,adv) (on-mim) plump; with a thud; heavily [Add to Longdo]
どたりと[dotarito] (adv) (on-mim) with a flop; flump; plump [Add to Longdo]
どっかり[dokkari] (adv-to) (on-mim) plunk (down something heavy); flump (into a chair) [Add to Longdo]
のそりのそり[nosorinosori] (adv,adv-to) (See のそのそ) slowly; stolidly; heavily; lumpingly [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lump
   n 1: a compact mass; "a ball of mud caught him on the shoulder"
      [syn: {ball}, {clod}, {glob}, {lump}, {clump}, {chunk}]
   2: an abnormal protuberance or localized enlargement [syn:
     {swelling}, {puffiness}, {lump}]
   3: an awkward stupid person [syn: {lout}, {clod}, {stumblebum},
     {goon}, {oaf}, {lubber}, {lummox}, {lump}, {gawk}]
   4: a large piece of something without definite shape; "a hunk of
     bread"; "a lump of coal" [syn: {hunk}, {lump}]
   v 1: put together indiscriminately; "lump together all the
      applicants" [syn: {lump}, {chunk}]
   2: group or chunk together in a certain order or place side by
     side [syn: {collocate}, {lump}, {chunk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top