ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luminous

L UW1 M AH0 N AH0 S   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luminous-, *luminous*, luminou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luminous[ADJ] เข้าใจง่าย, See also: แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Syn. understandable, perspicuous, lucid, clear, Ant. obscure
luminous[ADJ] เปล่งแสง, See also: ปล่อยแสง, สะท้อนแสง, กระจายแสง, Syn. radiating, shinning
luminous[ADJ] สว่าง, See also: ช่วงโชติ, Syn. illuminated, well-lighted, Ant. dark
luminous[ADJ] หลักแหลม, See also: เฉียบแหลม, ฉลาดมาก, Syn. bright, intelligent, Ant. stupid
luminously[ADV] อย่างชัดแจ้ง, See also: อย่างแจ่มแจ้ง, Syn. clearly, lucidly
luminously[ADV] อย่างเปล่งแสง, See also: อย่างสะท้อนแสง
luminously[ADV] อย่างสุกสว่าง, See also: อย่างช่วงโชติ
luminously[ADV] อย่างหลักแหลม, See also: อย่างเฉียบแหลม, Syn. intelligently, brightly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luminous(ลู'มะนัส) adj. เปล่งแสง,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,กระจายแสง,หลักแหลม,ฉลาดมาก,แจ่มแจ้ง,แจ่มใส,โปร่งใส., See also: luminousness n. ดูluminous, Syn. shining,bright
aluminous(อะลู' มินัส) adj. ประกอบด้วยหรือมีคุณลักษณะของอะลูมินัม -aluminosity n.
voluminous(วะลิว'มิเนิส) adj. มากมาย,มโหฬาร,เล่นตัว,เรื่องยาว,พูดเสียยืดยาว,พันหลายรอบ, See also: voluminousness n., Syn. prolific,abundant,lavish ###A. deficient

English-Thai: Nontri Dictionary
luminous(adj) เรืองแสง,โชติช่วง,สว่างไสว,เรืองนาม
aluminous(adj) ประกอบด้วยอลูมิเนียม
voluminous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มากมาย,ยืดยาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
luminous-เปล่งแสง, -มีแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
luminousเรืองรอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luminousชนิดเปล่งแสง [การแพทย์]
Luminous fluxปริมาณการส่องสว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Luminous intensityความเข้มของการส่อง สว่าง (ในทิศทางใดทางหนึ่ง) [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Luminous Flux (n) ฟลักซ์ของการส่องสว่าง มีหน่วยเป็น ลูเมน
luminous paint[ลูมิแนนซ์ เพนท์] (n ) สีเรืองแสง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you worry about the residual radium from the luminous dials?นี่คุณไม่กังวลเกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสีที่หลงเหลืออยู่จากการสะท้องแสงจากหน้าปัดนาฬิกาบ้างเหรอ The Bad Fish Paradigm (2008)
In the event of a power outage, luminous paint will guide you to the nearest exit.ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ สีเรืองแสง จะนำทางนายไปสู่ทางออกใกล้ที่สุด The Roommate Transmogrification (2011)
And Alcyone, the most luminous, outshines our Sun 1,000 times.สว่าง อาทิตย์ของเรา 1,000 ครั้ง สำหรับทุกเพศทุกวัย, ดาวลูกไก่ ได้รับการใช้เป็นทดสอบสายตา Sisters of the Sun (2014)
and a final collapse of the luminous star on its way to its ultimate fate.ในรูปแบบดาว และการล่มสลายสุดท้าย ของดาวส่องสว่าง ในทางที่จะชะตากรรมของตน Sisters of the Sun (2014)
An enormous spiral form with collapsing gas clouds, condensing planetary systems, luminous supergiants, stable middle-aged suns, red giants, white dwarfs, planetary nebulas, supernovas, neutron stars, pulsars, black holes and, there is every reason to think,รูปแบบเกลียวขนาดใหญ่โดยมีการยุบเมฆก๊าซ กลั่นระบบดาวเคราะห์ ซุปเปอร์ยักษ์เรืองแสง ซันวัยกลางคนที่มีความ เสถียรยักษ์แดง, ดาวแคระขาว Sisters of the Sun (2014)
If one happened to be near a smaller, luminous companion star, that star would appear to travel in a tight orbit around nothing.ที่มีขนาดเล็กดาวสหายเรืองแสง ดาวที่จะปรากฏใน การเดินทางในวงโคจรแน่น รอบอะไร A Sky Full of Ghosts (2014)
Whatever the reason we first mustered the enormous resources required for the Apollo program however mired it was in Cold War nationalism and the instruments of death the inescapable recognition of the unity and fragility of the Earth is its clear and luminous dividend the unexpected gift of Apollo.ไม่ว่าเหตุผลที่ครั้งแรกที่ เรารวบรวมทรัพยากรมหาศาล ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมอพอลโล แต่มันก็ติดหล่มอยู่ใน ชาตินิยมสงครามเย็น The World Set Free (2014)
Being a cheapskate, he won't shell out on luminous floats, so he just drives the car up to the lake, beams the headlights onto the water and...เราคุยกันอยู่เมื่อไม่กี่ปีก่อน ก่อนรถคันนี้จะตกไปสู่มือไอ้แก่อีกคน นั่นแหละ คืนแรกที่เขาได้รถใหม่มา เขาตัดสินใจจะไปตกปลาตอนกลางคืน Sexy Rollercoasters (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร้ว[ADJ] shining, See also: luminous, dazzling, glittering, Syn. แพรว, แวววาว, แพรวพราว, Thai definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ
โรจ[ADV] brilliantly, See also: luminously, Syn. โรจน์, รุ่งเรือง, สว่าง, สุกใส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แมงคาเรือง[N] luminous wood-louse, See also: glowing centipede, Syn. แมงคา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตะเข็บชนิดที่ตัวเรืองแสงเมื่ออยู่ในที่มืด ขนาดเล็กเท่าก้านไม้ขีด ยาว 3.5 - 4.5 เซนติเมตร มีจำนวนปล้อง 30 - 66 ปล้องหรือมากกว่า ขายาวกว่าความยาวของปล้องมาก อาศัยอยู่ตามที่รกรุงรัง กองขยะมูลฝอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วง[adj.] (chūang) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining   FR: brillant ; lumineux
โพลง[adv.] (phlōng) EN: brightly ; glaringly ; luminously   
สว่าง[X] (sawāng) EN: bright ; brilliant ; luminous ; shining ; dazzling ; blazing   FR: brillant ; lumineux ; clair ; éclatant ; radieux
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously   

CMU English Pronouncing Dictionary
LUMINOUS    L UW1 M AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luminous    (j) lˈuːmɪnəs (l uu1 m i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夜光[yè guāng, ㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, ] luminous, #43,412 [Add to Longdo]
发光强度[fā guāng qiáng dù, ㄈㄚ ㄍㄨㄤ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, / ] luminous intensity, #107,405 [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] luminous; bright hoary, white, #479,548 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leuchtreklame {f}luminous advertising [Add to Longdo]
Leuchtzifferblatt {n}luminous dial [Add to Longdo]
Lichtreiz {m}luminous stimulus [Add to Longdo]
erhellend; brillant {adj}luminous [fig.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルーメン[, ru-men] (n) lumen (unit of luminous flux) [Add to Longdo]
光り物;光物[ひかりもの, hikarimono] (n) (1) luminous body like a shooting star; (2) any bright metal; (3) sliced fish with the silver skin left on (iwashi, aji, sayori, sanma, kohada, etc.) [Add to Longdo]
光束[こうそく, kousoku] (n) (1) luminous flux; (2) pencil (of light) [Add to Longdo]
光体[こうたい, koutai] (n) a luminous body [Add to Longdo]
光点[こうてん, kouten] (n) a luminous point [Add to Longdo]
光蘚[ひかりごけ, hikarigoke] (n) luminous moss [Add to Longdo]
浩瀚[こうかん, koukan] (adj-na,n) bulky; voluminous [Add to Longdo]
視感度[しかんど, shikando] (n) luminous sensitivity [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) light; lamp; (n,n-suf) (2) obsolete unit of luminous intensity (approx. 1.0067 candela) [Add to Longdo]
嵩張る[かさばる, kasabaru] (v5r,vi) to be bulky; to be unwieldy; to grow voluminous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luminous
   adj 1: softly bright or radiant; "a house aglow with lights";
       "glowing embers"; "lambent tongues of flame"; "the lucent
       moon"; "a sky luminous with stars" [syn: {aglow(p)},
       {lambent}, {lucent}, {luminous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top