ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lumbering

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lumbering-, *lumbering*, lumber
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lumbering(n) การทำป่าไม้, See also: ธุรกิจตัดไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
lumbering(n) การทำป่าไม้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lumberingการแปรรูปไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lumberingการแปรรูปไม้ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
LUMBERING L AH1 M B ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lumbering (v) lˈʌmbərɪŋ (l uh1 m b @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のしのし;のっしのっし[noshinoshi ; nosshinosshi] (adv-to) (on-mim) walking heavily; lumbering [Add to Longdo]
ドシンドシン;どしんどしん[doshindoshin ; doshindoshin] (adv-to) (on-mim) walking (with heavy steps); tramping; lumbering; clumping [Add to Longdo]
製材業[せいざいぎょう, seizaigyou] (n) lumbering (sawing) industry [Add to Longdo]
伐採[ばっさい, bassai] (n,vs) lumbering; felling; deforestation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lumbering
   adj 1: slow and laborious because of weight; "the heavy tread of
       tired troops"; "moved with a lumbering sag-bellied trot";
       "ponderous prehistoric beasts"; "a ponderous yawn" [syn:
       {heavy}, {lumbering}, {ponderous}]
   n 1: the trade of cutting or preparing or selling timber

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top