ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lumber

L AH1 M B ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lumber-, *lumber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lumber(vt) กองไว้ระเกะระกะ, See also: กองเรี่ยราด
lumber(n) ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อนๆ (เพื่อนำมาใช้ประโยชน์)
lumber(vt) เลื่อยไม้ออกเป็นท่อนๆ (เพื่อนำมาใช้ประโยชน์), See also: ตัดไม้
lumber(n) เศษของที่ไม่มีประโยชน์, See also: ของสัพเพเหระ, Syn. useless articles
lumber(vi) เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้าย, See also: ขยับอย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม, Syn. truge, plod, shamble
lumberly(adv) อย่างงุ่มง่าม, See also: อย่างอุ้ยอ้าย, Syn. clumsily
lumbering(n) การทำป่าไม้, See also: ธุรกิจตัดไม้
lumberman(n) คนตัดไม้, Syn. lumberjack
lumberjack(n) ช่างตัดไม้, See also: ผู้โค่นต้นไม้, คนเลื่อยไม้ขาย, Syn. lumberman
lumberyard(n) ลานเก็บไม้ไว้สำหรับขาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lumber(ลัม'เบอะ) {lumbered,lumbering,lumbers} n. เศษไม้,ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อน ๆ ,ของระเกะระกะที่ไม่มีประโยชน์และเก็บกองไว้,ของสัพเพเหระ. vt. เลื่อยไม้ออกเป็นท่อน ๆ ,กองระเกะระกะ,กองเรี่ยราด. vi. เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม,ขยับอย่างอุ้ยอ้าย.
lumberjack(ลัม'เบอะแจ๊ค) n. ช่างตัดไม้,ผู้โค่นต้นไม้,คนเลื่อยไม้ขาย,ช่างเลื่อยไม้
plumber(พลัม'เบอะ) n. ช่างต่อประปา,ช่างท่อน้ำ,ช่างตะกั่ว
slumber(สลัม'เบอะ) vi.,vt. นอนหลับ (โดยเฉพาะหลับไปงีบหนึ่ง) ,อยู่ในภาวะสงบ,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยการนอนหลับ,ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ., See also: slumberer n. slumberless adj., Syn. sleep, doze
slumberous(สลัม'เบอรัส,สลัม'บรัส) adj. ง่วงนอน,ง่วงหลับ,ชวนให้หลับ,เกี่ยวกับการงีบหลับ,เงียบสงัด,ขี้เกียจ,เงื่องหงอย., Syn. slumbery, sleepy

English-Thai: Nontri Dictionary
lumber(n) ไม้แผ่น,เศษไม้,ของสัพเพเหระ
lumber(vi) อุ้ยอ้าย,โซเซ,งุ่มง่าม
lumber(vt) ตัดไม้,เลื่อยไม้
lumbering(n) การทำป่าไม้
lumberman(n) คนตัดไม้,คนเลื่อยไม้,คนโค่นต้นไม้
plumber(n) ช่างประปา,ช่างบัดกรี,ช่างตะกั่ว
slumber(n) การนอนหลับ,การงีบหลับ
slumber(vi) นอนหลับ,งีบหลับ
slumberous(adj) ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,ขี้เซา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lumberไม้แปรรูป [TU Subject Heading]
Lumber tradeอุตสาหกรรมไม้แปรรูป [TU Subject Heading]
Lumberingการแปรรูปไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lumberingการแปรรูปไม้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lumberGood lumber is hard to find these days.
lumberThe vessel was loaded with coal, lumber, and so on.
lumberThey will send us lumber.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้(n) wood, See also: lumber, timber, Syn. ท่อนไม้, ขอนไม้, Count Unit: ท่อน, อัน, แผ่น
ไม้(n) log, See also: lumber, timber, plank, Syn. ท่อนไม้, แผ่นไม้, Example: โต๊ะที่ทำจากไม้ไม่ขึ้นสนิมก็จริงแต่มันก็ผุไปตามเวลา, Count Unit: ท่อน, อัน, แผ่น, Thai Definition: เนื้อของต้นไม้ที่ใช้ทำสิ่งของต่างๆ มีลักษณะเป็นท่อน แผ่น หรือดุ้น เป็นต้น
อุ้ยอ้าย(v) lumber, See also: be clumsy, Thai Definition: ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน
ไม้ขอน(n) lumber, See also: log, timber, bole, Syn. ซุง, ขอนไม้, ท่อนไม้, Example: ไม้ขอนท่อนใหญ่ล้มขวางทางถนน, Count Unit: ท่อน, Thai Definition: ท่อนไม้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ถากกล่อมให้เป็นรูปที่ต้องการ
ไม้แปรรูป(n) lumber, See also: logs, boards, timber, cut timber, sawed timber, Example: ประเทศอังกฤษนำเข้าไม้แปรรูปจากกลุ่มโซเวียต, Thai Definition: ไม้ซุงที่เลื่อยเปิดปีกแล้วทำเป็นแผ่นกระดานเ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างประปา[chang prapā] (n) EN: plumber  FR: plombier [m]
ช่างท่อ[chang thø] (n, exp) EN: plumber  FR: plombier [m]
ช่างวางท่อ[chang wāng thø] (n, exp) EN: plumber  FR: plombier [m]
ขอน[khøn] (n) EN: log ; log lumber  FR: bûche [f] ; rondin [m]
โค่นต้นไม้[khōn tonmāi] (v, exp) EN: fell trees ; lumber  FR: abattre un arbre ; débiter ; couper du bois
หลับไหล[laplai] (v) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze
ไม้[māi] (n) EN: wood ; timber ; lumber  FR: bois [m] ; bois d'oeuvre [m] ; bois de construction [m]
ไม้จริง[māi jing] (n, exp) EN: genuine wood ; hardwood ; prepared lumber
ไม้ขอน[māikhøn] (n) EN: lumber ; log ; timber ; bole
ไม้ซุง[māi sung] (n) EN: log ; timber ; bole ; lumber

CMU English Pronouncing Dictionary
LUMBER L AH1 M B ER0
LUMBERT L AH1 M B ER0 T
LUMBERING L AH1 M B ER0 IH0 NG
LUMBERMAN L AH1 M B ER0 M AH0 N
LUMBERTON L AH1 M B ER0 T AH0 N
LUMBERJACK L AH1 M B ER0 JH AE2 K
LUMBERYARD L AH1 M B ER0 Y AA2 R D
LUMBERMAN'S L AH1 M B ER0 M AE2 N Z
LUMBERYARDS L AH1 M B ER0 Y AA2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lumber (v) lˈʌmbər (l uh1 m b @ r)
lumbers (v) lˈʌmbəz (l uh1 m b @ z)
lumbered (v) lˈʌmbəd (l uh1 m b @ d)
lumbering (v) lˈʌmbərɪŋ (l uh1 m b @ r i ng)
lumberman (n) lˈʌmbəmæn (l uh1 m b @ m a n)
lumbermen (n) lˈʌmbəmɛn (l uh1 m b @ m e n)
lumberjack (n) lˈʌmbəʤæk (l uh1 m b @ jh a k)
lumberroom (n) lˈʌmbəruːm (l uh1 m b @ r uu m)
lumberyard (n) lˈʌmbəjaːd (l uh1 m b @ y aa d)
lumber-mill (n) lˈʌmbə-mɪl (l uh1 m b @ - m i l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木料[mù liào, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] lumber; timber, #30,148 [Add to Longdo]
贮木场[zhù mù chǎng, ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, / ] lumber yard, #119,343 [Add to Longdo]
伐木工人[fá mù gōng rén, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] lumberjack; tree cutter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のしのし;のっしのっし[noshinoshi ; nosshinosshi] (adv-to) (on-mim) walking heavily; lumbering [Add to Longdo]
のしのしと歩く[のしのしとあるく, noshinoshitoaruku] (exp,v5k,vi) to walk heavily and clumsily; to lumber [Add to Longdo]
ドシンドシン;どしんどしん[doshindoshin ; doshindoshin] (adv-to) (on-mim) walking (with heavy steps); tramping; lumbering; clumping [Add to Longdo]
永遠の眠り[えいえいんのねむり, eieinnonemuri] (n) eternal slumber; death [Add to Longdo]
乾材[かんざい, kanzai] (n) dry lumber [Add to Longdo]
乾蝕[かんしょく, kanshoku] (n) the rotting of lumber stored with poor air circulation [Add to Longdo]
乾燥材[かんそうざい, kansouzai] (n) seasoned lumber [Add to Longdo]
乾裂[かんれつ, kanretsu] (n) cracks in drying lumber [Add to Longdo]
堅い材木[かたいざいもく, kataizaimoku] (n) hard lumber [Add to Longdo]
献木[けんぼく, kenboku] (n) donating lumber to a shrine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lumber
   n 1: the wood of trees cut and prepared for use as building
      material [syn: {lumber}, {timber}]
   2: an implement used in baseball by the batter [syn: {baseball
     bat}, {lumber}]
   v 1: move heavily or clumsily; "The heavy man lumbered across
      the room" [syn: {lumber}, {pound}]
   2: cut lumber, as in woods and forests [syn: {log}, {lumber}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top