ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lull

L AH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lull-, *lull*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lull(vt) กล่อม, See also: ทำให้นอนหลับ, Syn. soothe
lull(vt) ทำให้นิ่ง, See also: ทำให้สงบ, ทำให้เงียบ, Syn. calm, quiet, pacify, appease
lull(n) ภาวะสงบนิ่ง, See also: ภาวะหยุดนิ่ง, Syn. crsdlesong
lull(n) ภาวะอากาศที่เงียบสงบ, See also: ช่วงที่อากาศเงียบสงบ, Syn. calm, quiet, stillness
lull(vi) สงบนิ่ง, Syn. quiet down, subside
lull to(phrv) ช่วยให้นอนหลับอย่างสงบ
lullaby(vt) กล่อมให้หลับ, See also: กล่อม, Syn. lull
lullaby(n) เพลงกล่อมเด็ก, Syn. good-night song, bedtime song
lull into(phrv) ชักชวนให้ทำ (บางสิ่ง) อย่างสงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lull(ลัล) {lulled,lulling,lulls} vt. ทำให้นอนหลับ,กล่อม,ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้นิ่ง,หลอกให้รู้สึกว่าปลอดภัย. vi. เงียบสงบ,บรรเทา. n. ภาวะเงียบสงบ,ภาวะหยุดนิ่ง., See also: lullingly adv. ดูlull
lullaby(ลัล'ละบี) n. เพลงกล่อม,เพลงกล่อมเด็กให้หลับ,สิ่งที่กล่อมให้หลับ. vt. กล่อมให้หลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
lull(n) ความสงบ,การระงับ,การกล่อม,การหยุดนิ่ง
lull(vi) สงบลง,กล่อม,บรรเทา,นิ่ง
lullaby(n) เพลงกล่อมเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lullAnn sang a lullaby for her little sister.
lullThe rain's entered a lull.
lullThe teacher lulled us into thinking that we had won.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงกล่อมเด็ก(n) lullaby, See also: nursery rhyme, Example: เพลงกล่อมเด็กเป็นการแสดงวิธีคิด ภูมิปัญญา ทัศนคติ และจิตวิญญาณของชาวชนบท, Count Unit: เพลง
ขับกล่อม(v) lull, Example: เสียงหริ่งหรีดเรไรขับกล่อมหนุ่มสาวบนเรือนให้นอนหลับฝันดี, Thai Definition: ร้องเพลงหรือออกเสียงกล่อมด้วยเสียงที่ทำให้เพลิดเพลิน
กล่อม(v) sing lullabies, See also: lull, Example: เสียงเพลงที่แว่วมาเข้าหูทำให้เขานึกถึงภาพเมื่อเด็กๆ แม่เคยกล่อมให้เขาหลับทุกคืน, Thai Definition: ร้องเป็นทำนองเพื่อเล้าโลมใจหรือให้เพลิน
เห่(v) lull, See also: soothe, Syn. กล่อม, ร้องเพลงกล่อม, Example: แม่เห่ลูกให้ลูกหลับสบายอยู่ในเปล, Thai Definition: ร้องเป็นทำนองเพื่อให้เพลิน
เห่กล่อม(v) lull, See also: soothe, Syn. กล่อม, ร้องเพลงกล่อม, Thai Definition: ร้องเป็นทำนองเพื่อให้เพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่อม[klǿm] (v) EN: sing lullabies ; lull  FR: bercer ; chanter une berceuse ; endormir
เพลงกล่อมเด็ก[phlēng klǿm dek] (n, exp) EN: lullaby ; nursery rhyme  FR: berceuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LULL L AH1 L
LULLS L AH1 L Z
LULLED L AH1 L D
LULLABY L AH1 L AH0 B AY2
LULLING L AH1 L IH0 NG
LULLABIES L AH1 L AH0 B AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lull (v) lˈʌl (l uh1 l)
lulls (v) lˈʌlz (l uh1 l z)
lulled (v) lˈʌld (l uh1 l d)
lullaby (n) lˈʌləbaɪ (l uh1 l @ b ai)
lulling (v) lˈʌlɪŋ (l uh1 l i ng)
lullabies (n) lˈʌləbaɪz (l uh1 l @ b ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催眠曲[cuī mián qǔ, ㄘㄨㄟ ㄇㄧㄢˊ ㄑㄩˇ, ] lullaby, #72,952 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lullendlullabying [Add to Longdo]
lullt einlulls [Add to Longdo]
lullte einlulled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ララバイ[rarabai] (n) lullaby; (P) [Add to Longdo]
一服[いっぷく, ippuku] (n,vs) (a) dose; (a) puff; (a) smoke; lull; short rest [Add to Longdo]
子守歌(P);子守唄[こもりうた, komoriuta] (n) lullaby; (P) [Add to Longdo]
初凪[はつなぎ, hatsunagi] (n) first lull of the year; lull on New Year's Day [Add to Longdo]
小康[しょうこう, shoukou] (n) lull; (P) [Add to Longdo]
小康状態[しょうこうじょうたい, shoukoujoutai] (n) state of reduced activity; lull [Add to Longdo]
小止み[こやみ;おやみ, koyami ; oyami] (n) lull (e.g. in the rain); break [Add to Longdo]
少閑;小閑;少関[しょうかん, shoukan] (n) short interval of leisure; short break or breather; lull [Add to Longdo]
寝かし付ける;寝かしつける[ねかしつける, nekashitsukeru] (v1,vt) to lull (a child) to sleep; to put a person to sleep [Add to Longdo]
森雲雀[もりひばり;モリヒバリ, morihibari ; morihibari] (n) (uk) woodlark (Lullula arborea) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lull
   n 1: a pause during which things are calm or activities are
      diminished; "there was never a letup in the noise" [syn:
      {letup}, {lull}]
   2: a period of calm weather; "there was a lull in the storm"
     [syn: {lull}, {quiet}]
   v 1: calm by deception; "Don't let yourself be lulled into a
      false state of security"
   2: become quiet or less intensive; "the fighting lulled for a
     moment" [syn: {lull}, {calm down}]
   3: make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear"
     [syn: {calm}, {calm down}, {quiet}, {tranquilize},
     {tranquillize}, {tranquillise}, {quieten}, {lull}, {still}]
     [ant: {agitate}, {charge}, {charge up}, {commove}, {excite},
     {rouse}, {turn on}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top