ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lukewarm

L UW1 K W AO1 R M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lukewarm-, *lukewarm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lukewarm(adj) ค่อนข้างอุ่น, See also: อุ่นพอสมควร, Syn. tepid, warm, temperate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lukewarm(ลุค'วอร์ม) adj. อุ่น,อุ่นพอควร,ไม่อร่อย,ไม่เต็มใจ,มีความกระตือรือร้นเล็กน้อย,เมินเฉย., See also: lukewarmness n. ดูlukewarm lukewarmth n. ดูlukewarm

English-Thai: Nontri Dictionary
lukewarm(adj) อุ่น,ไม่เต็มใจ,ไม่กระตือรือร้น,เมินเฉย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the very same frog, if it jumps into a pot of lukewarm water that is slowly brought to a boil, will just sit there and it won't move.แต่กบตัวเดียวกันนี้ ถ้ามันกระโดดลงไปในหม้อน้ำอุ่น ที่ค่อยๆต้มจนเดือด An Inconvenient Truth (2006)
Just as her perky little tits seemed to literally shrink at my touch, so too did the connoisseur's cock fail to launch at the clammy touch of her hand and the lukewarm and loose embrace of her mouth.และนั่นล่ะจุดที่ปัญหามันเกิด ขณะที่อกเชิด ๆ ของเธอ เกือบหดคาลิ้นผม The Girlfriend Experience (2009)
And the lukewarm water heater that leaks rusty-looking crap and is rotting out the floor of the utility closet and we can't even afford to fix it.และเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่น ไหลออกมามีแต่ขี้สนิม และผุจนเป็นรูตามพื้นบ้าน ซึมออกมาจากห้องส้วม และเราไม่มีปัญญาซื้อหรือซ่อมมัน Seven Thirty-Seven (2009)
Chok is soft white rice in lukewarm water.โจ๊กคือข้าวต้มเละๆ ในน้ำต้มกระดูก The Hangover Part II (2011)
It's so thick, it tastes like lukewarm mud.มันแก่มาก รสชาติยังกะขี้โคลนเลย Safe Haven (2013)
Its core is only a lukewarm ten million degrees... hot enough to fuse hydrogen, but too cold to fuse helium.หลักของมันเป็นเพียงอุ่นสิบล้านองศา ร้อนพอที่จะหลอมรวมไฮโดรเจน แต่เย็นเกินไปที่จะหลอมฮีเลียม Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Everywhere I've been in this country they slap down a cup of tepid nonsense you know with the teabag lying beside it which means I've got to go through the ridiculous business of dunking it in the lukewarm piss waiting for the slightest change of color to occur.ทุกแห่งที่ฉันไปในประเทศนี้ มีแต่คนเทน้ำลงในถ้วยแบบส่งๆ และวางถุงชาไว้ข้างๆ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุ่น[un] (adj) EN: warm ; tepid ; lukewarm  FR: tiède

CMU English Pronouncing Dictionary
LUKEWARM L UW1 K W AO1 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lukewarm (j) lˌuːkwˈɔːm (l uu2 k w oo1 m)
lukewarmly (a) lˌuːkwˈɔːmliː (l uu2 k w oo1 m l ii)
lukewarmness (n) lˌuːkwˈɔːmnəs (l uu2 k w oo1 m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
ぬるま湯;微温湯[ぬるまゆ;ぬるゆ(微温湯);びおんとう(微温湯), nurumayu ; nuruyu ( bion yu ); biontou ( bion yu )] (n) tepid water; lukewarm water [Add to Longdo]
温い(P);緩い;微温い[ぬるい(P);ぬくい(温い), nurui (P); nukui ( nukui )] (adj-i) (1) (温い, 微温い only) (uk) (ぬくい is primarily used in Western Japan) lukewarm; tepid; (2) (ぬるい only) (uk) (See 緩い・ゆるい・1) lenient; (3) (ぬくい only) (uk) (arch) (See 温) slow; stupid; (P) [Add to Longdo]
温む[ぬるむ, nurumu] (v5m,vi) to become lukewarm; to become tepid [Add to Longdo]
生ぬるい(P);生温い[なまぬるい, namanurui] (adj-i) lukewarm; halfhearted; (P) [Add to Longdo]
生暖かい[なまあたたかい, namaatatakai] (adj-i) lukewarm; tepid [Add to Longdo]
微温[びおん, bion] (n,adj-no) lukewarmness; tepidity [Add to Longdo]
冷然[れいぜん, reizen] (n,adj-t,adv-to) indifference; coolness; lukewarmness; cold-heartedness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lukewarm
   adj 1: moderately warm; "he hates lukewarm coffee"; "tepid bath
       water" [syn: {lukewarm}, {tepid}]
   2: feeling or showing little interest or enthusiasm; "a
     halfhearted effort"; "gave only lukewarm support to the
     candidate" [syn: {halfhearted}, {half-hearted}, {tepid},
     {lukewarm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top