ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luggage

L AH1 G AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luggage-, *luggage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luggage(n) กระเป๋าเดินทาง, See also: หีบห่อเดินทาง, Syn. baggage, suitcase

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luggage(ลัก'กิจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง., Syn. baggage, bags

English-Thai: Nontri Dictionary
luggage(n) หีบ,กระเป๋าเดินทาง,หีบห่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luggageเครื่องเดินทาง [TU Subject Heading]
Luggage industryอุตสาหกรรมเครื่องเดินทาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dear, I'll go down and see that your luggage is brought back.ที่รัก ผมจะลงไปข้างล่าง เเละเอาสัมภาระคุณกลับขึ้นมานะ Rebecca (1940)
-l'll take your luggage back, sir.- ผมจะยกกระเป๋าให้นะครับ - ไม่ต้อง Gandhi (1982)
Well... you are supposed to sit on your luggage and sigh a little and cross yourself.ดี ... ที่คุณควรจะนั่งอยู่บนกระเป๋าเดินทางของคุณ และถอนหายใจเล็ก ๆ น้อย ๆ และข้ามตัวเอง The Russia House (1990)
[ Soldier ] Leave your luggage on the platform.วางกระเป๋าไว้ที่ชานชาลา... Schindler's List (1993)
Leave your luggage on the platform.วางกระเป๋าตรงชานชาลา... Schindler's List (1993)
Now if you'd kindly remove your luggage and push me.เพียงแต่ช่วยเอากระเป๋าลง และเข็นรถ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
What's this luggage doing here? Get rid of it. We need the room.เอากระเป๋ามาทำไม ทิ้งไป ที่มีจำกัด Titanic (1997)
Who was carrying the luggage with the drugs?ใครเป็นคนหิ้วกระเป๋าที่มียาอยู่ในนั้น? Brokedown Palace (1999)
Luggage is well preparedแล้วเตรียมของที่จะเดินทางหรือยัง Sex Is Zero (2002)
I would, but the airlines have got rather strict on hand luggage lately.ผมก็อยากลักพาตัวนะ แต่สายการบิน ค่อนข้างกวดขันเรื่องกระเป๋าเดินทางน่ะ Hope Springs (2003)
You'll wind up someone's luggage that way.You'll wind up someone's luggage that way. The Butterfly Effect (2004)
I've been down to luggage claim and back.ฉันไปหาตรงที่รับกระเป๋ามาแล้วด้วย Wicker Park (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
luggageBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
luggageCould you keep this luggage until 3 p.m?
luggageDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
luggageHe carried her luggage to the train.
luggageHe left his luggage at the station.
luggageHe put the luggage down.
luggageHe sent his luggage in advance.
luggageI had him carry my luggage to the platform.
luggageI made my way to the luggage office to collect the suitcase I had left there.
luggageIt looks like your luggage is on the next flight.
luggageIt took quite a while to sort out all our luggage.
luggageI want this luggage carried to my room at once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์การเดินทาง(n) luggage, See also: baggage, Syn. เครื่องมือเดินทาง
สัมภาระ(n) luggage, See also: baggage, bags, gear, cases, impedimenta, paraphernalia, suitcases, Example: เขาต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการย้ายบ้าน เพราะมีสัมภาระมากมาย, Thai Definition: สิ่งของต่างๆ ซึ่งสะสมรวบรวม หรือจัดเตรียมไว้ เพื่อภาระต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระเป๋าเดินทาง(n) baggage, See also: luggage, suitcase, traveling bag, trunk, Example: เขาสามารถออกแบบกระโปรงรถที่มีความจุมากพอที่จะจุกระเป๋าเดินทางมากใบที่สุดได้, Count Unit: ใบ, ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบห่อเดินทาง[hīphø doēnthāng] (n, exp) EN: baggage ; luggage  FR: bagage [m]
ห้องรับฝากกระเป๋า[hǿng rap fāk krapao] (n, exp) EN: left-luggage office  FR: consigne [f]
กระเป๋าเดินทาง[krapao doēnthāng] (n) EN: suitcase ; traveling bag ; baggage ; luggage ; trunk  FR: valise [f] ; bagage [m] ; sac de voyage [m]
กระเป๋าถือ[krapaotheū] (n) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage  FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]
สัมภาร[samphāra] (n) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings  FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
ที่รับฝากกระเป๋าเดินทาง[thī rap fāk krapao doēnthāng] (n, exp) EN: left-luggage office  FR: consigne [f]
อุปกรณ์การเดินทาง[uppakøn kān doēnthāng] (n, exp) EN: luggage ; baggage

CMU English Pronouncing Dictionary
LUGGAGE L AH1 G AH0 JH
LUGGAGE L AH1 G IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luggage (n) lˈʌgɪʤ (l uh1 g i jh)
luggage-van (n) lˈʌgɪʤ-væn (l uh1 g i jh - v a n)
luggage-rack (n) lˈʌgɪʤ-ræk (l uh1 g i jh - r a k)
luggage-vans (n) lˈʌgɪʤ-vænz (l uh1 g i jh - v a n z)
luggage-racks (n) lˈʌgɪʤ-ræks (l uh1 g i jh - r a k s)
luggage-carrier (n) lˈʌgɪʤ-kærɪəʳr (l uh1 g i jh - k a r i@ r)
luggage-carriers (n) lˈʌgɪʤ-kærɪəʳz (l uh1 g i jh - k a r i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行李[xíng li, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, ] luggage, #7,309 [Add to Longdo]
托运行李[tuō yùn xíng li, ㄊㄨㄛ ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, / ] luggage that has been checked in (on flight) [Add to Longdo]
旋转行李传送带[xuán zhuǎn xíng li chuán sòng dài, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] luggage conveyor belt; carousel [Add to Longdo]
行李传送带[xíng li chuán sòng dài, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] luggage conveyor belt; carousel [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gepäckannahme {f}luggage office [Add to Longdo]
Gepäckband {n}luggage conveyor belt [Br.]; baggage conveyor belt [Add to Longdo]
Gepäckhalter {m}; Gepäcknetz {n}luggage rack [Add to Longdo]
Gepäckkontrolle {f}luggage inspection [Add to Longdo]
Gepäckraum {m}luggage compartment [Add to Longdo]
Gepäckschein {m}luggage receipt; luggage ticket [Add to Longdo]
Gepäckschließfach {n} | Gepäckschließfächer {pl}luggage locker | left luggage lockers [Add to Longdo]
Gepäckwagen {m}luggage van [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
チッキ[chikki] (n) (abbr) baggage check; check one's baggage; book one's luggage [Add to Longdo]
バッゲージ[bagge-ji] (n) baggage; luggage [Add to Longdo]
ラッゲージ[ragge-ji] (n) luggage; baggage [Add to Longdo]
荷解き;荷ほどき[にほどき, nihodoki] (n,vs) (See 荷造り) unpacking luggage (particularly wrt moving house) [Add to Longdo]
荷台[にだい, nidai] (n) (truck) load-carrying tray; (bicycle) luggage carrier; roof rack; (P) [Add to Longdo]
荷物[にもつ, nimotsu] (n) (1) (See 御荷物) luggage; baggage; (2) (See 足まとい) burden; (3) payload (of a packet, cell, etc.); (P) [Add to Longdo]
荷物電車[にもつでんしゃ, nimotsudensha] (n) baggage car; luggage van [Add to Longdo]
鞄持ち;鞄持;かばん持ち[かばんもち, kabanmochi] (n) (1) private secretary; (2) (derog) flunky; someone who is always following around someone of high rank; (3) someone who carries a bag for someone; luggage carrier; carrying a bag [Add to Longdo]
機内持ち込み[きないもちこみ, kinaimochikomi] (adj-no) (of luggage, etc.) able to be taken into the cabin of the aircraft; carry-on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  luggage
      n 1: cases used to carry belongings when traveling [syn:
           {baggage}, {luggage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top