ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luff

L AH1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luff-, *luff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luff(n) การแล่นเรือทวนกระแสลม
luff(vi) แล่นเรือทวนลม
luff(n) ส่วนที่กว้างที่สุดของเรือ
luff up(phrv) หันเรือไปทิศที่มีลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather

English-Thai: Nontri Dictionary
luff(vt) บังลม,แล่นทวนลม
bluff(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผาง
bluff(n) ตลิ่งชัน,ผาชัน,ศพ,การพูดลวง
bluff(vi, vt) ขู่ให้กลัว,หลอกลวง,ลวง
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
fluffy(adj) เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luffa Acutangula Roxbบวบเหลี่ยม [การแพทย์]
Luffa Cylindricaบวบกลม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
บวบ[būap] (n) EN: luffa gourd ; dishcloth gourd  FR: luffa [m]
ฝอย[føi] (n) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff  FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฟู[fū] (v) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven  FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ฟู[fū] (adj) EN: spongy ; fluffy  FR: duveteux ; spongieux
เกทับ[kēthap] (v) EN: match and raise (in cards) ; bluff
ขนมถ้วยฟู[khanom thuay fū] (n, exp) EN: khanom thuay fu ; fluffy rice flour cake  FR: khanom thuay fu
ขี้ฉ้อตอแหล[khīchø tølaē] (v, exp) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff
ขี้โม้[khīmō] (adj) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขู่เข็ญ[khūkhen] (v) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel  FR: terroriser ; contraindre

CMU English Pronouncing Dictionary
LUFF L AH1 F
LUFFED L AH1 F T
LUFFMAN L AH1 F M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luff (v) lˈʌf (l uh1 f)
luffs (v) lˈʌfs (l uh1 f s)
luffed (v) lˈʌft (l uh1 f t)
luffing (v) lˈʌfɪŋ (l uh1 f i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丝瓜[sī guā, ㄙ ㄍㄨㄚ, / ] luffa (loofah), #29,649 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
verblüffen(vi, vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, Syn. überraschen
verblüfft(adj) ตกตะลึง, งงงัน เช่น Ich war höchst verblüfft, als ich ihn sagen hörte. ฉันตะลึงงันตอนที่ได้ยินสิ่งที่เขาพูด, Syn. erstaunt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luffa {f} [bot.]loofah [Add to Longdo]
Luffaschwamm {m}loofah sponge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そそける[sosokeru] (v1) to be nappy; to get fluffy [Add to Longdo]
はったり[hattari] (n) bluff [Add to Longdo]
ふかふか[fukafuka] (adv) soft (and fluffy) [Add to Longdo]
ふっくら[fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
ふんわり(P);フンワリ[funwari (P); funwari] (adv-to,adv) (on-mim) gently; airily; fluffily; (P) [Add to Longdo]
ほっこり[hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb [Add to Longdo]
もこもこ;モコモコ[mokomoko ; mokomoko] (adj-f) lumpy; fluffy [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
フワフワ[fuwafuwa] (adj-na,adv,vs,adj-no) (on-mim) light; airy; fluffy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luff
   n 1: (nautical) the forward edge of a fore-and-aft sail that is
      next to the mast
   2: the act of sailing close to the wind
   v 1: sail close to the wind [syn: {luff}, {point}]
   2: flap when the wind is blowing equally on both sides; "the
     sails luffed"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top